protestantsekerk logo verkl

KONINGKERK Wijkgemeente De Open Hof
Visit Website

OUDE KERK Wijkgemeente Martini
Visit Website

Plaatselijke regeling met wijzigingen

Wijziging Plaatselijke Regeling

Het besluit van de Algemene Kerkenraad van 15 juni 2011 tot de vorming van twee wijkgemeenten vraagt om een wijziging van de huidige Plaatselijke Regeling.

De huidige Plaatselijke Regeling is op 10 juni 2004 door de toenmalige Voorlopige Algemene Kerkenraad vastgesteld en is per 1 januari 2005 in werking getreden.

Voor de Plaatselijke Regeling is gebruik gemaakt van het model “Plaatselijke regeling voor gemeenten en kerken met wijkgemeenten” (model PR2), zoals deze met toelichting te vinden is op de website van de PKN.

Deze gewijzigde plaatselijke regeling is voorlopig vastgesteld door de Algemene Kerkenraad in zijn vergaderingen van 17 november 2011 en 19 april 2012.

Over deze gewijzigde Plaatselijke Regeling inclusief wijkgrenzen is de gemeente gekend en gehoord op 22 mei 2012.

 

PLAATSELIJKE REGELING ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE (met wijkgemeenten) te VOORBURG.

Deze Plaatselijke Regeling is vastgesteld door de Algemene Kerkenraad op 23 mei 2012 en is vanaf 1 juli 2012 geldig.

 

1. Samenstelling van de Algemene Kerkenraad (AK)

 

Artikel 1.1 Aantal ambtsdragers

De Algemene Kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers: 2 predikanten, 3 ouderlingen, 2 ouderlingen-kerkrentmeester en 3 diakenen en boventallig 1 preses en 1 scriba.

De niet boventallige ambtsdragers zijn volgens het onderstaand rooster door en uit de wijkkerkenraden aangewezen.

                                      2012               2016                2020 enz.
                                      t/m 2015         t/m 2019         t/m 2023

wijkgemeente A         poodk              poddk              poodk enz.

wijkgemeente B         poddk              poodk              poddk enz.

p = predikant; o = ouderling; d = diaken; k = ouderling-kerkrentmeester

 

2. De werkwijze van de Algemene Kerkenraad

Artikel 2.1 Aantal vergaderingen

De AK vergadert tenminste 6 maal per jaar.

 

Artikel 2.2

De vergaderingen van de AK worden tenminste 5 dagen van te voren bijeengeroepen door het moderamen onder vermelding van de zaken, die aan de orde zullen komen (de agenda).

 

Artikel 2.3

Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende vergadering door de AK wordt vastgesteld.

 

Artikel 2.4 Verkiezing moderamen

De in ordinatie (ord.) 4.8.2 genoemde jaarlijkse verkiezing van het moderamen geschiedt in de eerste vergadering van de maand september.

 

Artikel 2.5 Plaatsvervangers

In de vergadering genoemd in artikel 2.4 worden de plaatsvervangers van de preses en de scriba aangewezen.

 

Artikel 2.6 De gemeente kennen in en horen over

In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft dat de AK de gemeente kent in een bepaalde zaak en haar daarover hoort, belegt de AK een bijeenkomst met de (betreffende) leden van de gemeente, die wordt

- aangekondigd in het kerkblad dat voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt en

- afgekondigd op tenminste twee zondagen, die aan de bijeenkomst voorafgaan.

 

In deze berichtgeving vooraf maakt de AK kenbaar over welke zaak hij de gemeente wil horen.

 

Artikel 2.7

In gevallen dat de kerkorde voorschrijft dat de leden van de gemeente hun oordeel, c.q. hun mening kenbaar kunnen maken, wordt het onderwerp in het kerkblad gepubliceerd en worden de volledige stukken gedurende een week ter inzage gelegd. Bij publicatie worden tijd en plaats vermeld. Reacties kunnen tot drie dagen na de periode van ter inzage legging schriftelijk aan de scriba van de Algemene Kerkenraad gestuurd worden.

 

Artikel 2.8

Tot de vergaderingen van de AK worden gemeenteleden als toehoorder toegelaten, tenzij de AK besluit een zaak in beslotenheid te behandelen. Datum, plaats en tijdstip van de vergaderingen van de AK worden in het kerkblad bekend gemaakt.

 

Artikel 2.9

Het lopend archief van de AK berust bij de scriba, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters voor de archieven van de gemeente uit hoofde van ordinantie 11-2-7 sub g.

 

Artikel 2.10

De AK kan zich in zijn taak laten bijstaan door commissies.

Deze commissies ontvangen voor hun samenstelling, werkwijze en rapportage een instructie.

 

3.1 De vermogenrechtelijke aangelegenheden – College van Kerkrentmeesters

 

Artikel 3.1.1

In het College van Kerkrentmeesters hebben, naast de in artikel 1.1 genoemde ouderling-kerkrentmeesters, nog tenminste 8 kerkrentmeesters overeenkomstig ord. 11-2-2 zitting. Daaronder 4 leden met een taak op het niveau van de gemeente en in ieder geval 3 leden per wijkgemeente. Het College van Kerkrentmeesters regelt de werkwijze in het college in een eigen regeling.

 

Artikel 3.1.2

Het College van Kerkrentmeesters wijst een administrateur aan.

De administrateur is gerechtigd de vergaderingen van het college bij te wonen en heeft daar een adviserende stem. Op hem is het bepaalde in ord. 4-2 betreffende de geheimhouding van toepassing.

 

Artikel 3.1.3

De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met in achtneming van het door de AK vastgestelde beleidsplan en begroting tot een maximum van 10.000 euro per betaling.

Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd. Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter van het college op als diens plaatsvervanger.

 

Artikel 3.1.4

Tijdens de eerste collegevergadering na 1 september wijst het college de plaatsvervangers van de voorzitter en secretaris aan.

 

Artikel 3.1.5

Overeenkomstig ord. 11-4-3 heeft het College van Kerkrentmeesters de volgende taken aan de wijkraad van kerkrentmeesters toevertrouwd:

a. de zorg voor het kerkgebouw en de goede gang van zaken daarvan,

b. het beheer van de wijkkas.

 

3.2 De vermogenrechtelijke aangelegenheden – College van Diakenen

Artikel 3.2.1

In het College van Diakenen hebben, naast de in art.1.1 genoemde 3 diakenen, nog 4 diakenen overeenkomstig ord. 11-9-2 zitting, zodat het college totaal 7 leden telt. Daaronder in ieder geval de voorzitters van de wijkraden van diakenen.

 

Artikel 3.2.2

Het College van Diakenen wijst een administrateur aan.

De administrateur is gerechtigd de vergaderingen van het college bij te wonen en heeft daar een adviserende stem. Op hem is het bepaalde in ord. 4-2 betreffende de geheimhouding van toepassing.

 

Artikel 3.2.3

De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met in achtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en begroting tot een maximum van 10.000 euro per betaling. Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd. Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter van het college op als diens plaatsvervanger.

 

Artikel 3.2.4

Tijdens de collegevergadering in de maand september wijst het college de plaatsvervangers van de voorzitter en de secretaris aan.

 

Artikel 3.2.5

Overeenkomstig ord. 11-4-5 heeft het College van Diakenen de volgende taak aan de wijkraad van

diakenen toevertrouwd: beheer diaconale wijkkas.

 

3.3 De vermogenrechtelijke aangelegenheden - algemeen

Artikel 3.3.1

Voor 1 augustus maken de wijkkerkenraden na overleg met de wijkraden van kerkrentmeesters en diakenen de wensen en aandachtspunten van de wijkgemeenten voor de begroting voor het komende jaar kenbaar aan de colleges van kerkrentmeesters en diakenen, die deze, voor zover mogelijk, opnemen in de ontwerp begrotingen. Deze bepaling geldt ook voor de door de Algemene Kerkenraad ingestelde commissies.

 

Artikel 3.3.2 Het in de gelegenheid stellen van gemeenteleden hun mening kenbaar te maken over begroting en jaarrekening

Voor de vaststelling dan wel wijziging van de begroting en voor de vaststelling van de jaarrekening worden deze stukken in samenvatting gepubliceerd in het kerkblad. De volledige stukken kunnen gedurende een week worden ingezien. Bij de publicatie worden tijd en plaats vermeld. Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van ter inzage legging worden gestuurd aan de scriba van de Algemene Kerkenraad.

 

4. Aantal en grenzen van de wijkgemeenten

Artikel 4.1

De Protestantse Gemeente Voorburg heeft twee wijkgemeenten.

 

Artikel 4.2

De grenzen van de wijkgemeenten zijn ingetekend op een topografische kaart en tevens vastgelegd door middel van een lijst van straatnamen (eventueel: en huisnummers) en postcodes die de grenzen van de wijkgemeenten vormen van welke documenten een afschrift aan deze plaatselijke regeling is gehecht.

 

Artikel 4.3

Voor de vaststelling dan wel wijziging van het aantal wijkgemeenten en de grenzen wordt het voorstel daartoe in samenvatting gepubliceerd in het kerkblad. De volledige stukken kunnen gedurende een week worden ingezien. Bij de publicatie worden tijd en plaats vermeld. Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van ter inzage legging worden gestuurd aan de scriba van de Algemene Kerkenraad.

 

Toelichting

Artikel 1

Het aantal is conform ord. 4-9-2.

Wijkgemeente A is Opstandingskerk - Oude Kerk en

wijkgemeente B is Fonteinkerk - Koningkerk.

 

Artikel 2.1

Zie ord. 4-8-1

 

Artikel 2.6

De kerkorde kent verschillende vormen van “inspraak” door gemeenteleden:

a) het kennen en horen van, zoals bij regelingen (ord. 4-7-2), bij belangrijke vragen als toekennen van kiesrecht en toelaten doopleden tot het avondmaal (ord. 4-8-7).

Het kennen en horen gebeurt soms in de vorm van een beraad (bv. ord. 5-4 over andere levensverbintenissen).

b) een oordeel en mening kenbaar maken, zoals bij beleidsplan (ord. 4-8-7), begrotingen

(ord. 11-6-4) en aantal en grenzen wijkgemeenten (ord. 2-16-6 oordeel geven).

Deze twee vormen zijn nu in artikel 2.6 en 2.7 onderscheiden.

 

Artikel 2.8

Nu van deze mogelijkheid regelmatig gebruik gemaakt wordt, lijkt het goed om de vergaderdata bekend te maken.

 

Artikel 3.1.1

De vier leden op het niveau van de gemeente zijn de voorzitter en secretaris College van Kerkrentmeesters, de penningmeester van de gemeente en de kerkrentmeester personeel. Per wijkgemeente is er een kerkrentmeester financiën. Per kerkgebouw is er een kerkrentmeester beheer en een kerkrentmeester onderhoud.

 

Artikel 3.1.2

Zie ook ord. 11-2-5 (boekhouding en middelenbeheer niet in één hand).

 

Artikel 3.3.1

De voorbereiding van de begroting begint namelijk 1 augustus.

Aldus te Voorburg vastgesteld in de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 23 mei 2012.

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Voorburg

 

Preses                                                           Scriba

Mw. M. Zebregs                                            J.A. Stoop

 • Kinderdienst kaars aansteken

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Kinderdienst kaars aansteken

 • Dopen

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Dopen

 • Kindermusical Mozes

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Kindermusical Mozes

 • Spelen op het springkussen

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  kerkactiviteit

 • Kaarsen

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Kaars branden voor een bijzondere gebeurtenis

 • Bijbellezen

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Bijbellezen

 • PGVbidden

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Bidden

 • Licht

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Verwonderen over Het Licht

proef2
Informatie rondom de wijkgemeenten

KerkmagaZIN PROEF

KerkmagaZin Proef wordt bezorgd bij alle leden van de Protestantse Gemeente Voorburg.

protestantse kerk omroep
uitzending gemist

OMROEP

U hoeft geen kerkdienst te missen. We zijn ook te beluisteren via de radio.