protestantsekerk logo verkl

KONINGKERK Wijkgemeente De Open Hof
Visit Website

OUDE KERK Wijkgemeente Martini
Visit Website

Welkom bij de Protestantse Gemeente Voorburg

Hartelijk welkom op de website van de Protestantse Gemeente Voorburg, onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland.
Verbonden in geloof in God Twee wijkgemeenten in VoorburgSamen en beiden Een plaats voor inspiratie bezinning en rust Gastvrij en open oog voor buurt en daarbuiten.
Samen vindt u ons hier, beiden zijn we ook onszelf in de eigen wijkgemeente. Meer weten? Kijk rustig rond op dit portal voor de algemene informatie en loop verder door naar de twee kerksites voor de eigen activiteiten. Nog leuker vinden we het dat we u mogen begroeten in één van onze kerken of tijdens onze activiteiten!

 

Algemeen Jaarverslag Diaconie PGV 2019

Jaarverslag   2019

 

Diaconie Protestantse Gemeente Voorburg

Inhoud

1      VOORWOORD.. 4

2      ORGANISATIE.. 5

2.1        Samenstelling College van Diakenen. 5

2.2        Samenstelling wijkdiaconie Martini 5

2.3        Samenstelling wijkdiaconie De Open Hof 5

2.4        Vergaderingen van het College. 5

2.5        Vergaderingen gezamenlijke diaconieën. 6

2.6        Overleg met het Kerkelijk Bureau. 6

2.7        Organisatie collecten. 6

2.8        Organisatie Heilig Avondmaal 6

2.9        Overleg met ZWO.. 6

2.10     Lidmaatschappen. 6

2.11     Deelname aan maatschappelijk overleg. 6

2.12     Verkoop grond Rustoord en Het Anker. 7

2.13     Nieuwe Initiatieven PGV. 7

2.14     Ontvangen nalatenschappen. 7

2.15     Aangevraagde leningen. 8

3      DIACONALE ACTIVITEITEN.. 8

3.1        Coördinatie door het College van Diakenen. 8

3.1.1         Presentie bij externe contacten. 8

3.1.2         Schuldhulpverlening. 8

3.1.3         Stichting Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg (SF) 8

3.1.4         Werkgroep Welkom in Leidschendam Voorburg. 8

3.1.5         Vakantieweken. 9

3.2        Acties in wijkgemeenten Martini en De Open Hof 9

3.2.1         Paasgroeten. 9

3.2.2         Voedselbank. 9

3.2.3         Kerstattenties. 9

3.3        Activiteiten specifiek voor Wijkgemeente Martini 9

3.3.1         Paas-bloemengroet 9

3.3.2         40-dagenproject 9

3.3.3         Ontmoetingsdag voor senioren (70-plussers) 9

3.3.4         Jaarlijks uitstapje voor senioren. 9

3.3.5         Oogstdienst 10

3.3.6         Kerstviering. 10

3.3.7         Diversen. 10

3.4        Activiteiten specifiek voor wijkgemeente De Open Hof 10

3.4.1         Ontmoetingsmiddagen voor senioren (75+) 10

3.4.2         Uitstapje voor senioren (75+) 11

3.4.3         Individuele hulpverlening. 11

3.4.4         Werkgroep Kerk en Buurt 11

3.4.5         Kaagdagen. 11

4      VERSLAG ZWO.. 11

4.1        Algemeen. 11

4.2        Zending. 12

4.3        Werelddiaconaat 12

BIJLAGE

Staat van Baten en Lasten

1         VOORWOORD

Met dit jaarverslag en de jaarrekening legt het College van Diakenen verantwoording af voor het in 2019 gevoerde beleid en wordt verslag gedaan van de uitgevoerde activiteiten. Mogelijk ten overvloede wijs ik u erop dat u kunt reageren via het Kerkelijk Bureau of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Het is eind mei 2020 als ik dit voorwoord schrijf, in een heel andere wereld: de kerkdiensten zijn alleen digitaal te volgen; collectes verlopen via de bankrekening; er zijn extra diaconale initiatieven, maar er zijn nog weinig diaconale vragen voor extra ondersteuning binnengekomen. Toch nog maar even de blik terug op het jaar 2019 met een schriftelijk verslag van de activiteiten en wat ons toen bezig hield.

Dank aan allen die in onze kerken door middel van giften het diaconale werk mogelijk maakten en aan de diakenen, diaconale medewerkers en de vele vrijwilligers die op diverse wijzen ervoor hebben gezorgd dat het geld op een goede en dankbare plaats is terechtgekomen o.a. door middel van hulp bij de vele activiteiten voor onze gemeenteleden. We hebben financiële steun gegeven aan organisaties en individuele gemeenteleden, ook met hulp van andere organisaties.

De wijkdiaconieën hebben overleg gehad voor activiteiten in de eigen wijk en ook  gezamenlijk vergaderd. Dat bood mogelijkheden voor uitwisseling van ervaring en advies aan het College.

Het College van Diakenen heeft zich op nieuwe vragen mogen richten. Deze lagen op het algemeen maatschappelijk terrein in een veranderende samenleving, maar ook op het terrein van een nieuw toekomstig (financieel) beleid, in het bijzonder n.a.v. het rendement op het verkregen kapitaal door de verkoop van de grond van het voormalige verzorgingshuis Rustoord. In 2019 is op papier een goed resultaat hierop behaald. Dat financieel-economische tijden grote invloeden hierop hebben, is op het moment van schrijven van dit voorwoord wel heel duidelijk.

Voor de penningmeester is het een intensief jaar geweest vanwege overleg over de boekhouding, jaarrekening en omzetting naar een ander administratiesysteem in eigen gelederen. Vanuit de PKN is een nieuwe model ingevoerd voor het indienen van begrotingen en jaarrekeningen: FRIS (het Financieel Rapportage en Informatie Systeem). Dat brengt uniformiteit en gemak voor het opstellen en indienen van de plaatselijke begrotingen en jaarrekeningen door diakenen en kerkrentmeesters. Zoals zo vaak, komt “het gemak” pas na de nodige inspanningen vooraf bij de omzetting van systemen.

Het jaar 2019 ligt nu ook op papier achter ons. Bestuurlijk wacht ons de komende tijd nog de nodige uitdagingen, zowel in maatregelen en de effecten daarvan op de samenleving als ook in de persoonlijke bezetting van het CvD. De penningmeester verlengt zijn ambtstermijn in het najaar niet en ondergetekende beleeft volgend jaar zijn twaalfde en laatste “diakenjaar”. Nieuwe mensen moeten dus worden gezocht.

Er ligt op diaconaal terrein mooi werk te wachten, waarbij hulp en versterking dus echt dringend nodig is. Met goede financiële middelen en mogelijkheden kunnen we in de wijkgemeenten en in een breder maatschappelijk perspectief vorm geven aan onze diaconale en missionaire opdracht. Ik hoop van harte dat dit verslag bijdraagt aan de bekendheid met en de interesse voor werkzaamheden van de Diaconie en hier nieuw contacten uit voort zullen vloeien. 

Cor Hoek, Voorzitter College van Diakenen Protestantse Gemeente Voorburg

2         ORGANISATIE

De Diaconie is een zelfstandige rechtspersoon. Het College van Diakenen heeft een dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast heeft een vertegenwoordiger van beide wijkdiaconieën zitting in het College. Het College van Diakenen is eindverantwoordelijk voor de diaconale activiteiten van de Protestantse Gemeente Voorburg, vertegenwoordigt de Diaconie naar buiten, organiseert de vergaderingen met de diakenen, stelt de begroting en het collecterooster op en legt jaarlijks via de jaarrekening en het jaarverslag verantwoording af.

2.1       Samenstelling College van Diakenen

Het College van Diaken bestond in 2019 uit de volgende personen:

Voorzitter                                                                   C.H. Hoek (tevens AK-lid)                    

Secretaris                                                                   L. Donner-Voříšková                                 

Penningmeester                                                         A. Roskam 

Namens Wijkgemeente Martini                                  vacature          

Namens Wijkgemeente De Open Hof                       J. Hendriks

Notulist                                                                       M. Berkhout

2.2       Samenstelling wijkdiaconie Martini

De diaconie van wijkgemeente Martini bestond in 2019 uit de volgende personen:

De dames G. van der Hoeven, M. Plugge, D. Sark, W. de Villeneuve, L. Donner-Voříšková en A. Walraven per jan. ’19 opnieuw diaken en de heren C.H. Hoek (voorzitter) en  J. Pronk. De heer D. Hagedooren heeft zich bereid verklaard om namens de diaconie van de PGV deel te nemen aan overleg in het kader van opvang en begeleiding van statushouders. Dhr. L. Cosman is vanuit de diaconie gevolmachtigde geweest in het overleg met de gemeente en Bouwinvest als toekomstig eigenaar van deel B van de grond van het voormalige Rustoord. Ook heeft hij contacten onderhouden t.a.v. de overdracht van het “Kloppenburgorgel” uit de voormalige Opstandingskerk.  Dhr. H. Koning heeft zich bereid verklaard om het penningmeesterschap van de wijkdiaconie op zich te nemen dat jarenlang in de vertrouwde en zorgzame handen van mw. de Graaf is geweest.

2.3       Samenstelling wijkdiaconie De Open Hof

De diaconie van wijkgemeente De Open Hof bestond in 2019 uit de volgende personen: de heren A. Roskam, E. van Steenbrugge, J. Hendriks, B. van Aller en de dames I. Silvius, M. Westerlaken, W. Koens en A. Nkurunziza. Dhr. A. van Aalst is in september als diaken bevestigd. Dhr. J. Merx is namens de diaconie van de PGV bestuurslid in de Stichting Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg.

2.4       Vergaderingen van het College

Het College kwam 10 keer bij elkaar voor een reguliere vergadering. Daarnaast was een aantal besprekingen met de Beleggingsadviescommissie. (zie ook 2.13) . In de reguliere vergaderingen kwam en o.a. aan de orde:

 • het vaststellen van het collecterooster;
 • het vaststellen van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag;
 • nieuwe Initiatieven Diaconie Protestantse Gemeente Voorburg met nieuwe financiële middelen;
 • besluiten over materiële- en immateriële hulp aan minder draagkrachtigen;
 • besluiten over voordrachten voor verstrekking van de Kerst- en vakantiegiften;
 • het voorbereiden van een vakantieweek voor senioren via Het Vakantiebureau PKN;
 • voorbereiding van de gezamenlijke vergaderingen van de wijkdiaconieën;
 • ondersteuning en evaluatie van de activiteiten in de beide wijken;
 • bespreking van diverse financiële organisatorische zaken, zoals de overgang naar een nieuwe opzet voor begroting en jaarrekening vanuit de PKN (zgn. model FRIS); aanvraag voor leningen en relatie tot het Kerkelijk Bureau;
 • herziening van de plaatselijke regeling voor de PGV en de wijkgemeenten.

2.5       Vergaderingen gezamenlijke diaconieën

De diaconieën van wijkgemeenten Martini en Open Hof kwamen 2 keer bij elkaar. Zij werden door het College geïnformeerd over wijk overstijgende zaken, bijvoorbeeld het project nieuwe initiatieven door verkoop grond Rustoord en ontwikkelingen Sociaal Fonds, en maakten afspraken over de gezamenlijke organisatie van diaconale activiteiten. Daarnaast vonden per wijkgemeente enkele werkvergaderingen plaats.

2.6       Overleg met het Kerkelijk Bureau

Met het Kerkelijk Bureau is een aantal gesprekken gevoerd. De dienstverlening voldeed vanuit het Kerkelijk Bureau niet aan de verwachtingen. In mei 2019 is door het College van Kerkrentmeesters besloten om dhr. J. Hendriks als interim officemanager te laten zorgdragen voor een betere afstemming en stroomlijning en het doen van een voorstel voor een betere dienstverlening vanuit het Kerkelijk Bureau aan de Diaconie. Met bijzondere toestemming van de Classicale Commissie blijft hij lid van het College. Door beschrijving van de diverse procedures is gewerkt aan verbetering van de dienstverlening en zijn afspraken vastgelegd.

2.7       Organisatie collecten

Door het College van Diakenen werd het collecterooster opgesteld voor de diaconale collecten. De diakenen organiseerden de inzameling van de gaven in de zondagse kerkdiensten en de afdracht aan het Kerkelijk Bureau. Over de opbrengst en de bestemming van de collecten wordt verantwoording afgelegd in de jaarrekening. In 2019 werd de opbrengst van de diaconale collecten ook gepubliceerd in de KerkWijzer. Over publicaties in het nieuwe blad PROEF! zijn ook afspraken gemaakt. Er is in een eerste oriëntatie gesproken over onderzoek naar mogelijkheden voor “digitaal collecteren”.

2.8       Organisatie Heilig Avondmaal

De diakenen bereidden in beide wijkgemeenten vier maal de viering van het Heilig Avondmaal voor.

2.9       Overleg met ZWO

Met de voorzitter en secretaris van ZWO vond het gebruikelijke gesprek plaats over het beleid van ZWO voor het komende jaar en een evaluatie over datgene waar ZWO het afgelopen jaar het ontvangen geld voor heeft bestemd. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het jaarverslag van ZWO (zie nader hst/par. 4) .

2.10  Lidmaatschappen

Het College is lid van de Landelijke Federatie van Diaconieën. De landelijke vergadering van 2019 is door de Federatie geannuleerd.  

2.11  Deelname aan maatschappelijk overleg

Het College van Diakenen nam deel aan overleg in:

Stichting Sociaal Fonds L,dam-Voorburg              J. Merx

Samenwerking Invaliden Vakantieweken             W. De Villeneuve-van Asbeck en A.C.M. Walraven-van Ham

Werkgroep Statushouders                                     D. Hagedooren

2.12  Verkoop grond Rustoord en Het Anker

Dankzij dhr. L. Cosman is eind 2018 de transactie i.v.m. de verkoop van de grond Rustoord afgerond. De verkregen financiële middelen zijn resp. worden in 2019 resp. 2020 successievelijk via een vermogensadviseur, IBS Asset Management B.V. te Amsterdam,  belegd.

Het college heeft dhr. L. Cosman gevraagd om te bemiddelen bij de verkoop van de grond Het Anker.

Ter advisering over de beleggingen is een Beleggingsadviescommissie Diaconie gevormd, bestaande uit:

 • Marja Westerlaken,
 • Eppe Beimers en
 • Nicolette van Varik.

2.13  Nieuwe Initiatieven PGV

De diaconie heeft besloten om het rendement uit de belegging i.v.m. de verkoop van de grond Rustoord in te zetten voor nieuwe initiatieven. Dhr. J. Hendriks is gevraagd om als projectleider dit project te trekken. Tevens zijn de predikant G. Schormans en de heer J. Grotendorst, consulent bij STEK den Haag gevraagd om als adviseur het college bij te staan.

Beide kerkenraden en de Algemene kerkenraad zijn over het project geïnformeerd.

Besloten is om bij dit project de gemeenteleden te raadplegen en actief te betrekken. Uiteindelijk is besloten om de mening van gemeenteleden middels een enquête te inventariseren. In 2020 worden de uitkomsten van de enquête verwacht. Daarna zal een beslissing genomen worden over het vervolg.

2.14  Ontvangen nalatenschappen

In december 2017 heeft de diaconie van de PGV als erfgenaam vanuit het testament van een in 2017 overleden gemeentelid een nalatenschap aanvaard. De executeur-testamentair heeft begin 2019 haar activiteiten beëindigd en is een bedrag van € 9176,45 op de rekening van de Diaconie overgemaakt. Mede rekening houdend met de wens van het overleden gemeentelid is besloten om 50% van de erfenis te besteden aan het kinderhuis Vliet en Burgh en 50% aan de opvang van vrouwen in een noodsituatie.

3         DIACONALE ACTIVITEITEN

3.1       Coördinatie door het College van Diakenen

3.1.1        Presentie bij externe contacten

Ter bevordering van contacten met de Gemeente Leidschendam-Voorburg is een aantal maal een vergadering van de Participatieraad bijgewoond, waarvan diaken dhr. Hendriks tevens lid is.

Tweemaal is ingegaan op een uitnodiging van STEK Den Haag voor het bijwonen van een bijeenkomst in het kader van het beleidsplan en mogelijkheden voor diaconale presentie in de kerkelijke en burgerlijke gemeente.

De penningmeester en voorzitter zijn aanwezig geweest bij een bijeenkomst van IBS (onze vermogensadviseur) in Amsterdam betreffende een brede schets van het beleggingsklimaat.

De voorzitter heeft met vertegenwoordigers van Charitas L/V, PG L’dam en Ver. Vrijzinnigen contacten gehad met directie en bestuur van Stichting Buren over een aantal concrete vraagstellingen vanuit het werkveld en de afnemers van de Voedselbank. Doel was om informatie uit te wisselen, mede vanwege een wisselende bestuurssamenstelling. In 2019 heeft tot wederzijdse tevredenheid een afrondend gesprek plaatsgevonden.

3.1.2        Schuldhulpverlening

Door bemiddeling van het College werd in enkele situaties de hulp van Stichting Arm in Arm  en daarna een schuldhulpmaatje ingeroepen om mensen met schulden te ondersteunen en verder te begeleiden. Tevens is in een aantal  situaties een renteloze lening verstrekt en zijn kleinere eenmalige financiële bijdragen verstrekt.

3.1.3        Stichting Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg (SSF)

In het SSF participeren de Gemeente L-V, de diaconie van de Protestantse Gemeenten van Leidschendam en Voorburg en de charitas van de R.K. parochies in de gemeente L-V. Hun jaarlijkse financiële bijdrage wordt uitgegeven aan urgente financiële noden aan inwoners. Op voordracht van Kwadraad (sociaal-maatschappelijk werk) worden de aanvragen besproken in een overleg, waarin de vertegenwoordigers van de participanten zitting hebben. Daarnaast is er overleg over meer algemeen bestuurlijke zaken. Afgelopen jaar is de omzetting van het SF naar een Stichting SFLV gerealiseerd. Dhr. J. Merx heeft vanuit de diaconie PGV zitting in het stichtingsbestuur.

3.1.4        Werkgroep Welkom in Leidschendam Voorburg

In 2019 is een reizende fototentoonstelling “Omzien naar elkaar” gepresenteerd die o.a. in de kerken van L-V te zien was.. Hierbij was de verwachting dat zowel vanuit de kerken als vanuit de burgerij nieuwe mensen zich willen aanmelden voor deze bijzonder belangrijke taalkundige ondersteuning van de circa 450 statushouders in L-V en dat de aandacht en het begrip voor statushouders worden bevorderd. De heer D. Hagedooren neemt namens de diaconie van de PGV deel aan overleg in deze werkgroep.

3.1.5        Vakantieweken

Van zaterdag 3 t/m 10 augustus zijn 10 deelnemers een week naar het Nieuw Hydepark in Doorn op vakantie geweest. In PROEF! 2 van 2020 is hierover een interview met enkele deelnemers geplaatst. De Diaconie droeg zorg voor het vervoer van en naar Doorn. Het vervoer werd uitgevoerd door de Vervoersdienst van Welzijn Jong en Oud (Woej).

Voor de vakantieweek van Samenwerking Invaliden Vakantieweken (SIV) heeft zich geen (??) deelnemer gemeld. Door een inmiddels verhoogde financiële bijdrage van € 1500,- aan SIV door diverse diaconieën uit de regio wordt dit initiatief mogelijk gemaakt.

Aan het GHZV-kamp van 10 t/m 17 augustus heeft een aantal leidinggevenden uit onze wijkgemeenten weer gezorgd voor een prima vakantieweek voor 80 deelnemers tussen 10 en 18 jaar. Er is weer via de collecteopbrengst financiële ondersteuning verleend en de diaconie droeg bij aan de kosten voor deelname van totaal 7 kinderen waarvan 4 kinderen vanuit Vliet&Burgh.

3.2       Acties in wijkgemeenten Martini en De Open Hof

Als bijlage bij het beleidsplan van de diaconie voor de periode 2018 – 2022 is een jaaroverzicht gemaakt van alle activiteiten in onze wijkgemeenten. Dit is in de kerkenraden toegelicht. Onderstaand vindt u een korte beschrijving van enkele activiteiten:

3.2.1        Paasgroeten

Met Pasen zijn door leden van de beide wijkgemeenten kaarten gestuurd naar gevangenen in binnen- en buitenland, een initiatief van Kerk in Actie.

Bewoners van de verzorgingshuizen en aanleunwoningen kregen namens de gezamenlijke kerken van Voorburg met Pasen een plantje aangeboden.

3.2.2        Voedselbank

Tijdens een kerkdienst in november zijn door beide wijkgemeenten goederen ingezameld voor de Voedselbank Stichting Buren. Ook tijdens het cultureel festival in Winkelcentrum Julianabaan heeft de diaconie haar medewerking verleend aan het inzamelen van levensmiddelen .

3.2.3        Kerstattenties

Ter gelegenheid van Kerstmis kregen de bewoners van de verzorgingshuizen en bijbehorende aanleunwoningen namens de gezamenlijke kerken een bloemetje gekregen.

3.2.4        Breien voor daklozen

In aansluiting op een grote actie, vermeld in het Haagse Kerkblad, hebben een flink aantal gemeenteleden meegedaan aan de actie Breien voor daklozen. Er zijn veel gebreide kledingstukken naar het straatpastoraat van het Leger des Heils overhandigd.

3.3       Activiteiten specifiek voor Wijkgemeente Martini

Aanvullend op bovengenoemde gezamenlijke activiteiten zijn de volgende activiteiten georganiseerd:

3.3.1        Paas-bloemengroet

Met Pasen is via gemeenteleden een bloemengroet bezorgd bij een aantal gemeenteleden die gedurende langere tijd niet naar de kerk kunnen komen.

3.3.2        40-dagenproject

Op voordracht vanuit de wijkgemeente zijn extra inzamelingen gehouden voor Anestemi een

Christelijk College voor Vakonderwijs In Namibië. Anestemi is een Grieks woord voor opstaan, opwekken, wat gebroken leek weer opheffen. Met name voor jongeren die opgegroeid zijn in armoede wordt in kleine groepen met intensieve aandacht ook voor het geestelijk en psychosociale welzijn vakonderwijs gegeven. Op paasmorgen mocht in de dienst een cheque van € 2000,- aan Bep van Sloten, bestuurslid van een organisatie voor onderwijs voor jeugdigen in Afrika, worden uitgereikt.  

3.3.3        Ontmoetingsdag voor senioren

Alle 70-plussers uit de wijk hebben een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst in partyboerderij Hijdra op 19 juni. Tachtig gemeenteleden genoten ervan om elkaar om te zien en te spreken onder het genot een prima verzorging van de lunch, met koffie vooraf.

Ds Leneke Marchand vertelde een hilarisch, humoristisch verhaal, waarin velen zich herkenden uit de tijd dat zij zelf met de tent op stap gingen. Dat diaconie zich, naast financiën, zich ook bezig houdt met contacten, mocht na afloop met waardering worden vastgesteld.

3.3.4        Jaarlijks uitstapje voor senioren

Op 12 september vertrokken we met ruim vijftig deelnemers naar Oudenbosch in Brabant. Na thee of koffie bezochten we de Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara met een plezierige en duidelijke uitleg over deze verkleinde kopie van de St. Pieter te Rome. Daarna gingen we naar het  Kralingse Bos in Rotterdam, waar onze uitstap besloten in een pannenkoeken-restaurant. Rond 20.00 uur mochten we terugkijkend op een plezierige dag in Voorburg thuiskomen.

3.3.5        Oogstdienst

Zoals jaarlijks gebruikelijk is weer een grote fruitmand voor de kinderen bij Vliet en Burgh bezorgd. Met de daarbij gevoegde waardebonnen kon ook daarna op de Voorburgse markt nog vers fruit gekocht worden bij de ons bekende groenteman.

3.3.6        Kerstviering

In de Oude Kerk was er voor de kerstviering een extra uitdaging vanwege het nieuwe (aan elkaar geschakelde) meubilair. Dankzij een grote groep extra helpers, konden we de kerkzaal toch inrichten met de nieuwe stoelen en gehuurde lage tafels. Na welkom met koffie, thee en kerstkrans met de nodige tijd voor ontmoeting, vond de kerstviering plaats met samenzang en overdenking door ds. Schormans.  Daarna was er gelegenheid om onder het genot van door vrijwilligers en de diaconie zelf verzorgde hapjes en een drankje weer met elkaar in contact te komen. Zoals gebruikelijk werd het Bijbels Dagboekje voor het nieuwe jaar uitgereikt. Aan een aantal gemeenteleden die langdurig niet in de kerk kunnen komen, is het boekje ook bezorgd, met een plantje daarbij.

Na afloop van onze viering konden bewoners van de Philadelphia afdeling van Nieuw Heeswijk ook gebruik maken van de opstelling. De volgende dag stonden de helpers weer klaar om de kerkzaal weer in orde te maken.

3.3.7        Diversen

·       Het maaltijd-project, om de 14 dagen op dinsdag, loopt nog prima met een gemiddeld aantal bezoekers van rond de vijfendertig. Mw. G. van der Hoeven vertegenwoordigt – als mede initiatiefneemster - de diaconie bij deze activiteit.

·       De wekelijkse bloemengroet werd ook dit jaar weer, onder hartelijke dank, kosteloos verzorgd door de plaatselijke bloemist De Leeuw in de Herenstraat.

·       Diverse gemeenteleden die vanwege bijzondere omstandigheden extra aandacht verdienden, kregen een kaart toegestuurd met zoveel mogelijk namen van in de kerkdienst aanwezige gemeenteleden.

3.4       Activiteiten specifiek voor wijkgemeente De Open Hof

3.4.1        Ontmoetingsmiddagen voor senioren (75+)

De wijkdiaconie organiseerde in samenwerking met de werkgroep pastoraat drie ontmoetingsmiddagen voor senioren (75+): met Pasen, in augustus na de zomer en met kerst. Er waren gemiddeld 70 deelnemers. De middagen worden voorbereid door een team van  dames.

De paasmiddag werd bezocht door  veel personen. Na de koffie met gebak was er een liturgie met als thema ‘onvoorwaardelijke liefde’. Onder het genot van een advocaatje met slagroom en zelfgemaakte hapjes werd de rest van de middag nagepraat.

De zomermiddag werd ook bezocht door veel personen. Naast een liturgisch moment deden de gasten geanimeerd mee aan een voorwerpenraadspel. Onder het genot van een glas wijn of fris en lekkere hapjes werd er nagepraat. Het was een ontspannen en gezellige middag.

De kerstlunch vond voor de kerst plaats en werd bezocht door tientallen personen. Na de lunch was er een kerstliturgie en onder het genot van een glas wijn of fris werd er gezellig nagepraat.

3.4.2        Uitstapje voor senioren (75+)

De wijkdiaconie organiseerde in samenwerking met de werkgroep Pastoraat een bustocht waar veel gemeenteleden aan deelnamen terwijl de predikanten ook meegingen. Er was tevens een verpleegkundige aanwezig. De dag begon met koffie in de Koningkerk.

3.4.3        Individuele hulpverlening

Door bemiddeling van de diakenen kregen diverse personen met een laag inkomen een kerstgift en/of vakantiegift zodat zij tijdens de dure kerstdagen en de zomervakantie iets extra’s konden doen.

3.4.4        Werkgroep Kerk en Buurt

De Diaconie maakt het werk van de werkgroep Kerk en Buurt financieel mogelijk. De werkgroep Kerk en Buurt organiseert een aantal keren per jaar een high tea op de zondagmiddag. De high tea is een gezellige ontmoeting op de zondagmiddag onder het genot van een kopje thee met iets lekkers en een goed programma (dia-lezing of muziek). Verder organiseert de werkgroep, samen met buurtorganisatie Fenomeen Bovenveen, de landelijke burendag voor de wijk Bovenveen waar de Koningkerk gevestigd is.

3.4.5        Kaagdagen

De wijken rondom de Koningkerk zijn de wijken in Voorburg waar relatief veel mensen van allochtone komaf wonen. Het zijn vaak mensen die moeten leven van een minimuminkomen. Een aantal bij FOX AOB en Stichting Kleurrijk betrokken gemeenteleden organiseert jaarlijks – samen met wijkorganisatie Woej - een zomer-uitstapje voor vrouwen met een allochtone of vluchtelingenachtergrond en hun kinderen. Sinds 2009 hebben ca. 1700 vrouwen en kinderen gebruik gemaakt van dit aanbod. Hiervoor kon gebruik gemaakt worden van vakantiehuis De Stal op De Kaag, eigendom van Pastoor van Lent die een kennis was van mevrouw Vonk, voorheen predikant in de Koningkerk.

4       VERSLAG ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)  

3.5       Algemeen

In de ZWO-groep zijn beide wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Voorburg vertegenwoordigd. In 2019 waren de leden van de werkgroep:

Houw Thè, voorzitter

Ank van den Berg, secretaris

Jan Jenezon, penningmeester

Ds. Els van der Wolf

Ada Bannink tot 1 september 2019

Hester Sanderman

Joke Wittekoek

Johan Pronk

Jan Jenezon is m.i.v. 1 januari 2019 Jan van der Harst opgevolgd als penningmeester.

Ada Bannink is in verband met haar verhuizing naar elders per 1 september 2019 gestopt met haar werkzaamheden voor ZWO.

De werkgroep ZWO is haar dankbaar voor al het werk dat zij in de afgelopen jaren verzet heeft.

Aan het eind van 2019 hebben wij nog geen opvolger voor haar gevonden.

In overleg met de wijkkerkenraad Martini is Arjan van Mourik bereid gevonden om als contactpersoon tussen de wijkkerkenraad en ZWO te fungeren.

In juli is een kerkkoor uit Kampala, Oeganda, te gast geweest in Voorburg.

Femke Bannink woont met haar man James in Kampala.  Zij zijn lid van dit kerkkoor.

Het koor heeft opgetreden in Rotterdam en in Voorburg en Den Haag.

Op 7 juli 2019 heeft het koor meegewerkt aan een feestelijke kerkdienst in de Oude Kerk.

De werkgroep ZWO-groep heeft in het afgelopen jaar driemaal vergaderd.

Besloten is de Samen Delenkrant in een meer bij-de-tijdse layout en in kleurendruk uit te geven. 

De kosten hiervan zijn nauwelijks hoger.

De werkgroep ZWO heeft in 2019 een deel van haar bankzaken bij de SKG (Stichting Kerkelijk Geldbeheer) in Gouda ondergebracht.

De beheerkosten van de SKG zijn aanzienlijk lager dan bij de ING-bank, zodat er meer geld overblijft voor de ondersteuning van de projecten.

3.6       Zending

In 2018 is de werkgroep ZWO  op zoek gegaan naar een zendingsproject, waar zij zich voor langere tijd aan kan verbinden en een jaarlijkse vaste bijdrage kan geven.

Via één van onze predikanten zijn wij in contact gekomen met mw. Foka van de Beek, die als zendingswerker door de Gereformeerde Zendings Bond (GZB) in 2019 is uitgezonden naar de provincie Burgas in Bulgarije.

De lokale bevolking aldaar bestaat uit Bulgaren, Roma en Turkse moslims.

In een aantal dorpen zijn de laatste jaren huisgemeenten en bijbelstudiegroepen ontstaan.

Deze staan bekend onder de naam Samaritaanse vrouwen.

De vrouwen werken ook aan verbetering van de relaties tussen de verschillende groepen.

Zij hebben voor hun werk behoefte aan bijbelkennis en theologische toerusting en hebben hiervoor begeleiding gezocht en deze gevonden bij de GZB.

Foka van de Beek gaat deze vrouwen begeleiden.

De GZB zendt de zendingswerkers uit vanuit een plaatselijke kerk en zoekt daarnaast kerken die aan de kosten van uitzending willen bijdragen.

In het geval van Foka van de Beek gaat het om de kerk in Veenendaal.

De werkgroep ZWO heeft zich voor drie jaar verbonden aan dit zendingsproject en draagt bij aan de kosten.

Na deze drie jaar vindt een evaluatie plaats en wordt een besluit genomen over de voortzetting van de steun aan dit project.

Per jaar worden er vier zendingscollectes gehouden.

De opbrengsten van de voorjaars- en de najaarszendingscollecte zullen worden bestemd voor dit zendingsproject.

De beide andere zendingscollectes worden bestemd voor doelen die door KerkinActie worden aangedragen.

3.7       Werelddiaconaat

Zoals hierboven vermeld is Ada Bannink gestopt met haar werk voor ZWO.

Met haar en haar dochter Femke, die ons project in Oeganda leidt, is overleg gepleegd over het wel of niet voortzetten van dit project.

De korte lijnen die er zijn en de persoonlijke contacten vervallen nu Ada elders is gaan wonen.

Ook is het uitgangspunt van de werkgroep ZWO dat deelname aan projecten in principe eindig is.

Femke is van mening dat beëindiging van onze deelname op te vangen is door nieuwe sponsors te zoeken.

Onze bijdrage zal in de loop van 2020 stoppen.

Onze beide andere projecten, het kinderopvanghuis in Savar in Bangladesh en het schoolproject in Phalaborwa, Transvaal, Zuid-Afrika lopen.

Zoals ieder jaar hebben in 2019 twee collectes plaatsgevonden voor de drie projecten.

Behalve onze bijdragen aan deze drie projecten worden ook incidentele bijdragen gedoneerd aan kleine projecten (meestal van gemeenteleden) of als gevolg van noodsituaties ergens ter wereld, zoals voor Noodhulp Samos.

Deze laatste bijdragen worden overgemaakt aan KerkinActie.

 

Financieel jaarverslag ZWO Werkgroep Voorburg.

debet

 

 

credit

 
         

Overlopende posten 2018

  631

 

Kosten zakelijk betalingsverkeer

500

     

Overige kosten

862

     

Kosten Samen delen krant

2069

 

   

 

 

Werelddiaconaat

   

Werelddiaconaat

 

Giften februari actie

8132

 

Project Bangladesh

3500

Giften oktober actie

6263

 

Project Oeganda

3500

Taartenbakactie (Koningkerk)

737

 

Project Zuid-Afrika

3500

     

Noodhulp Samos

500

 

   

Taartenbakactie (Koningkerk)

700

     

Gift project Oeganda

300

         

Zending

   

Zending

 

Giften via vaste bijdragen

546

 

Project Foka vd Beek

1000

Giften via collecten

3718

     
     

Kerk in Actie div. doelen

3494

         

Bijzondere collecten

1945

 

Afdracht bijzonder collecten

1305

         
         
         
     

Positief resultaat

742

         

Totaal ontvangen

21972

 

Totaal uitgegeven

21972

 

BIJLAGE
vastgestelde versie - september 2020

Jaarrekening Diaconie Protestantse Gemeente Voorburg 2019

 

       

STAAT van BATEN en LASTEN

     
 

Begroting

Rekening

Rekening

 

2019

2019

2018

Opbrengst en Baten

     
       

Opbrengst Onroerende Zaken

8000

8000

8000

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

7890

18734

11909

Opbrengsten levend geld

21500

23210

24761

Door te zenden collecten en giften

38850

53715

48879

Totaal baten A

76240

103659

93549

       

Uitgaven en Kosten

     
       

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

1500

1466

1526

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen

3500

4023

3290

Kosten beheer, administratie en archief

7990

14048

7191

Rentelasten/bankkosten

870

4374

1859

Diaconaal werk plaatselijk

26950

27678

42523

Diaconaal werk regionaal/landelijk

2500

5667

2500

Afdrachten door te zenden collecten en giften

36900

59535

55059

Totaal lasten A

80210

116791

113948

       

Operationeel resultaat (A)

-3970

-13132

-20399

       

Incidentele baten en lasten

     

 

     

Incidentele baten

19850

1842194

-15850

Incidentele lasten

0

0

0

Incidentele baten en lasten (B)

19850

1842194

-15850

       

Resultaat verslagjaar (A+B)

15880

1829062

-36249

       

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

     
       

Onttrekkingen bestemmingsreserves

0

0

0

Onttrekkingen bestemmingsfondsen

0

0

0

Toevoegingen bestemmingsreserves

0

-32175

0

Toevoegingen bestemmingsfondsen

0

0

0

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)

0

-32175

0

       

Resultaat naar Algemene reserve (D)

15880

1796887

-36249

 

Anbi gegevens Diaconie Protestantse gemeente Voorburg

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Voorburg.

      A.   Algemene gegevens.

Naam ANBI:

Diaconie van de Protestantse gemeente te Voorburg

Telefoonnummer (facultatief):

070-3863502

RSIN/Fiscaal nummer: nummer 824127651

Website adres:

www.protestantsegemeentevoorburg.nl   

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Bruijnings Ingenhoeslaan 2

Postcode:

2273 KR

Plaats:

Voorburg

   

De Protestantse gemeente te Voorburg is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Voorburg, waaronder de twee wijkdiaconieën en de ZWO commissie vallen.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Algemene Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de Kerkenraad 12 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 8 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:

beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.protestantsegemeentevoorburg.nl vindt u het beleidsplan 2018-2022 waarin is inbegrepen het beleidsplan van de diaconie van onze gemeente.

 

E. Beloningsbeleid.

De diaconie heeft geen betaalde diaconale krachten in dienst.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Het jaarverslag van het College van Diakenen kunt u vinden op de website www.protestantsegemeentevoorburg.nl Hierin vindt u alle verslagen van de diaconale activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Protestantse gemeente te Voorburg

College van Diakenen - Jaarrekening 2020

anbi diaconie deel A

jaarverslag anbi diaconie deel B

 Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage in de vorm van een vast bedrag, een gift dan wel d.m.v. collectes voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

 

Vergaderrooster 2019 Moderamen AK en AK

 2019
Vergaderrooster 2019 Moderamen Algemene Kerkenraad

en Algemene Kerkenraad 

Vergaderrooster 2019 Moderamen AK en AK 
Moderamen/maandag   AK/ 3e donderdag
7-1-2019   17-jan-19
(11-2-2019)   (21 -feb-2019)
11-3-2019   28-mrt-19
(1-4 -2019)   (11-4-2019)
6-5-2019   23-mei-19
11-6-2019   20-jun-19
9-9-2019   19-sep-19
(7-10-2019)   (17-okt-2019)
11-11-2019   21-nov-19
(9-12-2019)   (19-dec-2019)
     
Tussen () is reservedatum    

De AK vergadert in 2019 in de Voorhof, bij de Oude Kerk, aanvang 20.00 uur

 

collecterooster 2021

Tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden
Eerste collecte met diaconaal doel:    

Collecterooster Protestantse Gemeente Voorburg 2020
     
5-jan-20   Wijkdiaconie
12-jan-20   Sociaal Fonds LV
19-jan-20   Havenproject Rotterdam
26-jan-20   De Hoop
2-feb-20   Financiële nood
9-feb-20   Diaconale Quotum
16-feb-20   Mission Aviation Fellowship
23-feb-20   Werelddiaconaat ZWO
1-mrt-20   Voorjaarszending (Bulgarije ZWO)
8-mrt-20    Missionair PKN
15-mrt-20   Paasgroeten
22-mrt-20   Binnenlands Diaconaat -Kerk in Actie
29-mrt-20   Open Doors
5-apr-20   Jeugdwerk PKN (JOP)
9-apr-20  witte donderdag Ouderenwerk
12-apr-20 Pasen  Voedselbank Stichting Buren
19-apr-20    Wijkdiaconie
26-apr-20   Pauluskerk
3-mei-20   Financiële nood
10-mei-20   SIV
17-mei-20   Sociaal Fonds LV
21-mei-20 Hemelvaart  Algemene doeleinden
24-mei-20   Vakantieweek voor ouderen
31-mei-20 Pinksteren Pinksterzending - Kerk in Actie
7-jun-20   AMCHA
14-jun-20   Vakantiegiften
21-jun-20    Bijdrage GHZV
28-jun-20   Hospice Vliethuys
5-jul-20   Ouderenwerk
12-jul-20   Financiële Nood
19-jul-20   Vliet en Burgh
26-jul-20   De Herberg
2-aug-20   Financiële nood
9-aug-20   Wijkdiaconie
16-aug-20   Zending - Kerk in Actie
23-aug-20   De Regenboog
30-aug-20   Sociaal Fonds LV
6-sep-20    Financiële nood
13-sep-20   Jeugdwerk (Jop) PKN
20-sep-20   Vluchtelingenwerk Nederland
27-sep-20   Pax Vredesweek PKN
4-okt-20   Kerk en Israël  PKN
11-okt-20   Algemene doeleinden
18-okt-20   Werelddiaconaat
25-okt-20   Wijkdiaconie
1-nov-20   Najaarszending
8-nov-20   Exodus
15-nov-20   Diaconaal Quotum
22-nov-20   Nederlands Bijbel Genootschap
29-nov-20   Kerstgiften
6-dec-20   Kerstgroeten
13-dec-20   Financiële nood
20-dec-20   Amnesty International
24-dec-20 Kerstnacht Kerk in Actie
25-dec-20 Kerst Kerk in Actie
27-dec-20   Noodfonds Vluchtelingenwerk
3-jan-21   Ouderenwerk

Bijlage Beleidsplan College van Kerkrentmeesters

Visie

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is verantwoordelijk voor een aantal in de kerkorde omschreven taken. Dat betekent niet dat al deze taken ook feitelijk door ouderlingen-kerkrentmeesters dienen te worden uitgevoerd: in ieder geval dient het college deze zaken te coördineren. Het college is in haar handelen verantwoording verschuldigd aan de Algemene Kerkenraad (AK). Het college dient daarbij samen te werken met AK en wijkkerkenraden.

Beleid door het CvK is steeds afgeleid beleid van het beleid van de AK.

Overeenkomstig de plaatselijke regeling is de verantwoordelijkheid voor de gebouwen primair belegd bij de wijken. Het CvK treedt hier coördinerend op. De financiële middelen zijn met uitzondering van de wijkkassen centraal belegd, mede in het licht van de vermogensrechtelijke verantwoordelijkheden van het College. Daarmee wordt de noodzaak tot overleg afgedwongen.

Beleid en strategie

De grootste uitdagingen van de PGV in de komende jaren zijn in de visie van het CvK:

 • Het bijeen en betrokken houden van de PGV ondanks de ingrijpende besluiten en maatregelen van de afgelopen jaren;

 • De aanhoudende financiële tekorten, daarmee samenhangend de langzame uitholling van het vermogen en bedreiging van de voor het beroepingswerk vereiste solvabiliteit;

 • De vergrijzing en daarmee samenhangende afnemende ledenaantallen.

De PGV is daarin overigens niet alleen, vele gemeenten binnen de PKN worstelen hiermee. De situatie van de PGV is door de vermogenspositie nog relatief gunstig.

 

De beleidsplannen van de AK en de wijken geven maar beperkt aan hoe de AK en/of de wijkkerkenraden met deze thema’s om willen gaan. De PGV past in deze:

 • terughoudendheid met het inzetten van het beschikbare vermogen,

 • het terugdringen van kosten waar mogelijk en

 • (onderzoek naar) maatregelen om de inkomsten te vergroten.

Tegelijkertijd moet niet uit het oog worden verloren, dat het primaat ligt bij het zijn van een levende gemeente, en dat daarvoor waar nodig middelen moeten kunnen worden ingezet. De balans luistert echter nauw. Vanuit haar verantwoordelijkheden heeft het CvK in deze een middelengerichte rol te spelen, als adviseur van de kerkenraden, soms ook als bewaker van middelen en processen.

Middelenbeheer

Financiën

Begrotingen en jaarrekeningen worden door het CvK voorbereid en vastgesteld door de AK. Het CvK overlegt in de voorbereiding van de begroting met de wijken en AK over de plannen voor de komende jaren en gebruikt deze informatie mede als basis van de op te stellen begroting.

Legaten en erfstellingen worden beneficiair aanvaard. Legaten die specifiek aan een bepaald doel of een bepaalde wijk zijn toebedeeld worden als reservering zichtbaar gemaakt op de balans. In het overleg met de wijken over de begroting wordt tevens de besteding van voor de wijk bestemde reserveringen aan de orde gesteld. Het beleid inzake reserveringen wordt voorbereid in het CvK en vastgesteld in de AK.

De wijken hebben zeggenschap over de wijkkassen. De toedeling van middelen aan de wijkkassen vind plaats volgens het wijkkasbeleid uit 2009. Dit houdt in dat gelden die de wijk ontvangt voor 60% worden bepaald door het aantal leden, voor 40% door het aantal wijken.

De PGV belegt aan de hand van een beleggingsbeleid. Dit beleid wordt periodiek in de AK getoetst en daar vastgesteld. Laatstelijk is dit in 2012 gebeurd.

Gebouwen

De komende jaren staan in het teken van een beweging naar minder kerkgebouwen. Het exploiteren van niet langer voor de eredienst of huisvesting van predikanten benodigd vastgoed is geen taak voor de gemeente. Als zich een dergelijk geval voordoet zal het CvK streven naar afstoten van een dergelijk object. De Algemene Kerkenraad heeft in haar vergadering van 17 september 2015 de uitgangspunten voor de verkoop van kerkgebouwen opnieuw voorlopig vastgesteld. De AK kiest voor het volgende:

 • Uitgangspunten

Voor hergebruik en herbestemming uitgaan van de prioriteiten uit de leidraad[1] die de Synode in 2009 aan de kerkenraden heeft gegeven:

  • hergebruik door een andere christelijke gemeenschap uit de oecumene;
  • hergebruik door een binnen het christendom fungerende gemeenschap waarmee geen kerkelijke verbondenheid bestaat;
  • hergebruik door groepen van andere godsdiensten;
  • hergebruik door een sociaal-culturele instelling;
  • commercieel en profaan hergebruik.
 • Toetsing in elke concrete situatie koper en bestemming aan de criteria dat deze “geen schade berokkenen aan het beeld van de kerk” en de eenheid van de aanwezige kerk bewaren

Voor de resterende gebouwen is een inhaalslag in het onderhoud noodzakelijk. Te midden van het verdriet over het verlies van kerkgebouwen leeft bij delen van de gemeente ook de behoefte om de resterende gebouwen te verbeteren op basis van intensiever gebruik of het terugdringen exploitatielasten. De tegenstelling tussen investeren in gebouwen en afstoten van andere leidt tot spanningen in de gemeente. Besluitvorming in deze zal slechts kunnen plaatsvinden in AK verband.

Mensen voor de gemeente

De rechtspositieregelingen van de PKN voor predikanten en voor personeel zijn leidend voor het omgang in arbeidvoorwaardelijke zin met predikanten en personeel.

Aangaande predikanten heeft de AK in 2012 het besluit genomen de predikantsformatie terug te brengen naar 3,0 fte, gelijkelijk verdeeld over de beide wijken. De PGV beweegt zich dan ook in die richting. Noodzakelijke afwijkingen van deze lijn behoeven steeds besluitvorming in de AK. Waar de kerkorde het primaat rond het beroepingswerk en de omgang met predikanten bij de kerkenraden legt, treedt het CvK uitsluitend faciliterend op.

Aangaande het personeel van de PGV is het CvK de instantie die verantwoordelijk is voor het aanstellen van personeel. Dit gebeurt in overleg met de wijken voor zover het om aan de wijken toe te delen personeel betreft. Het CvK streeft er naar het bestand aan betaald personeel te minimaliseren, in verband met de financiële situatie van de PGV. Hierbij is een groter beroep op vrijwilligers noodzakelijk. Waar vrijwilligers niet te vinden zijn, zal betaald personeel worden ingezet dan wel worden ingehuurd. Een eventuele keuze om bepaalde diensten niet meer te leveren, zal steeds in overleg met AK en wijkkerkenraden worden gemaakt. Uitgangspunt is dat noodzakelijke afvloeiing van personeel zo veel mogelijk plaatsvindt door natuurlijk verloop: vanuit zorg voor het personeel, maar ook vanwege de kosten die een en ander met zich meebrengt vanwege de rechtspositieregeling.

Medewerkers Kerkelijk Bureau

Al lange tijd wordt samengewerkt met de Protestantse Gemeente Rijswijk rond het Kerkelijk Bureau. Voor het einde van 2017 dient een keuze gemaakt te worden voor verder te gaan met een eigen kerkelijk bureau of verdergaande schaalvergroting door samenwerking met andere kerken binnen de PKN, of uitbesteding van noodzakelijke functies.

Kosters

Recente ervaringen in de PGV wijzen uit dat betaalde kosters noodzakelijk zijn om de bedrijfsvoering in de gebouwen op orde te houden. Een combinatie van uitsluitend vrijwilligers met een schoonmaakbedrijf leidt tot overbelasting van de vrijwilligers. Wel lijkt het mogelijk voor de zondagse eredienst meer dan nu gebruik te maken van vrijwilligers. In de Koningkerk blijft een koster-beheerder functie bestaan in verband met de zalenverhuur. In de Oude Kerk is een kosterfunctie voldoende.

Kerkmusici

Zowel in de Oude Kerk als in de Koningkerk is een cantor organist aangesteld. In deze situatie zal vooralsnog geen wijziging optreden. In beide kerken wordt ruimte geboden voor muziekbeoefening door vrijwilligers.

Vrijwilligersbeleid

Een in 2011 door het CvK uitgevoerde beleidsstudie brengt in kaart welke taken die nu nog door betaalde krachten worden uitgevoerd door vrijwilligers kunnen worden verricht. Het werven van vrijwilligers is echter geen taak van het CvK. Het CvK kan wel faciliteren door het formuleren van duidelijke taakomschrijvingen voor die zaken die eventueel door vrijwilligers kunnen worden verricht, en het beschikbaar stellen van middelen voor benodigde cursussen, voor zover de Algemene Kerkenraad daarvoor ruimte in de begroting schept.

Management van processen

Financiële processen

De financiële administratie komt niet in aanmerking voor uitvoering door vrijwilligers. Het CvK draagt zorg voor voldoende functiescheiding tussen boekhouding en kashandelingen.

Door de AK is in 2013 beslist dat de accountantscontrole kan plaatsvinden op het niveau van een beoordelingsverklaring. In 2017 moet het CvK opnieuw toetsen of behoefte bestaat aan een verdergaande controleverklaring.

Ledenadministratie

De ledenadministratie wordt gevoerd in Scipio online door het kerkelijk bureau. De administratie is voor inzage toegankelijk voor de wijkcoördinatoren van de afzonderlijke wijken. De wijkcoördinatoren geven mutaties van de wijkouderlingen en predikanten door aan het kerkelijk bureau ter verwerking, en mutaties uit Scipio aan de wijkouderlingen en predikanten.

Registers

Het KB houdt doop- en belijdenisregisters bij. Huwelijksregisters worden niet bijgehouden. Het bijhouden geschiedt in Scipio en in een papieren register dat op het kerkelijk bureau aanwezig is.

Archieven

De archieven van de PGV worden beheerd door een archiefcommissie. Deze bestaat uit vrijwilligers. De commissie is organisatorisch opgehangen aan het CvK, en werkt op instructie daarvan. De archieven van de kerk worden bewaard in de Koningkerk, en periodiek overgedragen aan het gemeentearchief van de burgerlijke gemeente. In deze beleidsperiode zal de relatie tussen CvK en archiefcommissie verder worden uitgediept.

Handboek interne beheersing

Sinds 2011 wordt door het college gewerkt aan een handboek, initieel vanuit een financiële invalshoek, waarin voor het CvK van belang zijnde procedures worden gebundeld. Het handboek beoogt nieuwe kerkrentmeesters inzicht te geven in binnen de PGV gehanteerde werkwijzen en het tegengaan van kennisverlies bij vertrek van kerkrentmeesters. Het handboek kan tevens dienen ter ondersteuning van de accountant bij zijn controlewerkzaamheden betreffende de jaarrekening. Het handboek is een levend document.[1] Nota “Een protestantse visie op het kerkgebouw”, met name blz. 31vv

Voorzitter Raad van Kerken

raad_van_kerkenNa tien jaar is Bep van Sloten Joke van Maanen in 2011 opgevolgd op als nieuwe voorzitter  .

Lees het interview met de nieuwe voorzitterbep_van_slotenWie regelmatig in de Oude Kerk komt die kent haar beslist. We hebben het over Bep van Sloten. Zij en de leden van haar gezin zijn al sinds mensenheugenis - trouwe en bovenal actieve - leden van de gemeente van de Oude Kerk. De redacteur van Rond de Oude Kerk treft Bep in een zeker Haags etablissement, en dat is op de valreep tussen terugkomst (uit Armenië) en vertrek naar verre oorden (nu Laos) waar zij opdrachten voor hulporganisatie Save the Children gaat uitvoeren. De aanleiding voor het gesprek ligt dichter bij huis. Bep heeft namelijk sinds september dit jaar het stokje overgenomen van Joke van Maanen, als voorzitter van de Raad van Kerken, afdeling Leidschendam-Voorburg. Wij spreken met haar over het waarom van deze keuze in haar toch al drukke  bestaan, oftewel wat drijft haar hier toe?

"Na 10 jaar vond Joke van Maanen het tijd om de voorzittershamer aan iemand anders door te geven. In die tijd heeft Joke fantastisch werk verricht voor de gezamenlijke vertegenwoordiging van alle kerkgenootschappen in de gemeente Leidschendam-Voorburg", vertelt Bep vol enthousiasme. "Want dat is wat de Raad van Kerken in feite is en samenwerking tussen kerken is daarbij het grote thema. Ik was zelf al actief in de Raad als vertegenwoordiger van de Oude Kerk dus bekend met het werk. Aanvankelijk dacht ik dat ik dat naast mijn werk voor adoptiekinderen en andere bezigheden – onder andere als wijkouderling voor de Oude Kerk – er wel even bij kon doen. Ik dacht vooral bezig te zijn met het technisch leiden van de vergaderingen. Maar daar heb ik mij een beetje op verkeken: er komt bij het voorzitterschap van de Raad namelijk toch wel wat meer kijken."

Wat zijn dan de zaken waar de Raad zich zoal druk over maakt?

"Aanvankelijk heeft de Raad zich sterk gericht op het bevorderen van de oecumene en gezamenlijke diensten, waarbij de nadruk lag op het elkaar wederzijds leren kennen. Daarmee was de focus van de Raad vooral naar binnen gericht.", verduidelijkt Bep waarna zij vervolgt: "Nu zitten wij als kerken in een ander tijdsgewricht. Zo heeft de Raad als gevolg van kerksluitingen een andere samenstelling gekregen. Inmiddels zijn wij met een positieve instelling aan het denken geslagen over de vraag wat wij voor Leidschendam-Voorburg kunnen betekenen."

Wat betekent dit concreet? Oftewel: wat gaan de inwoners van Leidschendam-Voorburg hiervan merken?

"Zoals overal in Nederland zie je ook in onze gemeente een verschraling van de voorzieningen voor de zwakkeren in de samenleving. In de vorige vergadering heb ik ter illustratie een filmpje vertoond, gemaakt door de jongeren van de Oude Kerk, dat is geïnspireerd door het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Het omzien naar de zwakkeren in onze gemeenten wordt onze eerste prioriteit. In dezelfde vergadering heeft de wethouder Sociale Zaken aangegeven dat hij ons graag als signaleringspunt voor eventuele misstanden wil benutten. Dat is zeker een compliment."

"Als tweede prioriteit hebben wij benoemd dat wij vanaf komend jaar meer willen doen in Leidschendam, zoals het organiseren van diensten van de Raad in de kerken van Leidschendam . Als startmoment is de Gebedsdienst voor de Eenheid gekozen die in januari 2012 in de Dorpskerk in Leidschendam wordt gehouden, aldus Bep. En er volgen in de loop van het jaar meer activiteiten."

"Als laatste punt", vervolgt Bep, "willen wij inzetten op het vergroten van de zichtbaarheid van de kerken naar buiten toe. Wij hebben daarover al een inspirerend gesprek gevoerd met de PR-commissie. Immers: de kerk leeft en is actief op velerlei terreinen en dat gaan wij letterlijk in beeld brengen. Natuurlijk: de samenleving individualiseert en seculariseert. Maar dat betekent niet dat wij nu moeten berusten in het beeld van de kerk als een passieve hobby voor veelal bejaarde gemeenteleden! Wij hebben hierin als kerken een gezamenlijke opdracht. Bovendien kunnen wij als kerken ook nog veel leren van elkaars initiatieven op dit terrein. Wij moeten met elkaar zoeken naar wat ons als kerken bindt en niet naar wat ons scheidt.

En wat drijft jou hierbij? Wat is de parallel tussen jouw werk voor kinderen in verre landen en wat je hier dichtbij huis doet voor de Raad?

"Ik word sterk geïnspireerd door de gedachte dat je leeft in een bepaalde afhankelijkheid van God. En dat iedereen op aarde hierin een opdracht heeft. Dat is voor mij heel essentieel en ook om ‘ja’ te zeggen tegen deze functie. Natuurlijk ben ik ook dankbaar dat ik hiervoor ook de mogelijkheid krijg. Zo word ik in mijn werk als ouderling ondersteund door een stel actieve mensen die het meeste bezoekwerk afleggen in de gemeente van de Oude Kerk. Hierdoor ben ik in staat om vanuit de godsdienst met dezelfde passie bezig te zijn voor de Raad van Kerken als voor ouderloze kinderen in de Derde Wereld", zo besluit Bep.

Peter Boverhoff

Plaatselijke regeling met wijzigingen

Wijziging Plaatselijke Regeling

Het besluit van de Algemene Kerkenraad van 15 juni 2011 tot de vorming van twee wijkgemeenten vraagt om een wijziging van de huidige Plaatselijke Regeling.

De huidige Plaatselijke Regeling is op 10 juni 2004 door de toenmalige Voorlopige Algemene Kerkenraad vastgesteld en is per 1 januari 2005 in werking getreden.

Voor de Plaatselijke Regeling is gebruik gemaakt van het model “Plaatselijke regeling voor gemeenten en kerken met wijkgemeenten” (model PR2), zoals deze met toelichting te vinden is op de website van de PKN.

Deze gewijzigde plaatselijke regeling is voorlopig vastgesteld door de Algemene Kerkenraad in zijn vergaderingen van 17 november 2011 en 19 april 2012.

Over deze gewijzigde Plaatselijke Regeling inclusief wijkgrenzen is de gemeente gekend en gehoord op 22 mei 2012.

 

PLAATSELIJKE REGELING ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE (met wijkgemeenten) te VOORBURG.

Deze Plaatselijke Regeling is vastgesteld door de Algemene Kerkenraad op 23 mei 2012 en is vanaf 1 juli 2012 geldig.

 

1. Samenstelling van de Algemene Kerkenraad (AK)

 

Artikel 1.1 Aantal ambtsdragers

De Algemene Kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers: 2 predikanten, 3 ouderlingen, 2 ouderlingen-kerkrentmeester en 3 diakenen en boventallig 1 preses en 1 scriba.

De niet boventallige ambtsdragers zijn volgens het onderstaand rooster door en uit de wijkkerkenraden aangewezen.

                                      2012               2016                2020 enz.
                                      t/m 2015         t/m 2019         t/m 2023

wijkgemeente A         poodk              poddk              poodk enz.

wijkgemeente B         poddk              poodk              poddk enz.

p = predikant; o = ouderling; d = diaken; k = ouderling-kerkrentmeester

 

2. De werkwijze van de Algemene Kerkenraad

Artikel 2.1 Aantal vergaderingen

De AK vergadert tenminste 6 maal per jaar.

 

Artikel 2.2

De vergaderingen van de AK worden tenminste 5 dagen van te voren bijeengeroepen door het moderamen onder vermelding van de zaken, die aan de orde zullen komen (de agenda).

 

Artikel 2.3

Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende vergadering door de AK wordt vastgesteld.

 

Artikel 2.4 Verkiezing moderamen

De in ordinatie (ord.) 4.8.2 genoemde jaarlijkse verkiezing van het moderamen geschiedt in de eerste vergadering van de maand september.

 

Artikel 2.5 Plaatsvervangers

In de vergadering genoemd in artikel 2.4 worden de plaatsvervangers van de preses en de scriba aangewezen.

 

Artikel 2.6 De gemeente kennen in en horen over

In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft dat de AK de gemeente kent in een bepaalde zaak en haar daarover hoort, belegt de AK een bijeenkomst met de (betreffende) leden van de gemeente, die wordt

- aangekondigd in het kerkblad dat voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt en

- afgekondigd op tenminste twee zondagen, die aan de bijeenkomst voorafgaan.

 

In deze berichtgeving vooraf maakt de AK kenbaar over welke zaak hij de gemeente wil horen.

 

Artikel 2.7

In gevallen dat de kerkorde voorschrijft dat de leden van de gemeente hun oordeel, c.q. hun mening kenbaar kunnen maken, wordt het onderwerp in het kerkblad gepubliceerd en worden de volledige stukken gedurende een week ter inzage gelegd. Bij publicatie worden tijd en plaats vermeld. Reacties kunnen tot drie dagen na de periode van ter inzage legging schriftelijk aan de scriba van de Algemene Kerkenraad gestuurd worden.

 

Artikel 2.8

Tot de vergaderingen van de AK worden gemeenteleden als toehoorder toegelaten, tenzij de AK besluit een zaak in beslotenheid te behandelen. Datum, plaats en tijdstip van de vergaderingen van de AK worden in het kerkblad bekend gemaakt.

 

Artikel 2.9

Het lopend archief van de AK berust bij de scriba, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters voor de archieven van de gemeente uit hoofde van ordinantie 11-2-7 sub g.

 

Artikel 2.10

De AK kan zich in zijn taak laten bijstaan door commissies.

Deze commissies ontvangen voor hun samenstelling, werkwijze en rapportage een instructie.

 

3.1 De vermogenrechtelijke aangelegenheden – College van Kerkrentmeesters

 

Artikel 3.1.1

In het College van Kerkrentmeesters hebben, naast de in artikel 1.1 genoemde ouderling-kerkrentmeesters, nog tenminste 8 kerkrentmeesters overeenkomstig ord. 11-2-2 zitting. Daaronder 4 leden met een taak op het niveau van de gemeente en in ieder geval 3 leden per wijkgemeente. Het College van Kerkrentmeesters regelt de werkwijze in het college in een eigen regeling.

 

Artikel 3.1.2

Het College van Kerkrentmeesters wijst een administrateur aan.

De administrateur is gerechtigd de vergaderingen van het college bij te wonen en heeft daar een adviserende stem. Op hem is het bepaalde in ord. 4-2 betreffende de geheimhouding van toepassing.

 

Artikel 3.1.3

De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met in achtneming van het door de AK vastgestelde beleidsplan en begroting tot een maximum van 10.000 euro per betaling.

Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd. Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter van het college op als diens plaatsvervanger.

 

Artikel 3.1.4

Tijdens de eerste collegevergadering na 1 september wijst het college de plaatsvervangers van de voorzitter en secretaris aan.

 

Artikel 3.1.5

Overeenkomstig ord. 11-4-3 heeft het College van Kerkrentmeesters de volgende taken aan de wijkraad van kerkrentmeesters toevertrouwd:

a. de zorg voor het kerkgebouw en de goede gang van zaken daarvan,

b. het beheer van de wijkkas.

 

3.2 De vermogenrechtelijke aangelegenheden – College van Diakenen

Artikel 3.2.1

In het College van Diakenen hebben, naast de in art.1.1 genoemde 3 diakenen, nog 4 diakenen overeenkomstig ord. 11-9-2 zitting, zodat het college totaal 7 leden telt. Daaronder in ieder geval de voorzitters van de wijkraden van diakenen.

 

Artikel 3.2.2

Het College van Diakenen wijst een administrateur aan.

De administrateur is gerechtigd de vergaderingen van het college bij te wonen en heeft daar een adviserende stem. Op hem is het bepaalde in ord. 4-2 betreffende de geheimhouding van toepassing.

 

Artikel 3.2.3

De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met in achtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en begroting tot een maximum van 10.000 euro per betaling. Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd. Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter van het college op als diens plaatsvervanger.

 

Artikel 3.2.4

Tijdens de collegevergadering in de maand september wijst het college de plaatsvervangers van de voorzitter en de secretaris aan.

 

Artikel 3.2.5

Overeenkomstig ord. 11-4-5 heeft het College van Diakenen de volgende taak aan de wijkraad van

diakenen toevertrouwd: beheer diaconale wijkkas.

 

3.3 De vermogenrechtelijke aangelegenheden - algemeen

Artikel 3.3.1

Voor 1 augustus maken de wijkkerkenraden na overleg met de wijkraden van kerkrentmeesters en diakenen de wensen en aandachtspunten van de wijkgemeenten voor de begroting voor het komende jaar kenbaar aan de colleges van kerkrentmeesters en diakenen, die deze, voor zover mogelijk, opnemen in de ontwerp begrotingen. Deze bepaling geldt ook voor de door de Algemene Kerkenraad ingestelde commissies.

 

Artikel 3.3.2 Het in de gelegenheid stellen van gemeenteleden hun mening kenbaar te maken over begroting en jaarrekening

Voor de vaststelling dan wel wijziging van de begroting en voor de vaststelling van de jaarrekening worden deze stukken in samenvatting gepubliceerd in het kerkblad. De volledige stukken kunnen gedurende een week worden ingezien. Bij de publicatie worden tijd en plaats vermeld. Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van ter inzage legging worden gestuurd aan de scriba van de Algemene Kerkenraad.

 

4. Aantal en grenzen van de wijkgemeenten

Artikel 4.1

De Protestantse Gemeente Voorburg heeft twee wijkgemeenten.

 

Artikel 4.2

De grenzen van de wijkgemeenten zijn ingetekend op een topografische kaart en tevens vastgelegd door middel van een lijst van straatnamen (eventueel: en huisnummers) en postcodes die de grenzen van de wijkgemeenten vormen van welke documenten een afschrift aan deze plaatselijke regeling is gehecht.

 

Artikel 4.3

Voor de vaststelling dan wel wijziging van het aantal wijkgemeenten en de grenzen wordt het voorstel daartoe in samenvatting gepubliceerd in het kerkblad. De volledige stukken kunnen gedurende een week worden ingezien. Bij de publicatie worden tijd en plaats vermeld. Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van ter inzage legging worden gestuurd aan de scriba van de Algemene Kerkenraad.

 

Toelichting

Artikel 1

Het aantal is conform ord. 4-9-2.

Wijkgemeente A is Opstandingskerk - Oude Kerk en

wijkgemeente B is Fonteinkerk - Koningkerk.

 

Artikel 2.1

Zie ord. 4-8-1

 

Artikel 2.6

De kerkorde kent verschillende vormen van “inspraak” door gemeenteleden:

a) het kennen en horen van, zoals bij regelingen (ord. 4-7-2), bij belangrijke vragen als toekennen van kiesrecht en toelaten doopleden tot het avondmaal (ord. 4-8-7).

Het kennen en horen gebeurt soms in de vorm van een beraad (bv. ord. 5-4 over andere levensverbintenissen).

b) een oordeel en mening kenbaar maken, zoals bij beleidsplan (ord. 4-8-7), begrotingen

(ord. 11-6-4) en aantal en grenzen wijkgemeenten (ord. 2-16-6 oordeel geven).

Deze twee vormen zijn nu in artikel 2.6 en 2.7 onderscheiden.

 

Artikel 2.8

Nu van deze mogelijkheid regelmatig gebruik gemaakt wordt, lijkt het goed om de vergaderdata bekend te maken.

 

Artikel 3.1.1

De vier leden op het niveau van de gemeente zijn de voorzitter en secretaris College van Kerkrentmeesters, de penningmeester van de gemeente en de kerkrentmeester personeel. Per wijkgemeente is er een kerkrentmeester financiën. Per kerkgebouw is er een kerkrentmeester beheer en een kerkrentmeester onderhoud.

 

Artikel 3.1.2

Zie ook ord. 11-2-5 (boekhouding en middelenbeheer niet in één hand).

 

Artikel 3.3.1

De voorbereiding van de begroting begint namelijk 1 augustus.

Aldus te Voorburg vastgesteld in de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 23 mei 2012.

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Voorburg

 

Preses                                                           Scriba

Mw. M. Zebregs                                            J.A. Stoop

Schenken als periodieke gift

Schenken als periodieke gift

De mogelijkheid om een periodieke gift aan de Protestantse Gemeente Voorburg te doen zijn met ingang van 2014 verruimd.

Waarom een periodieke gift?
Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.

U kunt een periodieke gift doen aan de kerk op de volgende wijze doen.
• Een schriftelijke overeenkomst tussen de PGV en u
• Een notariële akte

Om een periodieke gift te kunnen aftrekken gelden de volgende voorwaarden.
• U hebt de gift laten vastleggen: de overeenkomst of akte
• U maakt regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen over naar de PGV
• Genoemde bedragen zijn elke keer ongeveer even hoog
• U maakt deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar over naar de PGV, waarbij de gift natuurlijk stopt bij overlijden.

U mag verder in de overeenkomst of akte opnemen dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt omdat u werkloos of invalide wordt: u voldoet dan nog steeds aan de voorwaarden. Indien de looptijd van de overeenkomst korter wordt dan de genoemde vijf jaar omdat u werkloos of invalide bent geworden, mag u de reeds betaalde bedragen aftrekken (uiteraard niet de bedragen die u niet meer betaalt vanwege beëindiging van de overeenkomst).
De overeenkomst periodieke gift kunt u aanvragen bij het Kerkelijk Bureau.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of
070 – 386 35 02 op maandag t/m donderdag van 10.00 tot 12.00 uur

 • Kinderdienst kaars aansteken

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Kinderdienst kaars aansteken

 • Dopen

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Dopen

 • Kindermusical Mozes

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Kindermusical Mozes

 • Spelen op het springkussen

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  kerkactiviteit

 • Kaarsen

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Kaars branden voor een bijzondere gebeurtenis

 • Bijbellezen

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Bijbellezen

 • PGVbidden

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Bidden

 • Licht

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Verwonderen over Het Licht

proef2
Informatie rondom de wijkgemeenten

KerkmagaZIN PROEF

KerkmagaZin Proef wordt bezorgd bij alle leden van de Protestantse Gemeente Voorburg.

protestantse kerk omroep
uitzending gemist

OMROEP

U hoeft geen kerkdienst te missen. We zijn ook te beluisteren via de radio.