protestantsekerk logo verkl

KONINGKERK Wijkgemeente De Open Hof
Visit Website

OUDE KERK Wijkgemeente Martini
Visit Website

Welkom bij de Protestantse Gemeente Voorburg

Hartelijk welkom op de website van de Protestantse Gemeente Voorburg, onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland.
Verbonden in geloof in God Twee wijkgemeenten in VoorburgSamen en beiden Een plaats voor inspiratie bezinning en rust Gastvrij en open oog voor buurt en daarbuiten.
Samen vindt u ons hier, beiden zijn we ook onszelf in de eigen wijkgemeente. Meer weten? Kijk rustig rond op dit portal voor de algemene informatie en loop verder door naar de twee kerksites voor de eigen activiteiten. Nog leuker vinden we het dat we u mogen begroeten in één van onze kerken of tijdens onze activiteiten!

 

Algemeen Jaarverslag Diaconie PGV 2018

Jaarverslag   2018

Diaconie Protestantse Gemeente Voorburg

Inhoud

1       VOORWOORD.. 4

2       ORGANISATIE.. 5

2.1         Samenstelling College van Diakenen. 5

2.2         Samenstelling wijkdiaconie Martini 5

2.3         Samenstelling wijkdiaconie De Open Hof. 5

2.4         Vergaderingen van het College. 6

2.5         Vergaderingen gezamenlijke diaconieën. 6

2.6         Overleg met het Kerkelijk Bureau. 6

2.7         Organisatie collecten. 6

2.8         Organisatie Heilig Avondmaal 7

2.9         Overleg met ZWO.. 7

2.10      Lidmaatschappen. 7

2.11      Deelname Dag Landelijke Diaconie. 7

2.12      Deelname aan maatschappelijk overleg. 7

2.13      Verkoop grond Rustoord. 7

2.14      Ontvangen nalatenschappen. 8

3       DIACONALE ACTIVITEITEN.. 8

3.1         Coördinatie door het College van Diakenen. 8

3.1.1          Presentie bij externe contacten. 9

3.1.2          Schuldhulpverlening. 9

3.1.3          Stichting Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg (SF). 9

3.1.4          Werkgroep Welkom in Leidschendam Voorburg. 10

3.1.5          Vakantieweken. 10

3.2         Acties in wijkgemeenten Martini en De Open Hof. 10

3.2.1          Paasgroeten. 10

3.2.2          Voedselbank. 10

3.2.3          Dag van de mantelzorg. 11

3.2.4          Kerstattenties. 11

3.3         Activiteiten specifiek voor Wijkgemeente Martini 11

3.3.1          Paas-bloemengroet. 11

3.3.2          40-dagenproject. 11

3.3.3          Ontmoetingsdag voor senioren (70-plussers). 12

3.3.4          Jaarlijks uitstapje voor senioren. 12

3.3.5          Oogstdienst. 12

3.3.6          Kerstviering. 12

3.3.7          Diversen. 12

3.4         Activiteiten specifiek voor wijkgemeente De Open Hof. 13

3.4.1          Ontmoetingsmiddagen voor senioren (75+). 13

3.4.2          Uitstapje voor senioren (75+). 13

3.4.3          Individuele hulpverlening. 13

3.4.4          Werkgroep Kerk en Buurt. 14

3.4.5          Kaagdagen. 14

4       VERSLAG ZWO.. 14

4.1         Algemeen. 14

4.2         Zending. 15

4.3         Werelddiaconaat. 15

 1. BIJLAGE

            Staat van Baten en Lasten…………………………………………………………………………………………………….17

1         VOORWOORD

Met dit jaarverslag legt het College van Diakenen verantwoording af voor het in 2018 gevoerde beleid en wordt verslag gedaan van de uitgevoerde activiteiten. U treft hierin ook de bijbehorende verkorte jaarrekening met toelichting betreffende het financiële jaarverslag aan.

In 2018  heeft het College van Diakenen naast de jaarlijks gebruikelijke zaken zich op nieuwe vragen mogen richten. Deze lagen op het algemeen maatschappelijk terrein in een veranderende samenleving, maar ook op het terrein van een nieuw toekomstig (financieel) beleid, in het bijzonder n.a.v. de extra baten door de verkoop van de grond van het voormalige verzorgingshuis Rustoord. Dat vraagt overleg en bezinning en daarmee ook tijd.

De wijkdiaconieën van de wijkgemeenten Martini en De Open Hof hebben ook dit jaar gezamenlijk vergaderd, naast het werkoverleg voor activiteiten in de eigen wijk. Zonder de wijkdiakenen met meer specifiek bestuurlijke zaken te willen belasten, mag opgemerkt worden dat hierdoor vragen over diaconaal beleid regelmatiger in bredere kring worden besproken.

Door middel van het secretarieel en financieel verslag legt de diaconie verantwoording af. Mogelijk ten overvloede wijs ik u erop dat het voor gemeenteleden open staat om hierop de reageren via het Kerkelijk Bureau of via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Dank aan allen die in onze kerken door middel van giften het diaconale werk mogelijk maakten en aan de diakenen, diaconale medewerkers en de vele vrijwilligers die op diverse wijzen ervoor hebben gezorgd dat het geld op een goede en dankbare plaats is terechtgekomen o.a. door middel van de vele activiteiten voor onze gemeenteleden. Daarnaast is er aandacht in de vorm van financiële steun gegeven aan individuele gemeenteleden waar dat nodig was, ook met hulp van anderen w.o. het Sociaal Fonds Leidschendam Voorburg.

Ook in 2018 hebben meer diakenen hun werkzaamheden beëindigd – onder dank voor hun werkzaamheden of continuering als diaconaal medewerker - dan dat er (her)bevestigd zijn. Dat betekent extra inzet voor de huidige leden en/of beperking van de mogelijke werkzaamheden. Louis Cosman heeft na een zeer langdurige periode zijn ambt neergelegd. Daarmee ontstond ook een vacature voor het secretariaat. Ondergetekende heeft het afgelopen jaar in afwachting van de vervulling van deze vacature deze taak verzorgd. We zijn verheugd dat Mw. Lydië Donner – Vorísková bereid was om na haar bevestiging in januari 2019 het secretariaat op zich te willen nemen. Zij heeft zich de laatste maanden van 2018 reeds ingewerkt door het bijwonen van vergaderingen van het College.  

Er ligt op diaconaal terrein mooi werk te wachten, waarbij hulp en versterking echt dringend nodig is. Met nieuwe toekomstige financiële middelen en mogelijkheden kunnen we in de wijkgemeenten en in een breder maatschappelijk perspectief vorm geven aan onze diaconale en missionaire opdracht. Ik hoop van harte dat dit verslag bijdraagt aan de bekendheid met en de interesse voor werkzaamheden van de Diaconie en hier nieuw contacten uit voort zullen vloeien. 

Cor Hoek,

Voorzitter College van Diakenen Protestantse Gemeente Voorburg

2         ORGANISATIE

De Diaconie is een zelfstandige rechtspersoon. Het College van Diakenen heeft een dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast heeft een vertegenwoordiger van beide wijkdiaconieën zitting in het College. Het College van Diakenen is eindverantwoordelijk voor de diaconale activiteiten van de Protestantse Gemeente Voorburg, vertegenwoordigt de Diaconie naar buiten, organiseert de vergaderingen met de diakenen, stelt de begroting op en legt jaarlijks via de jaarrekening en het jaarverslag verantwoording af.

2.1       Samenstelling College van Diakenen

Het College van Diaken bestond in 2018 uit de volgende personen:

Voorzitter                                                                     C.H. Hoek (tevens AK-lid)                

Secretaris                                                                       vacature                                          

Penningmeester                                                          A. Roskam 

Namens Wijkgemeente Martini)                           vacature          

Namens Wijkgemeente De Open Hof                  J. Hendriks

Notulist                                                                             M. Berkhout

2.2       Samenstelling wijkdiaconie Martini

De diaconie van wijkgemeente Martini bestond in 2018 uit de volgende personen:

De dames G. van der Hoeven, M. Plugge, D. Sark, en W. de Villeneuve en de heren C.H. Hoek (voorzitter) en  J. Pronk. Mw. A.C.M.  Walraven – van Ham heeft haar ambt beëindigd met de toezegging te blijven assisteren bij activiteiten. De vergaderingen zijn ook bijgewoond door de twee diaconale medewerkers: de dames G. Nauta,  en A. Verschoor (t/m september). Mw. L. Donner – Vorísková heeft als toekomstig secretaris (per jan. 2019) al een aantal vergaderingen bijgewoond. De heer D. Hagedooren heeft zich bereid verklaard om namens de diaconie van de PGV deel te nemen aan overleg in het kader van opvang en begeleiding van statushouders. Dhr. L. Cosman is vanuit de diaconie gevolmachtigde geweest in het overleg met de gemeente en Bouwinvest als toekomstig eigenaar van deel B van de grond van het voormalige Rustoord. In het jaarverslag van 2017 hebben we reeds melding gemaakt van het uitreiken van een Koninklijke Onderscheiding aan dhr. L. Cosman. en het overlijden van mw.  F. de Graaf – van der Spek, penningmeester van de wijkdiaconie Martini.  Dhr. H. Koning heeft zich bereid verklaard om het penningmeesterschap van de wijkdiaconie op zich te nemen dat jarenlang in de vertrouwde en zorgzame handen van mw. de Graaf is geweest.

2.3       Samenstelling wijkdiaconie De Open Hof

De diaconie van wijkgemeente Martini bestond in 2017 uit de volgende personen: de heren A. Roskam, E. van Steenbrugge, J. Hendriks, B. van Aller en de dames E. Hilker, I.Silvius, M. Westerlaken, W. Koens en A. Nkurunziza. De dames  W. Koens, A. Nkurunziza en heer van Aller werden op 9 september 2018 bevestigd. Dhr. J. Merx is namens de diaconie van de PGV bestuurslid in de Stichting Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg.

2.4       Vergaderingen van het College

Het College kwam acht keer bij elkaar voor een reguliere vergadering. Daarnaast waren er drie besprekingen met twee wijkpredikanten over toekomstig beleid en een aantal besprekingen met de Beleggingsadviescommissie. (zie ook 2.13) . In de reguliere vergaderingen kwam en o.a. aan de orde:

 • het vaststellen van het collecterooster
 • het vaststellen van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag
 • besluiten over materiële- en immateriële hulp aan minder draagkrachtigen
 • besluiten over voordrachten voor verstrekking van de Kerst- en vakantiegiften
 • het voorbereiden van een vakantieweek voor senioren via Het Vakantiebureau PKN
 • voorbereiding van de gezamenlijke vergaderingen van de wijkdiaconieën
 • ondersteuning en evaluatie van de activiteiten in de beide wijken
 • het opstellen van het beleidsplan 2018 – 2022 als bijlage bij het beleidsplan van de PGV
 • het opstellen van een actieplan t.b.v. toekomstige extra financiële inzet door de diaconie vanuit de opbrengst cq het rendementen van de verkoop van de grond van Rustoord

2.5       Vergaderingen gezamenlijke diaconieën

Sinds 2016 vergaderen de wijkdiaconieën van wijkgemeenten Martine en Open Hof samen. De diaconieën kwamen 5 keer bij elkaar. Zij werden door het College geïnformeerd over wijk overstijgende zaken, bijvoorbeeld verkoop grond Rustoord en ontwikkelingen Sociaal Fonds, en maakten afspraken over de gezamenlijke organisatie van diaconale activiteiten. Daarnaast vonden per wijkgemeente enkele werkvergaderingen plaats.

2.6       Overleg met het Kerkelijk Bureau

Na het vertrek wegens pensioen van de heer de Groot als administrateur van het Kerkelijk Bureau in juni 2017, is met de heer Stout als zijn opvolger overlegd over voortzetting van de dienstverlening voor de diaconie vanuit het Kerkelijke Bureau. Helaas voldeed de dienstverlening vanuit het Kerkelijk Bureau niet aan de verwachtingen. Het College heeft het daarom geagendeerd voor de Algemene Kerkenraad en vervolgens bilateraal overleg gehad met de voorzitters van Algemene Kerkenraad en College van kerkrentmeesters als verantwoordelijk voor het Kerkelijk Bureau. In mei 2019 is door het College van Kerkrentmeesters besloten om dhr. J. Hendriks als interim officemanager te laten zorgdragen voor een betere afstemming en stroomlijning en het doen van een voorstel voor een betere dienstverlening vanuit het Kerkelijk Bureau aan de Diaconie. Met bijzondere toestemming van de Classicale Commissie blijft hij lid van het College.

2.7       Organisatie collecten

Door het College van Diakenen werd het collecterooster opgesteld voor de diaconale collecten en de collecten voor kerkelijke doeleinden. De diakenen organiseerden de inzameling van de gaven in de zondagse kerkdiensten en de afdracht aan het Kerkelijk Bureau. Over de opbrengst en de bestemming van de collecten wordt verantwoording afgelegd in de jaarrekening. Vanaf oktober 2018 is de opbrengst van de diaconale collecten gepubliceerd in de KerkWijzer.

2.8       Organisatie Heilig Avondmaal

De diakenen bereidden in beide wijkgemeenten vier maal de viering van het Heilig Avondmaal voor.

2.9       Overleg met ZWO

Met de voorzitter en secretaris van ZWO vond het gebruikelijke gesprek plaats over het beleid van ZWO voor het komende jaar en een evaluatie over datgene waar ZWO het afgelopen jaar het ontvangen geld voor heeft bestemd. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het jaarverslag van ZWO.

2.10  Lidmaatschappen

Het College is lid van de Landelijke Federatie van Diaconieën. Het was helaas niet mogelijk om de landelijke vergadering door een vertegenwoordiger van onze diaconie bij te laten wonen.

2.11  Deelname Landelijke Diaconale Dag

De inspirerende Landelijke Diaconale Dag van de PKN / Kerk in Actie op 9 november  in Utrecht is door 3 diakenen bijgewoond.

2.12  Deelname aan maatschappelijk overleg

Het College van Diakenen nam deel aan overleg in:

Stichting Sociaal Fonds L,dam-Voorburg           J. Merx

Samenwerking Invaliden Vakantieweken         W. De Villeneuve-van Asbeck en A.C.M. Walraven-van Ham

Werkgroep Statushouders                                        L. Cosman t/m mrt. en D. Hagedooren

2.13  Verkoop grond Rustoord

Op 5 december 2016 heeft het transport plaats gevonden van het gedeelte grond dat aan WZH is verkocht voor bouw van een nieuw zorgcomplex. Daarbij is aangegeven dat voor het deel B van de grond uiterlijk 5 december 2018 duidelijkheid moest zijn gegeven over afname. De diaconie heeft eind november via de heer L. Cosman, die met volmacht namens de diaconie onze belangen behartigt, laten weten tot verlenging van deze periode bereid te zijn.  Aannemer / project-ontwikkelaar Loostad B.V. te Apeldoorn liet echter half december weten toch tot afname van de grond over te willen gaan. Op 4 januari 2019 vond bij notaris von Bannisseht te Den Haag het transport plaats van dit laatste deel van de voormalige diaconale grond. Daarbij kan nog worden aangetekend dat er (zoals in 2016 bedongen) een verrekening heeft plaatsgevonden op basis van de prijsontwikkelingen op de huizenmarkt, ten gunste van de diaconie.

Na overleg met de directeur van STEK (uitvoeringsorgaan van de Diaconie Den Haag) is contact gelegd met IBS Asset Management B.V. te Amsterdam,  een vermogensadviseur die ook het vermogen van de Diaconie Den Haag en diverse landelijke charitatieve instellingen beheert. In maart 2018 is een Overeenkomst tot Vermogensbeheer gesloten met IBS. De uitgangspunten voor beheer zijn vastgelegd in een beleggingsstatuut.

Het College heeft de dames M. Westerlaken, N. van Varik en de heren E. Beimers en J. Hendriks bereid gevonden een beleggings-advies-commissie (BAC) te vormen. Na toetreding tot het College van Diakenen in september is de heer J. Hendriks teruggetreden uit deze adviesgroep. Jaarlijks vindt overleg plaats tussen het College, de BAC en IBS over het resultaat en het beleid t.a.v. de financiën.

Het College heeft enkele verkennende gesprekken over de besteding van (het rendement van) de door de verkoop beschikbaar gekomen financiële middelen, waarbij ook de predikanten J. van der Wolf en  G. Schormans zijn betrokken en de heer J. Grotendorst, consulent bij STEK den Haag. Het is de bedoeling om hierover ook de gemeenteleden te raadplegen alvorens een besluit over beleid genomen wordt.

2.14  Ontvangen nalatenschappen

In december 2017 heeft de diaconie van de PGV als erfgenaam vanuit het testament van een in 2017 overleden gemeentelid een bedrag van aanvaard. De executeur-testamentair heeft begin 2019 haar activiteiten beëindigd en is een bedrag van € 9176,45 op de rekening van de Diaconie overgemaakt. In het verslag van 2019 wordt de bestemming hiervan vermeld.

Het CvD heeft besloten om het in december 2017 aangekondigde legaat ten bedrage van €11.250 te bestemmen voor doelen op het terrein van Vluchtelingenwerk, waarvoor de legataris zich destijds ook in Voorburg al intensief heeft ingespannen.  Een verzoek voor financiële bijdrage vanuit STEK Den Haag voor opvang en begeleiding van ongedocumenteerde vluchtelingen  leidde tot een bezoek door een grote groep Voorburgse diakenen aan het Haagse diaconaal centrum “De Paardenberg”. Het College heeft besloten om de komende drie jaar (2018-2020) jaarlijks €  2500,- bij te dragen aan het project “Het Wereldhuis”, te voldoen uit het legaat. Tevens werden met het Noodfonds Vluchtelingenhulp Leidschendam Voorburg afspraken gemaakt over financiële ondersteuning, vooralsnog alleen in de jaren 2018 en 2019 met een jaarlijks bedrag van €1250,-.

3         DIACONALE ACTIVITEITEN

3.1       Coördinatie door het College van Diakenen

3.1.1        Presentie bij externe contacten

Ter bevordering van contacten met de Gemeente Leidschendam-Voorburg is een aantal maal een vergadering van de Participatieraad bijgewoond, waarvan diaken dhr. Hendriks tevens lid is.

Tijdens de bijeenkomst “Oog voor elkaar”, in het kader van de “week van de eenzaamheid” georganiseerd door de Gemeente L-V, heeft de diaconie met diverse organisaties ervaringen uitgewisseld van activiteiten voor deze doelgroep in aanwezigheid van de nieuwe wethouder dhr. Rouwendaal. In een publicatie over dit initiatief is een interview opgenomen met de penningmeester van de Diaconie.

Tweemaal is ingegaan op een uitnodiging van STEK Den Haag voor het bijwonen van een bijeenkomst in het kader van het beleidsplan en mogelijkheden voor diaconale presentie in de kerkelijke en burgerlijke gemeente.

De voorzitter en penningmeester zijn aanwezig geweest bij een vergadering van de beleggings-adviescommissie van STEK en zullen jaarlijks eenmaal worden uitgenodigd.

De Raad van Kerken heeft een informatieavond  over de opvang van ex-gedetineerden georganiseerd, waar ook vanuit de diaconie bezien goede en relevante informatie werd verstrekt.

Afgevaardigden van de diaconieën van Leidschendam en Voorburg, de R.K. Charitas L-V en de Hoeksteengemeente hebben in november een gesprek gehad met directie en bestuur van Stichting Buren over een aantal concrete vraagstellingen vanuit het werkveld en de afnemers van de Voedselbank. Doel van het gesprek was om informatie uit te wisselen, mede vanwege een wisselende bestuurssamenstelling. In 2019 heeft tot wederzijdse tevredenheid een afrondend gesprek plaatsgevonden.

3.1.2        Schuldhulpverlening

Door bemiddeling van het College werd in enkele situaties de hulp van Stichting Arm in Arm  en daarna een schuldhulpmaatje ingeroepen om mensen met schulden te ondersteunen en verder te begeleiden. Tevens is in  vier  situaties een renteloze lening verstrekt en zijn kleinere eenmalige financiële bijdragen verstrekt.

3.1.3        Stichting Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg (SF)

In het SF participeren de Gemeente L-V, de diaconie van de Protestantse Gemeenten van Leidschendam en Voorburg en de charitas van de R.K. parochies in de gemeente L-V. Hun jaarlijkse financiële bijdrage wordt uitgegeven aan urgente financiële noden aan inwoners. Op voordracht van Kwadraad (sociaal-maatschappelijk werk) worden de aanvragen besproken in een overleg, waarin de vertegenwoordigers van de participanten zitting hebben. Daarnaast is er overleg over meer algemeen bestuurlijke zaken. Afgelopen jaar is de omzetting van het SF naar een Stichting SFLV gerealiseerd. Dhr. J. Merx heeft vanuit de diaconie PGV zitting in het stichtingsbestuur.

3.1.4        Werkgroep Welkom in Leidschendam Voorburg

In 2016 is deze werkgroep gevormd namens zo’n 20 maatschappelijke organisaties, waaronder de Raad van Kerken L-V en het College. De werkgroep richt zich op de statushouders in onze gemeente. De Protestantse kerken van Voorburg en Leidschendam hebben zich verbonden met de inzet  voor de werving en inzet van “taalmaatjes”. Om dit project weer extra onder de aandacht te brengen is in november een reizende fototentoonstelling “Omzien naar elkaar” gepresenteerd die in 2019 op diverse plaatsen te zien is, waaronder in de kerken van L-V. Hierbij is de verwachting dat zowel vanuit de kerken als vanuit de burgerij nieuwe mensen zich willen aanmelden voor deze bijzonder belangrijke taalkundige ondersteuning van de circa 450 statushouders in L-V en dat de aandacht en het begrip voor statushouders worden bevorderd. De heer D. Hagedooren neemt namens de diaconie van de PGV deel aan overleg in deze werkgroep.

3.1.5        Vakantieweken

Van zaterdag 4 t/m 11 augustus zijn 10 deelnemers een week naar het Nieuw Hydepark in Doorn op vakantie geweest. De Diaconie heeft voor bemiddeling met Het Vakantiebureau gezorgd en het vervoer verzorgd via Woej Voorburg.

Voor de vakantieweek van Samenwerking Invaliden Vakantieweken (SIV) heeft zich een deelnemer gemeld. Door een inmiddels verhoogde financiële bijdrage van € 1500,- aan SIV door diverse diaconieën uit de regio wordt dit initiatief mogelijk gemaakt.

Aan het GHZV-kamp van 11 t/m 18 augustus is weer via de collecteopbrengst financiële ondersteuning verleend. De diaconie droeg de kosten voor deelname van 3 kinderen w.v. 2 van Vliet en Burgh.

3.2       Acties in wijkgemeenten Martini en De Open Hof

Als bijlage bij het beleidsplan van de diaconie voor de periode 2018 – 2022 is een jaaroverzicht gemaakt van alle activiteiten in onze wijkgemeenten. Dit is in de kerkenraden toegelicht. Onderstaand vindt u een korte beschrijving van enkele activiteiten:

3.2.1        Paasgroeten

Met Pasen zijn door leden van de beide wijkgemeenten kaarten gestuurd naar gevangenen in binnen- en buitenland, een initiatief van Kerk in Actie.

Bewoners van de verzorgingshuizen en aanleunwoningen kregen namens de gezamenlijke kerken van Voorburg met Pasen een plantje aangeboden.

3.2.2        Voedselbank

Tijdens een kerkdienst in november zijn door beide wijkgemeenten goederen ingezameld voor de Voedselbank Stichting Buren. Ook tijdens het cultureel festival in Winkelcentrum Julianabaan heeft de diaconie haar medewerking verleend aan het inzamelen van levensmiddelen .

3.2.3        Dag van de mantelzorg

Op zondag 11 november werd aandacht besteed aan de “dag van de mantelzorg”. In beide wijkgemeenten  waren rozen beschikbaar voor gemeenteleden die zich als mantelzorger inzetten. Ook werden rozen met een kaartje waarop een tekening en gedicht waren gedrukt meegegeven aan gemeenteleden die iemand kennen als mantelzorger. De actie werd zeer gewaardeerd.

3.2.4        Kerstattenties

Ter gelegenheid van Kerstmis kregen de bewoners van de verzorgingshuizen en bijbehorende aanleunwoningen namens de gezamenlijke kerken een bloemetje gekregen.

3.3       Activiteiten specifiek voor Wijkgemeente Martini

Aanvullend op bovengenoemde gezamenlijke activiteiten zijn de volgende activiteiten georganiseerd.

3.3.1        Paas-bloemengroet

Met Pasen is via gemeenteleden een bloemengroet bezorgd bij 70 gemeenteleden die gedurende langere tijd niet naar de kerk kunnen komen.

3.3.2        40-dagenproject

Op voordracht vanuit de wijkgemeente hebben we extra inzamelingen gehouden voor het werk van Kids in Kenia. “Deze stichting werkt aan duurzame armoedebestrijding en een beter leven voor kinderen in Kenia door projecten die bijdragen aan een betere toegang tot onderwijs en een betere kwaliteit van het onderwijs.

Onderwijs is de basis voor een betere toekomst van kinderen. Een kind dat de kans krijgt om naar school te gaan, werkt aan zijn eigen toekomst en aan de ontwikkeling van zijn land”. De Stichting zorgt voor bouw en inrichting van leslokalen en het verstrekken van studiebeurzen aan talentvolle kinderen. Via een nieuwsbrief heeft de gemeente kennis kunnen nemen van de activiteiten van deze stichting. In de Paasmorgendienst hebben we het echtpaar Hagedooren  een cheque van € 2250,- mogen overhandigen, waarvoor de Stichting in Kenia voor 80 a 100 kinderen schoolmeubilair heeft laten fabriceren voor de nieuwgebouwde  lokalen. Bovendien zorgt Wilde Ganzen nog voor een 50% bijdrage!   

3.3.3        Ontmoetingsdag voor senioren (70-plussers) 

Op 20 juni mochten we tussen 11.00 uur en 14.00 uur zo’n 70 gasten verwelkomen in Dekkers Hoeve in Voorburg. Na een ontmoeting met koffie en thee werd de lunch gebruikt. Daarna was het woord aan ds. Giel Schormans voor het voordragen van een Chassidische vertelling.  Rond 14.30 uur mochten we terugzien op een zeer geslaagde activiteit.

3.3.4        Jaarlijks uitstapje voor senioren

Het doel van deze dagreis op 10 oktober was het Don Bosco Centrum in Assel, bij Hoog Soeren bij Apeldoorn. Na een goed verzorgde lunch in de bus stond er door onze eigen verzorging direct  thee of koffie klaar met een gebakje en was er ruim de tijd om elkaar te ontmoeten. Vervolgens kregen we een uitgebreide uitleg  over Paleis Het Loo door een gids van het Paleis. Het paleis wordt gerenoveerd zodat een bezoek niet mogelijk was..  De deelnemers kregen dus eigenlijk een excursie zonder hun stoel te hoeven verlaten! Via een plaatselijke cateraar konden we genieten van een uitgebreid buffet. Rond 20.00 uur waren we weer voldaan terug in Voorburg met onze 51 gasten.  

3.3.5        Oogstdienst

Zoals jaarlijks gebruikelijk is weer een grote fruitmand voor de kinderen bij Vliet en Burgh bezorgd. Met de daarbij gevoegde waardebonnen kon ook daarna op de Voorburgse markt nog vers fruit gekocht worden bij de ons bekende groenteman.

3.3.6        Kerstviering

Ruim 110 deelnemers mochten we in de Oude Kerk ontvangen. Na welkom met koffie, thee en kerstkrans met de nodige tijd voor ontmoeting, vond de kerstviering plaats met samenzang en overdenking door ds. Marchand. Daarna was er gelegenheid om onder het genot van door vrijwilligers en de diaconie zelf verzorgde hapjes en een drankje weer met elkaar in contact te komen. Zoals gebruikelijk werd het Bijbels Dagboekje voor het nieuwe jaar uitgereikt.

Aan ruim 80 gemeenteleden die langdurig niet in de kerk kunnen komen, is het boekje ook bezorgd, met een plantje daarbij.

3.3.7        Diversen

 • Het maaltijd-project, om de 14 dagen op dinsdag, loopt nog prima met een gemiddeld aantal bezoekers van rond de dertig. Mw. G. van der Hoeven vertegenwoordigt – als mede initiatiefneemster - de diaconie bij deze activiteit.
 • De wekelijkse bloemengroet werd ook dit jaar weer, onder hartelijke dank, kosteloos verzorgd door de plaatselijke bloemist De Leeuw in de Herenstraat.Het wekelijkse vervoer van gemeenteleden naar en van de kerk door een busje van Woej is in de loop van 2018 beëindigd, omdat er geen vraag meer was naar dit vervoer.
 • Diverse gemeenteleden die vanwege bijzondere omstandigheden extra aandacht verdienden, kregen een kaart toegestuurd met zoveel mogelijk namen van in de kerkdienst aanwezige gemeenteleden.

3.4       Activiteiten specifiek voor wijkgemeente De Open Hof

3.4.1        Ontmoetingsmiddagen voor senioren (75+)

De wijkdiaconie organiseerde in samenwerking met de werkgroep pastoraat drie ontmoetingsmiddagen voor senioren (75+): met Pasen, in augustus na de zomer en met kerst. Er waren gemiddeld 70 deelnemers. De middagen worden voorbereid door een team van 18 dames.

De paasmiddag

werd bezocht door 68 personen. Na de koffie met gebak was er een liturgie met als thema ‘onvoorwaardelijke liefde’. Onder het genot van een advocaatje met slagroom en zelfgemaakte hapjes werd de rest van de middag nagepraat.

De zomermiddag

van 8 augustus moest vanwege de extreme hitte verplaatst worden naar 26 september. De middag werd bezocht door 58 personen. Naast een liturgisch moment deden de gasten geanimeerd mee aan een voorwerpenraadspel. Onder het genot van een glas wijn of fris en lekkere hapjes werd er nagepraat. Het was een ontspannen en gezellige middag.

De kerstlunch

Vond plaats op 18 december en werd bezocht door 78 personen. Na de lunch inclusief kroket en mandarijn was er een kerstliturgie met prachtige beelden van een kerststal uit een grot ergens in Spanje.  Onder het genot van een glas wijn of fris werd er gezellig nagepraat.

3.4.2        Uitstapje voor senioren (75+)

De wijkdiaconie organiseerde in samenwerking met de werkgroep Pastoraat een bustocht waar 51 gemeenteleden aan deelnamen terwijl de predikanten ook meegingen. Er was tevens een verpleegkundige aanwezig. De dag begon met koffie in de Koningkerk. De bustocht ging via de prachtig bloeiende bloembollenvelden naar Schoorl waar enthousiaste vrijwilligers de deelnemers boeiend vertelden over het ontstaan van de duinen en wat daar groeit, bloeit en leeft.  Rond 18.30 uur was de bus weer terug in Voorburg waar de chauffeurs al klaar stonden om de deelnemers naar huis te brengen.

3.4.3        Individuele hulpverlening

Door bemiddeling van de diakenen kregen diverse personen met een laag inkomen een kerstgift en/of vakantiegift zodat zij tijdens de dure kerstdagen en de zomervakantie iets extra’s konden doen.

3.4.4        Werkgroep Kerk en Buurt

De Diaconie maakt het werk van de werkgroep Kerk en Buurt financieel mogelijk. De werkgroep Kerk en Buurt organiseert 6x per jaar een high tea op de zondagmiddag. De high tea is een gezellige ontmoeting op de zondagmiddag onder het genot van een kopje thee met iets lekkers en een goed programma (dia-lezing of muziek). Verder organiseert de werkgroep, samen met buurtorganisatie Fenomeen Bovenveen, de landelijke burendag voor de wijk Bovenveen waar de Koningkerk gevestigd is.

3.4.5        Kaagdagen

De wijken rondom de Koningkerk zijn de wijken in Voorburg waar relatief veel mensen van allochtone komaf wonen. Het zijn vaak mensen die moeten leven van een minimuminkomen. Een aantal bij FOX AOB en Stichting Kleurrijk betrokken gemeenteleden organiseert jaarlijks – samen met wijkorganisatie Woej - een zomer-uitstapje voor vrouwen met een allochtone of vluchtelingenachtergrond en hun kinderen. Sinds 2009 hebben ca. 1700 vrouwen en kinderen gebruik gemaakt van dit aanbod. Hiervoor kon gebruik gemaakt worden van vakantiehuis De Stal op De Kaag, eigendom van Pastoor van Lent die een kennis was van mevrouw Vonk, voorheen predikant in de Koningkerk. In 2018 werden 4 uitjes van een dagdeel georganiseerd naar Avifauna en Madurodam. Het vakantiehuis in de Kaag was beschikbaar maar Woej stopte haar medewerking en dus ook het vervoer.

4         VERSLAG ZWO

4.1       Algemeen

In de ZWO-groep zijn beide wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Voorburg vertegenwoordigd. In 2017 waren de leden van de werkgroep:

Houw Thè, voorzitter                                                                 Ank van den Berg, secretaris

Jan van der Harst, penningmeester                                      Ds. Els van der Wolf

Ada Bannink                                                                                   Joke Wittekoek

Hester Sanderman                                                                       Johan Pronk

In de loop van 2018 heeft Jan van der Harst te kennen gegeven met zijn werkzaamheden voor ZWO te gaan stoppen. Jan heeft meer dan 25 jaar als penningmeester deel uitgemaakt van de ZWO-groep en in deze functie ervoor gezorgd, dat de projecten die de ZWO-groep sponsort tijdig van financiële middelen werden voorzien. Onze vaste projecten hebben de financiële bijdragen uit Voorburg hard nodig voor hun werk.

Ook zorgde Jan voor de verzending van de Samen-delen-krant en de coördinatie van de  acceptgiro’s. In november hebben wij in een gezellige bijeenkomst afscheid van hem genomen en hem uitgebreid bedankt voor zijn werkzaamheden voor ZWO.

Wij hebben voor Jan een opvolger gevonden in de persoon van Jan Jenezon, gemeentelid van de Oude Kerk. Hij heeft de functie van Jan van der Harst met ingang van 1 januari 2019 overgenomen.

De ZWO-groep heeft in 2018 los van de vier normale vergaderingen in enkele extra bijeenkomsten de procedures m.b.t. de fondsenwerving opnieuw onder de loep genomen en op papier gezet.

Dit had te maken met het genoemde vertrek van Jan van der Harst, maar ook van Cor Spreeuw, die jarenlang de opmaak van de van de Samen- Delen-krant heeft verzorgd. Wij zijn Cor dankbaar voor al zijn inspanningen voor de krant.

Besloten is om de Samen Delenkrant voortaan in kleurendruk uit te geven. Vanaf 2019 krijgt de krant ook een modernere lay-out, wat strakker. Zo komen met name de foto’s van de projecten mooier uit. Sedert vorig jaar is Hester Sanderman lid van de ZWO-groep.

Ook is besloten om de projecten van ZWO regelmatig onder aandacht van de gemeente te brengen. Viermaal per jaar wordt in de wijkbladen “Rond de Oude Kerk”  en “Samen” een column gepubliceerd, beurtelings door één van de coördinatoren van de vaste projecten onder de titel “Stap in de Wereld van ZWO”.

4.2       Zending

In 2018 is gezocht naar een Zendingsproject waar ZWO zich voor een wat langere tijd aan zou kunnen verbinden. Het (langdurige) project, dat Kerk in Actie onder onze aandacht heeft gebracht, is helaas in de loop van 2018 naar later uitgesteld. Wij zijn momenteel nog bezig ons verder te informeren.

In 2018 zijn er vier zendingscollecten gehouden, bestemd voor zendingsprojecten van Kerk in Actie. Ook de Kerstcollectes waren bestemd voor één van de projecten van Kerk in Actie: “Kinderen in de knel”.

4.3       Werelddiaconaat

In 2018 vonden er, zoals ieder jaar,  twee collectes voor het Werelddiaconaat plaats, in februari en oktober.

De opbrengst van deze collectes is bestemd voor de drie vaste projecten die ZWO ondersteunt en die worden geleid door mensen, met wie de ZWO-groep regelmatig contact heeft, zodat zij op de hoogte wordt gehouden over de lopende ontwikkelingen.

Deze projecten zijn al enkele jaren hetzelfde:

 • Stichting JW-Support in Bangladesh, waar wij een kinderopvanghuis in Savar ondersteunen. Het betreft zowel kinderen uit dorpen waar geen school is als kinderen die thuis niet goed verzorgd (kunnen) worden. Daarnaast geeft JW-Support steun aan andere kleine projecten.
 • In Oeganda zorgt de stichting MCAFS, ook wel genaamd de Burenhulp, zich in voor arme families in de wijk Masanafu. Naast agrarische activiteiten is er een trainingsschool waar jonge kinderen lees- en schrijflessen kunnen volgen en jongeren een vakopleiding.

Mukisa is een dagcentrum voor de medische behandeling, maar ook voor scholing voor gehandicapte kinderen.  Voor deze kinderen wordt door de Oegandese overheid niets gedaan.

Daarnaast bekostigt ZWO in Oeganda een kleinschalig agrarisch scholings- en begeleidingsproject. Dit project wordt uitgevoerd en begeleid door een Oegandees echtpaar.

 • In Zuid-Afrika (Transvaal) zorgt Docenten voor Afrika ervoor dat kinderen uit de sloppenwijken Engels leren. Deze kinderen spreken alleen hun eigen taal. Op de scholen in Zuid Afrika is het onderwijs in het Engels.

Daarnaast zijn er enkele dagbestedingsprojecten voor kinderen met een beperking en krijgen intelligente kinderen extra begeleiding om later over te kunnen stappen naar het middelbaar onderwijs.

Behalve onze bijdrage aan deze vaste projecten worden ook eenmalige bijdragen gedoneerd aan kleine projecten. Daar zijn meestal leden van onze wijkgemeenten bij betrokken.

Dit jaar was dat Bantoe Anak Anak (Indonesië) en een Burundese vluchteling die hiermee haar middelbare schoolopleiding in Rwanda kon afmaken.

De ZWO zorgde er voor dat de opbrengst van de extra collecte in verband met de gevolgen van een aardbeving en tsunami op het eiland Lombok via de Stichting Anak Anak op de juiste plek terecht kwam.

Er werd tevens noodhulp verleend ter ondersteuning van de bevolking van het Indonesische eiland Sulawesi dat geteisterd werd door een aardbeving en vloedgolf.

Ank van den Berg

Secretaris ZWO-Groep

 

Staat van Baten en Lasten [1]

     
 

Begroting

Realisatie

Realisatie

 

2018

2018

2017

 

Inkomsten

     

uit rente en dividend van belegd vermogen

 10.515

  15.192-

 9.436

Rustoord en het Anker

 8.000

 8.000

 8.000

uit collecten en giften t.b.v. de diaconie

 18.100

 36.011

 23.604

uit collecten en giften voor derden

 2.000

 1.947

 2.455

Regio, provincie, land

 11.000

 14.997

 12.451

ZWO

 15.000

 25.872

 17.434

wereldwijd

 3.200

 6.063

 6.610

tekort (+) cq overschot (-)

  90-

 36.249

  5.734-

       

Totaal

 67.725

 113.945

 74.255

       
 

Begroting

Realisatie

Realisatie

 

2018

2018

2017

Uitgaven

van Beheer, administratie en algemeen

 8.335

 12.157

 7.713

in kerkelijke gemeente

 20.240

 31.843

 24.207

in woonplaats

 6.550

 10.922

 7.791

in regio, provincie, land

 14.400

 18.436

 17.006

ZWO

 15.000

 32.498

 10.427

wereldwijd

 3.200

 8.090

 7.111

       

Totaal

 67.725

 113.945

 74.255

 

[1] Bron: jaarrekening Protestantse Gemeente Voorburg 2018

Anbi gegevens Diaconie Protestantse gemeente Voorburg

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Voorburg.

      A.   Algemene gegevens.

Naam ANBI:

Diaconie van de Protestantse gemeente te Voorburg

Telefoonnummer (facultatief):

070-3863502

RSIN/Fiscaal nummer: nummer 824127651

Website adres:

www.protestantsegemeentevoorburg.nl   

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Bruijnings Ingenhoeslaan 2

Postcode:

2273 KR

Plaats:

Voorburg

   

De Protestantse gemeente te Voorburg is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Voorburg, waaronder de twee wijkdiaconieën en de ZWO commissie vallen.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Algemene Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de Kerkenraad 12 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 8 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:

beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.protestantsegemeentevoorburg.nl vindt u het beleidsplan 2018-2022 waarin is inbegrepen het beleidsplan van de diaconie van onze gemeente.

 

E. Beloningsbeleid.

De diaconie heeft geen betaalde diaconale krachten in dienst.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Het jaarverslag van het College van Diakenen kunt u vinden op de website www.protestantsegemeentevoorburg.nl Hierin vindt u alle verslagen van de diaconale activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Staat van Baten en Lasten (Definitief vastgesteld)
  Begroting Realisatie Realisatie
  2018 2018 2017
 
Inkomsten      
uit rente en dividend van belegd vermogen          10.515            -15.192            9.436
Rustoord en het Anker            8.000            8.000            8.000
uit collecten en giften t.b.v. de diaconie          18.100          36.011          23.604
uit collecten en giften voor derden            2.000            1.947            2.455
Regio, provincie, land         11.000        14.997          12.451
ZWO          15.000          25.872          17.434
wereldwijd            3.200            6.063            6.610
       
Afboekingen voorzieningen -    -    -   
tekort (+) cq overschot (-) 90- 36.249 -5.734
       
Totaal          67.725        113.945          74.255
       
  Begroting Realisatie Realisatie
  2018 2018 2017
Uitgaven
kosten      
van Beheer, administratie en algemeen            8.335            12.157            7.713
Rustoord & het Anker -    -    -   
in kerkelijke gemeente          20.240          31.843          24.207
in woonplaats            6.550          10.922            7.791
in regio, provincie, land          14.400          18.436          17.006
ZWO          15.000          32.498          10.427
wereldwijd   3.200    8.090  7.111
       
Totaal          67.725        113.945          74.255
       

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage in de vorm van een vast bedrag, een gift dan wel d.m.v. collectes voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

 

Vergaderrooster 2019 Moderamen AK en AK

 2019
Vergaderrooster 2019 Moderamen Algemene Kerkenraad

en Algemene Kerkenraad 

Vergaderrooster 2019 Moderamen AK en AK 
Moderamen/maandag   AK/ 3e donderdag
7-1-2019   17-jan-19
(11-2-2019)   (21 -feb-2019)
11-3-2019   28-mrt-19
(1-4 -2019)   (11-4-2019)
6-5-2019   23-mei-19
11-6-2019   20-jun-19
9-9-2019   19-sep-19
(7-10-2019)   (17-okt-2019)
11-11-2019   21-nov-19
(9-12-2019)   (19-dec-2019)
     
Tussen () is reservedatum    

De AK vergadert in 2019 in de Voorhof, bij de Oude Kerk, aanvang 20.00 uur

 

collecterooster 2020

Tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden
Eerste collecte met diaconaal doel:    

Collecterooster Protestantse Gemeente Voorburg 2020
     
5-jan-20   Wijkdiaconie
12-jan-20   Sociaal Fonds LV
19-jan-20   Havenproject Rotterdam
26-jan-20   De Hoop
2-feb-20   Financiële nood
9-feb-20   Diaconale Quotum
16-feb-20   Mission Aviation Fellowship
23-feb-20   Werelddiaconaat ZWO
1-mrt-20   Voorjaarszending (Bulgarije ZWO)
8-mrt-20    Missionair PKN
15-mrt-20   Paasgroeten
22-mrt-20   Binnenlands Diaconaat -Kerk in Actie
29-mrt-20   Open Doors
5-apr-20   Jeugdwerk PKN (JOP)
9-apr-20  witte donderdag Ouderenwerk
12-apr-20 Pasen  Voedselbank Stichting Buren
19-apr-20    Wijkdiaconie
26-apr-20   Pauluskerk
3-mei-20   Financiële nood
10-mei-20   SIV
17-mei-20   Sociaal Fonds LV
21-mei-20 Hemelvaart  Algemene doeleinden
24-mei-20   Vakantieweek voor ouderen
31-mei-20 Pinksteren Pinksterzending - Kerk in Actie
7-jun-20   AMCHA
14-jun-20   Vakantiegiften
21-jun-20    Bijdrage GHZV
28-jun-20   Hospice Vliethuys
5-jul-20   Ouderenwerk
12-jul-20   Financiële Nood
19-jul-20   Vliet en Burgh
26-jul-20   De Herberg
2-aug-20   Financiële nood
9-aug-20   Wijkdiaconie
16-aug-20   Zending - Kerk in Actie
23-aug-20   De Regenboog
30-aug-20   Sociaal Fonds LV
6-sep-20    Financiële nood
13-sep-20   Jeugdwerk (Jop) PKN
20-sep-20   Vluchtelingenwerk Nederland
27-sep-20   Pax Vredesweek PKN
4-okt-20   Kerk en Israël  PKN
11-okt-20   Algemene doeleinden
18-okt-20   Werelddiaconaat
25-okt-20   Wijkdiaconie
1-nov-20   Najaarszending
8-nov-20   Exodus
15-nov-20   Diaconaal Quotum
22-nov-20   Nederlands Bijbel Genootschap
29-nov-20   Kerstgiften
6-dec-20   Kerstgroeten
13-dec-20   Financiële nood
20-dec-20   Amnesty International
24-dec-20 Kerstnacht Kerk in Actie
25-dec-20 Kerst Kerk in Actie
27-dec-20   Noodfonds Vluchtelingenwerk
3-jan-21   Ouderenwerk

Bijlage Beleidsplan College van Kerkrentmeesters

Visie

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is verantwoordelijk voor een aantal in de kerkorde omschreven taken. Dat betekent niet dat al deze taken ook feitelijk door ouderlingen-kerkrentmeesters dienen te worden uitgevoerd: in ieder geval dient het college deze zaken te coördineren. Het college is in haar handelen verantwoording verschuldigd aan de Algemene Kerkenraad (AK). Het college dient daarbij samen te werken met AK en wijkkerkenraden.

Beleid door het CvK is steeds afgeleid beleid van het beleid van de AK.

Overeenkomstig de plaatselijke regeling is de verantwoordelijkheid voor de gebouwen primair belegd bij de wijken. Het CvK treedt hier coördinerend op. De financiële middelen zijn met uitzondering van de wijkkassen centraal belegd, mede in het licht van de vermogensrechtelijke verantwoordelijkheden van het College. Daarmee wordt de noodzaak tot overleg afgedwongen.

Beleid en strategie

De grootste uitdagingen van de PGV in de komende jaren zijn in de visie van het CvK:

 • Het bijeen en betrokken houden van de PGV ondanks de ingrijpende besluiten en maatregelen van de afgelopen jaren;

 • De aanhoudende financiële tekorten, daarmee samenhangend de langzame uitholling van het vermogen en bedreiging van de voor het beroepingswerk vereiste solvabiliteit;

 • De vergrijzing en daarmee samenhangende afnemende ledenaantallen.

De PGV is daarin overigens niet alleen, vele gemeenten binnen de PKN worstelen hiermee. De situatie van de PGV is door de vermogenspositie nog relatief gunstig.

 

De beleidsplannen van de AK en de wijken geven maar beperkt aan hoe de AK en/of de wijkkerkenraden met deze thema’s om willen gaan. De PGV past in deze:

 • terughoudendheid met het inzetten van het beschikbare vermogen,

 • het terugdringen van kosten waar mogelijk en

 • (onderzoek naar) maatregelen om de inkomsten te vergroten.

Tegelijkertijd moet niet uit het oog worden verloren, dat het primaat ligt bij het zijn van een levende gemeente, en dat daarvoor waar nodig middelen moeten kunnen worden ingezet. De balans luistert echter nauw. Vanuit haar verantwoordelijkheden heeft het CvK in deze een middelengerichte rol te spelen, als adviseur van de kerkenraden, soms ook als bewaker van middelen en processen.

Middelenbeheer

Financiën

Begrotingen en jaarrekeningen worden door het CvK voorbereid en vastgesteld door de AK. Het CvK overlegt in de voorbereiding van de begroting met de wijken en AK over de plannen voor de komende jaren en gebruikt deze informatie mede als basis van de op te stellen begroting.

Legaten en erfstellingen worden beneficiair aanvaard. Legaten die specifiek aan een bepaald doel of een bepaalde wijk zijn toebedeeld worden als reservering zichtbaar gemaakt op de balans. In het overleg met de wijken over de begroting wordt tevens de besteding van voor de wijk bestemde reserveringen aan de orde gesteld. Het beleid inzake reserveringen wordt voorbereid in het CvK en vastgesteld in de AK.

De wijken hebben zeggenschap over de wijkkassen. De toedeling van middelen aan de wijkkassen vind plaats volgens het wijkkasbeleid uit 2009. Dit houdt in dat gelden die de wijk ontvangt voor 60% worden bepaald door het aantal leden, voor 40% door het aantal wijken.

De PGV belegt aan de hand van een beleggingsbeleid. Dit beleid wordt periodiek in de AK getoetst en daar vastgesteld. Laatstelijk is dit in 2012 gebeurd.

Gebouwen

De komende jaren staan in het teken van een beweging naar minder kerkgebouwen. Het exploiteren van niet langer voor de eredienst of huisvesting van predikanten benodigd vastgoed is geen taak voor de gemeente. Als zich een dergelijk geval voordoet zal het CvK streven naar afstoten van een dergelijk object. De Algemene Kerkenraad heeft in haar vergadering van 17 september 2015 de uitgangspunten voor de verkoop van kerkgebouwen opnieuw voorlopig vastgesteld. De AK kiest voor het volgende:

 • Uitgangspunten

Voor hergebruik en herbestemming uitgaan van de prioriteiten uit de leidraad[1] die de Synode in 2009 aan de kerkenraden heeft gegeven:

  • hergebruik door een andere christelijke gemeenschap uit de oecumene;
  • hergebruik door een binnen het christendom fungerende gemeenschap waarmee geen kerkelijke verbondenheid bestaat;
  • hergebruik door groepen van andere godsdiensten;
  • hergebruik door een sociaal-culturele instelling;
  • commercieel en profaan hergebruik.
 • Toetsing in elke concrete situatie koper en bestemming aan de criteria dat deze “geen schade berokkenen aan het beeld van de kerk” en de eenheid van de aanwezige kerk bewaren

Voor de resterende gebouwen is een inhaalslag in het onderhoud noodzakelijk. Te midden van het verdriet over het verlies van kerkgebouwen leeft bij delen van de gemeente ook de behoefte om de resterende gebouwen te verbeteren op basis van intensiever gebruik of het terugdringen exploitatielasten. De tegenstelling tussen investeren in gebouwen en afstoten van andere leidt tot spanningen in de gemeente. Besluitvorming in deze zal slechts kunnen plaatsvinden in AK verband.

Mensen voor de gemeente

De rechtspositieregelingen van de PKN voor predikanten en voor personeel zijn leidend voor het omgang in arbeidvoorwaardelijke zin met predikanten en personeel.

Aangaande predikanten heeft de AK in 2012 het besluit genomen de predikantsformatie terug te brengen naar 3,0 fte, gelijkelijk verdeeld over de beide wijken. De PGV beweegt zich dan ook in die richting. Noodzakelijke afwijkingen van deze lijn behoeven steeds besluitvorming in de AK. Waar de kerkorde het primaat rond het beroepingswerk en de omgang met predikanten bij de kerkenraden legt, treedt het CvK uitsluitend faciliterend op.

Aangaande het personeel van de PGV is het CvK de instantie die verantwoordelijk is voor het aanstellen van personeel. Dit gebeurt in overleg met de wijken voor zover het om aan de wijken toe te delen personeel betreft. Het CvK streeft er naar het bestand aan betaald personeel te minimaliseren, in verband met de financiële situatie van de PGV. Hierbij is een groter beroep op vrijwilligers noodzakelijk. Waar vrijwilligers niet te vinden zijn, zal betaald personeel worden ingezet dan wel worden ingehuurd. Een eventuele keuze om bepaalde diensten niet meer te leveren, zal steeds in overleg met AK en wijkkerkenraden worden gemaakt. Uitgangspunt is dat noodzakelijke afvloeiing van personeel zo veel mogelijk plaatsvindt door natuurlijk verloop: vanuit zorg voor het personeel, maar ook vanwege de kosten die een en ander met zich meebrengt vanwege de rechtspositieregeling.

Medewerkers Kerkelijk Bureau

Al lange tijd wordt samengewerkt met de Protestantse Gemeente Rijswijk rond het Kerkelijk Bureau. Voor het einde van 2017 dient een keuze gemaakt te worden voor verder te gaan met een eigen kerkelijk bureau of verdergaande schaalvergroting door samenwerking met andere kerken binnen de PKN, of uitbesteding van noodzakelijke functies.

Kosters

Recente ervaringen in de PGV wijzen uit dat betaalde kosters noodzakelijk zijn om de bedrijfsvoering in de gebouwen op orde te houden. Een combinatie van uitsluitend vrijwilligers met een schoonmaakbedrijf leidt tot overbelasting van de vrijwilligers. Wel lijkt het mogelijk voor de zondagse eredienst meer dan nu gebruik te maken van vrijwilligers. In de Koningkerk blijft een koster-beheerder functie bestaan in verband met de zalenverhuur. In de Oude Kerk is een kosterfunctie voldoende.

Kerkmusici

Zowel in de Oude Kerk als in de Koningkerk is een cantor organist aangesteld. In deze situatie zal vooralsnog geen wijziging optreden. In beide kerken wordt ruimte geboden voor muziekbeoefening door vrijwilligers.

Vrijwilligersbeleid

Een in 2011 door het CvK uitgevoerde beleidsstudie brengt in kaart welke taken die nu nog door betaalde krachten worden uitgevoerd door vrijwilligers kunnen worden verricht. Het werven van vrijwilligers is echter geen taak van het CvK. Het CvK kan wel faciliteren door het formuleren van duidelijke taakomschrijvingen voor die zaken die eventueel door vrijwilligers kunnen worden verricht, en het beschikbaar stellen van middelen voor benodigde cursussen, voor zover de Algemene Kerkenraad daarvoor ruimte in de begroting schept.

Management van processen

Financiële processen

De financiële administratie komt niet in aanmerking voor uitvoering door vrijwilligers. Het CvK draagt zorg voor voldoende functiescheiding tussen boekhouding en kashandelingen.

Door de AK is in 2013 beslist dat de accountantscontrole kan plaatsvinden op het niveau van een beoordelingsverklaring. In 2017 moet het CvK opnieuw toetsen of behoefte bestaat aan een verdergaande controleverklaring.

Ledenadministratie

De ledenadministratie wordt gevoerd in Scipio online door het kerkelijk bureau. De administratie is voor inzage toegankelijk voor de wijkcoördinatoren van de afzonderlijke wijken. De wijkcoördinatoren geven mutaties van de wijkouderlingen en predikanten door aan het kerkelijk bureau ter verwerking, en mutaties uit Scipio aan de wijkouderlingen en predikanten.

Registers

Het KB houdt doop- en belijdenisregisters bij. Huwelijksregisters worden niet bijgehouden. Het bijhouden geschiedt in Scipio en in een papieren register dat op het kerkelijk bureau aanwezig is.

Archieven

De archieven van de PGV worden beheerd door een archiefcommissie. Deze bestaat uit vrijwilligers. De commissie is organisatorisch opgehangen aan het CvK, en werkt op instructie daarvan. De archieven van de kerk worden bewaard in de Koningkerk, en periodiek overgedragen aan het gemeentearchief van de burgerlijke gemeente. In deze beleidsperiode zal de relatie tussen CvK en archiefcommissie verder worden uitgediept.

Handboek interne beheersing

Sinds 2011 wordt door het college gewerkt aan een handboek, initieel vanuit een financiële invalshoek, waarin voor het CvK van belang zijnde procedures worden gebundeld. Het handboek beoogt nieuwe kerkrentmeesters inzicht te geven in binnen de PGV gehanteerde werkwijzen en het tegengaan van kennisverlies bij vertrek van kerkrentmeesters. Het handboek kan tevens dienen ter ondersteuning van de accountant bij zijn controlewerkzaamheden betreffende de jaarrekening. Het handboek is een levend document.[1] Nota “Een protestantse visie op het kerkgebouw”, met name blz. 31vv

Voorzitter Raad van Kerken

raad_van_kerkenNa tien jaar is Bep van Sloten Joke van Maanen in 2011 opgevolgd op als nieuwe voorzitter  .

Lees het interview met de nieuwe voorzitterbep_van_slotenWie regelmatig in de Oude Kerk komt die kent haar beslist. We hebben het over Bep van Sloten. Zij en de leden van haar gezin zijn al sinds mensenheugenis - trouwe en bovenal actieve - leden van de gemeente van de Oude Kerk. De redacteur van Rond de Oude Kerk treft Bep in een zeker Haags etablissement, en dat is op de valreep tussen terugkomst (uit Armenië) en vertrek naar verre oorden (nu Laos) waar zij opdrachten voor hulporganisatie Save the Children gaat uitvoeren. De aanleiding voor het gesprek ligt dichter bij huis. Bep heeft namelijk sinds september dit jaar het stokje overgenomen van Joke van Maanen, als voorzitter van de Raad van Kerken, afdeling Leidschendam-Voorburg. Wij spreken met haar over het waarom van deze keuze in haar toch al drukke  bestaan, oftewel wat drijft haar hier toe?

"Na 10 jaar vond Joke van Maanen het tijd om de voorzittershamer aan iemand anders door te geven. In die tijd heeft Joke fantastisch werk verricht voor de gezamenlijke vertegenwoordiging van alle kerkgenootschappen in de gemeente Leidschendam-Voorburg", vertelt Bep vol enthousiasme. "Want dat is wat de Raad van Kerken in feite is en samenwerking tussen kerken is daarbij het grote thema. Ik was zelf al actief in de Raad als vertegenwoordiger van de Oude Kerk dus bekend met het werk. Aanvankelijk dacht ik dat ik dat naast mijn werk voor adoptiekinderen en andere bezigheden – onder andere als wijkouderling voor de Oude Kerk – er wel even bij kon doen. Ik dacht vooral bezig te zijn met het technisch leiden van de vergaderingen. Maar daar heb ik mij een beetje op verkeken: er komt bij het voorzitterschap van de Raad namelijk toch wel wat meer kijken."

Wat zijn dan de zaken waar de Raad zich zoal druk over maakt?

"Aanvankelijk heeft de Raad zich sterk gericht op het bevorderen van de oecumene en gezamenlijke diensten, waarbij de nadruk lag op het elkaar wederzijds leren kennen. Daarmee was de focus van de Raad vooral naar binnen gericht.", verduidelijkt Bep waarna zij vervolgt: "Nu zitten wij als kerken in een ander tijdsgewricht. Zo heeft de Raad als gevolg van kerksluitingen een andere samenstelling gekregen. Inmiddels zijn wij met een positieve instelling aan het denken geslagen over de vraag wat wij voor Leidschendam-Voorburg kunnen betekenen."

Wat betekent dit concreet? Oftewel: wat gaan de inwoners van Leidschendam-Voorburg hiervan merken?

"Zoals overal in Nederland zie je ook in onze gemeente een verschraling van de voorzieningen voor de zwakkeren in de samenleving. In de vorige vergadering heb ik ter illustratie een filmpje vertoond, gemaakt door de jongeren van de Oude Kerk, dat is geïnspireerd door het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Het omzien naar de zwakkeren in onze gemeenten wordt onze eerste prioriteit. In dezelfde vergadering heeft de wethouder Sociale Zaken aangegeven dat hij ons graag als signaleringspunt voor eventuele misstanden wil benutten. Dat is zeker een compliment."

"Als tweede prioriteit hebben wij benoemd dat wij vanaf komend jaar meer willen doen in Leidschendam, zoals het organiseren van diensten van de Raad in de kerken van Leidschendam . Als startmoment is de Gebedsdienst voor de Eenheid gekozen die in januari 2012 in de Dorpskerk in Leidschendam wordt gehouden, aldus Bep. En er volgen in de loop van het jaar meer activiteiten."

"Als laatste punt", vervolgt Bep, "willen wij inzetten op het vergroten van de zichtbaarheid van de kerken naar buiten toe. Wij hebben daarover al een inspirerend gesprek gevoerd met de PR-commissie. Immers: de kerk leeft en is actief op velerlei terreinen en dat gaan wij letterlijk in beeld brengen. Natuurlijk: de samenleving individualiseert en seculariseert. Maar dat betekent niet dat wij nu moeten berusten in het beeld van de kerk als een passieve hobby voor veelal bejaarde gemeenteleden! Wij hebben hierin als kerken een gezamenlijke opdracht. Bovendien kunnen wij als kerken ook nog veel leren van elkaars initiatieven op dit terrein. Wij moeten met elkaar zoeken naar wat ons als kerken bindt en niet naar wat ons scheidt.

En wat drijft jou hierbij? Wat is de parallel tussen jouw werk voor kinderen in verre landen en wat je hier dichtbij huis doet voor de Raad?

"Ik word sterk geïnspireerd door de gedachte dat je leeft in een bepaalde afhankelijkheid van God. En dat iedereen op aarde hierin een opdracht heeft. Dat is voor mij heel essentieel en ook om ‘ja’ te zeggen tegen deze functie. Natuurlijk ben ik ook dankbaar dat ik hiervoor ook de mogelijkheid krijg. Zo word ik in mijn werk als ouderling ondersteund door een stel actieve mensen die het meeste bezoekwerk afleggen in de gemeente van de Oude Kerk. Hierdoor ben ik in staat om vanuit de godsdienst met dezelfde passie bezig te zijn voor de Raad van Kerken als voor ouderloze kinderen in de Derde Wereld", zo besluit Bep.

Peter Boverhoff

Plaatselijke regeling met wijzigingen

Wijziging Plaatselijke Regeling

Het besluit van de Algemene Kerkenraad van 15 juni 2011 tot de vorming van twee wijkgemeenten vraagt om een wijziging van de huidige Plaatselijke Regeling.

De huidige Plaatselijke Regeling is op 10 juni 2004 door de toenmalige Voorlopige Algemene Kerkenraad vastgesteld en is per 1 januari 2005 in werking getreden.

Voor de Plaatselijke Regeling is gebruik gemaakt van het model “Plaatselijke regeling voor gemeenten en kerken met wijkgemeenten” (model PR2), zoals deze met toelichting te vinden is op de website van de PKN.

Deze gewijzigde plaatselijke regeling is voorlopig vastgesteld door de Algemene Kerkenraad in zijn vergaderingen van 17 november 2011 en 19 april 2012.

Over deze gewijzigde Plaatselijke Regeling inclusief wijkgrenzen is de gemeente gekend en gehoord op 22 mei 2012.

 

PLAATSELIJKE REGELING ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE (met wijkgemeenten) te VOORBURG.

Deze Plaatselijke Regeling is vastgesteld door de Algemene Kerkenraad op 23 mei 2012 en is vanaf 1 juli 2012 geldig.

 

1. Samenstelling van de Algemene Kerkenraad (AK)

 

Artikel 1.1 Aantal ambtsdragers

De Algemene Kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers: 2 predikanten, 3 ouderlingen, 2 ouderlingen-kerkrentmeester en 3 diakenen en boventallig 1 preses en 1 scriba.

De niet boventallige ambtsdragers zijn volgens het onderstaand rooster door en uit de wijkkerkenraden aangewezen.

                                      2012               2016                2020 enz.
                                      t/m 2015         t/m 2019         t/m 2023

wijkgemeente A         poodk              poddk              poodk enz.

wijkgemeente B         poddk              poodk              poddk enz.

p = predikant; o = ouderling; d = diaken; k = ouderling-kerkrentmeester

 

2. De werkwijze van de Algemene Kerkenraad

Artikel 2.1 Aantal vergaderingen

De AK vergadert tenminste 6 maal per jaar.

 

Artikel 2.2

De vergaderingen van de AK worden tenminste 5 dagen van te voren bijeengeroepen door het moderamen onder vermelding van de zaken, die aan de orde zullen komen (de agenda).

 

Artikel 2.3

Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende vergadering door de AK wordt vastgesteld.

 

Artikel 2.4 Verkiezing moderamen

De in ordinatie (ord.) 4.8.2 genoemde jaarlijkse verkiezing van het moderamen geschiedt in de eerste vergadering van de maand september.

 

Artikel 2.5 Plaatsvervangers

In de vergadering genoemd in artikel 2.4 worden de plaatsvervangers van de preses en de scriba aangewezen.

 

Artikel 2.6 De gemeente kennen in en horen over

In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft dat de AK de gemeente kent in een bepaalde zaak en haar daarover hoort, belegt de AK een bijeenkomst met de (betreffende) leden van de gemeente, die wordt

- aangekondigd in het kerkblad dat voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt en

- afgekondigd op tenminste twee zondagen, die aan de bijeenkomst voorafgaan.

 

In deze berichtgeving vooraf maakt de AK kenbaar over welke zaak hij de gemeente wil horen.

 

Artikel 2.7

In gevallen dat de kerkorde voorschrijft dat de leden van de gemeente hun oordeel, c.q. hun mening kenbaar kunnen maken, wordt het onderwerp in het kerkblad gepubliceerd en worden de volledige stukken gedurende een week ter inzage gelegd. Bij publicatie worden tijd en plaats vermeld. Reacties kunnen tot drie dagen na de periode van ter inzage legging schriftelijk aan de scriba van de Algemene Kerkenraad gestuurd worden.

 

Artikel 2.8

Tot de vergaderingen van de AK worden gemeenteleden als toehoorder toegelaten, tenzij de AK besluit een zaak in beslotenheid te behandelen. Datum, plaats en tijdstip van de vergaderingen van de AK worden in het kerkblad bekend gemaakt.

 

Artikel 2.9

Het lopend archief van de AK berust bij de scriba, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters voor de archieven van de gemeente uit hoofde van ordinantie 11-2-7 sub g.

 

Artikel 2.10

De AK kan zich in zijn taak laten bijstaan door commissies.

Deze commissies ontvangen voor hun samenstelling, werkwijze en rapportage een instructie.

 

3.1 De vermogenrechtelijke aangelegenheden – College van Kerkrentmeesters

 

Artikel 3.1.1

In het College van Kerkrentmeesters hebben, naast de in artikel 1.1 genoemde ouderling-kerkrentmeesters, nog tenminste 8 kerkrentmeesters overeenkomstig ord. 11-2-2 zitting. Daaronder 4 leden met een taak op het niveau van de gemeente en in ieder geval 3 leden per wijkgemeente. Het College van Kerkrentmeesters regelt de werkwijze in het college in een eigen regeling.

 

Artikel 3.1.2

Het College van Kerkrentmeesters wijst een administrateur aan.

De administrateur is gerechtigd de vergaderingen van het college bij te wonen en heeft daar een adviserende stem. Op hem is het bepaalde in ord. 4-2 betreffende de geheimhouding van toepassing.

 

Artikel 3.1.3

De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met in achtneming van het door de AK vastgestelde beleidsplan en begroting tot een maximum van 10.000 euro per betaling.

Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd. Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter van het college op als diens plaatsvervanger.

 

Artikel 3.1.4

Tijdens de eerste collegevergadering na 1 september wijst het college de plaatsvervangers van de voorzitter en secretaris aan.

 

Artikel 3.1.5

Overeenkomstig ord. 11-4-3 heeft het College van Kerkrentmeesters de volgende taken aan de wijkraad van kerkrentmeesters toevertrouwd:

a. de zorg voor het kerkgebouw en de goede gang van zaken daarvan,

b. het beheer van de wijkkas.

 

3.2 De vermogenrechtelijke aangelegenheden – College van Diakenen

Artikel 3.2.1

In het College van Diakenen hebben, naast de in art.1.1 genoemde 3 diakenen, nog 4 diakenen overeenkomstig ord. 11-9-2 zitting, zodat het college totaal 7 leden telt. Daaronder in ieder geval de voorzitters van de wijkraden van diakenen.

 

Artikel 3.2.2

Het College van Diakenen wijst een administrateur aan.

De administrateur is gerechtigd de vergaderingen van het college bij te wonen en heeft daar een adviserende stem. Op hem is het bepaalde in ord. 4-2 betreffende de geheimhouding van toepassing.

 

Artikel 3.2.3

De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met in achtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en begroting tot een maximum van 10.000 euro per betaling. Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd. Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter van het college op als diens plaatsvervanger.

 

Artikel 3.2.4

Tijdens de collegevergadering in de maand september wijst het college de plaatsvervangers van de voorzitter en de secretaris aan.

 

Artikel 3.2.5

Overeenkomstig ord. 11-4-5 heeft het College van Diakenen de volgende taak aan de wijkraad van

diakenen toevertrouwd: beheer diaconale wijkkas.

 

3.3 De vermogenrechtelijke aangelegenheden - algemeen

Artikel 3.3.1

Voor 1 augustus maken de wijkkerkenraden na overleg met de wijkraden van kerkrentmeesters en diakenen de wensen en aandachtspunten van de wijkgemeenten voor de begroting voor het komende jaar kenbaar aan de colleges van kerkrentmeesters en diakenen, die deze, voor zover mogelijk, opnemen in de ontwerp begrotingen. Deze bepaling geldt ook voor de door de Algemene Kerkenraad ingestelde commissies.

 

Artikel 3.3.2 Het in de gelegenheid stellen van gemeenteleden hun mening kenbaar te maken over begroting en jaarrekening

Voor de vaststelling dan wel wijziging van de begroting en voor de vaststelling van de jaarrekening worden deze stukken in samenvatting gepubliceerd in het kerkblad. De volledige stukken kunnen gedurende een week worden ingezien. Bij de publicatie worden tijd en plaats vermeld. Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van ter inzage legging worden gestuurd aan de scriba van de Algemene Kerkenraad.

 

4. Aantal en grenzen van de wijkgemeenten

Artikel 4.1

De Protestantse Gemeente Voorburg heeft twee wijkgemeenten.

 

Artikel 4.2

De grenzen van de wijkgemeenten zijn ingetekend op een topografische kaart en tevens vastgelegd door middel van een lijst van straatnamen (eventueel: en huisnummers) en postcodes die de grenzen van de wijkgemeenten vormen van welke documenten een afschrift aan deze plaatselijke regeling is gehecht.

 

Artikel 4.3

Voor de vaststelling dan wel wijziging van het aantal wijkgemeenten en de grenzen wordt het voorstel daartoe in samenvatting gepubliceerd in het kerkblad. De volledige stukken kunnen gedurende een week worden ingezien. Bij de publicatie worden tijd en plaats vermeld. Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van ter inzage legging worden gestuurd aan de scriba van de Algemene Kerkenraad.

 

Toelichting

Artikel 1

Het aantal is conform ord. 4-9-2.

Wijkgemeente A is Opstandingskerk - Oude Kerk en

wijkgemeente B is Fonteinkerk - Koningkerk.

 

Artikel 2.1

Zie ord. 4-8-1

 

Artikel 2.6

De kerkorde kent verschillende vormen van “inspraak” door gemeenteleden:

a) het kennen en horen van, zoals bij regelingen (ord. 4-7-2), bij belangrijke vragen als toekennen van kiesrecht en toelaten doopleden tot het avondmaal (ord. 4-8-7).

Het kennen en horen gebeurt soms in de vorm van een beraad (bv. ord. 5-4 over andere levensverbintenissen).

b) een oordeel en mening kenbaar maken, zoals bij beleidsplan (ord. 4-8-7), begrotingen

(ord. 11-6-4) en aantal en grenzen wijkgemeenten (ord. 2-16-6 oordeel geven).

Deze twee vormen zijn nu in artikel 2.6 en 2.7 onderscheiden.

 

Artikel 2.8

Nu van deze mogelijkheid regelmatig gebruik gemaakt wordt, lijkt het goed om de vergaderdata bekend te maken.

 

Artikel 3.1.1

De vier leden op het niveau van de gemeente zijn de voorzitter en secretaris College van Kerkrentmeesters, de penningmeester van de gemeente en de kerkrentmeester personeel. Per wijkgemeente is er een kerkrentmeester financiën. Per kerkgebouw is er een kerkrentmeester beheer en een kerkrentmeester onderhoud.

 

Artikel 3.1.2

Zie ook ord. 11-2-5 (boekhouding en middelenbeheer niet in één hand).

 

Artikel 3.3.1

De voorbereiding van de begroting begint namelijk 1 augustus.

Aldus te Voorburg vastgesteld in de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 23 mei 2012.

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Voorburg

 

Preses                                                           Scriba

Mw. M. Zebregs                                            J.A. Stoop

Schenken als periodieke gift

Schenken als periodieke gift

De mogelijkheid om een periodieke gift aan de Protestantse Gemeente Voorburg te doen zijn met ingang van 2014 verruimd.

Waarom een periodieke gift?
Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.

U kunt een periodieke gift doen aan de kerk op de volgende wijze doen.
• Een schriftelijke overeenkomst tussen de PGV en u
• Een notariële akte

Om een periodieke gift te kunnen aftrekken gelden de volgende voorwaarden.
• U hebt de gift laten vastleggen: de overeenkomst of akte
• U maakt regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen over naar de PGV
• Genoemde bedragen zijn elke keer ongeveer even hoog
• U maakt deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar over naar de PGV, waarbij de gift natuurlijk stopt bij overlijden.

U mag verder in de overeenkomst of akte opnemen dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt omdat u werkloos of invalide wordt: u voldoet dan nog steeds aan de voorwaarden.

Indien de looptijd van de overeenkomst korter wordt dan genoemde vijf jaar omdat u werkloos of invalide bent geworden mag u de betaalde bedragen aftrekken (Uiteraard niet de bedragen die u niet meer betaalt vanwege beëindiging van de overeenkomst. )

Klik hier voor een Modelovereenkomst-periodieke-gift-Kerkelijke-gemeente_blanko.pdf

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
het kerkelijk bureau:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of
070 – 386 35 02 op maandag t/m donderdag van 10.00 tot 12.00 uur

 • Kinderdienst kaars aansteken

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Kinderdienst kaars aansteken

 • Dopen

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Dopen

 • Kindermusical Mozes

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Kindermusical Mozes

 • Spelen op het springkussen

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  kerkactiviteit

 • Kaarsen

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Kaars branden voor een bijzondere gebeurtenis

 • Bijbellezen

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Bijbellezen

 • PGVbidden

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Bidden

 • Licht

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Verwonderen over Het Licht

kerkwijzer
Informatie rondom de wijkgemeenten

KERKWIJZER

De KerkWijzer wordt bezorgd bij alle leden van de Protestantse Gemeente Voorburg.

protestantse kerk omroep
uitzending gemist

OMROEP

U hoeft geen kerkdienst te missen. We zijn ook te beluisteren via de radio.