protestantsekerk logo verkl

collecterooster 2019

Tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden
Eerste collecte met diaconaal doel:    

Collecterooster Protestantse Gemeente Voorburg 2019
     
6-jan-19   Wijkdiaconie
13-jan-19   Sociaal Fonds
20-jan-19   Havenproject
27-jan-19   De Hoop
3-feb-19   Ouderenwerk
10-feb-19   Diaconale Quotum
17-feb-19   Financiële nood
24-feb-19   Werelddiaconaat
3-mrt-19   Mission Aviation Fellowship
10-mrt-19   Voorjaarszending
17-mrt-19   Paasgroeten
24-mrt-19   Open Doors
31-mrt-19   Missionair
7-apr-19   Voedselbank Stichting Buren
14-apr-19   Jeugdwerk PKN (JOP)
18-apr-19 witte donderdag  Wijkdiaconie
21-apr-19  Pasen Zending
28-apr-19   Pauluskerk
6-mei-19   Financiële nood
12-mei-19   SIV
19-mei-19   Sociaal Fonds
26-mei-19   Vakantiewerken voor ouderen
30-mei-19 Hemelvaart Algemene doeleinden
2-jun-19   AMCHA
9-jun-19  Pinksteren Zending
16-jun-19   Vakantiegiften
23-jun-19   Bijdrage GHZV
30-jun-19   Hospice Vliethuys
7-jul-19   Binnenlands diaconaat
14-jul-19   Vliet en Burgh
21-jul-19   De Herberg
28-jul-19   Financiële nood
4-aug-19   Ouderenwerk
11-aug-19   Financiële nood
18-aug-19   De Regenboog
25-aug-19   Wijkdiaconie
1-sep-19   Sociaal Fonds
8-sep-19   Jeugdwerk PKN
15-sep-19   Financiële nood
22-sep-19   Pax Vredesweek
29-sep-19   Vluchtelingenwerk
6-okt-19   Kerk en Israël
13-okt-19   Werelddiaconaat
20-okt-19   Algemene doeleinden
27-okt-19   Wijkdiaconie
3-nov-19   Najaarszending
10-nov-19   Exodus
17-nov-19   Ouderenwerk
24-nov-19   NBG
1-dec-19   Kerstgiften
8-dec-19   Kerstgroeten
15-dec-19   Financiële nood
22-dec-19   Amnesty International
24-dec-19 Kerstnacht Kinderen in de Knel
25-dec-19 Kerst Kinderen in de Knel
29-dec-19   Noodfonds Vluchtelingenwerk
31-dec-19 oudjaar Diaconale Quotum

Gepost in Organisatie

Afdrukken E-mailadres

Plaatselijke regeling met wijzigingen

Wijziging Plaatselijke Regeling

Het besluit van de Algemene Kerkenraad van 15 juni 2011 tot de vorming van twee wijkgemeenten vraagt om een wijziging van de huidige Plaatselijke Regeling.

De huidige Plaatselijke Regeling is op 10 juni 2004 door de toenmalige Voorlopige Algemene Kerkenraad vastgesteld en is per 1 januari 2005 in werking getreden.

Voor de Plaatselijke Regeling is gebruik gemaakt van het model “Plaatselijke regeling voor gemeenten en kerken met wijkgemeenten” (model PR2), zoals deze met toelichting te vinden is op de website van de PKN.

Deze gewijzigde plaatselijke regeling is voorlopig vastgesteld door de Algemene Kerkenraad in zijn vergaderingen van 17 november 2011 en 19 april 2012.

Over deze gewijzigde Plaatselijke Regeling inclusief wijkgrenzen is de gemeente gekend en gehoord op 22 mei 2012.

 

PLAATSELIJKE REGELING ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE (met wijkgemeenten) te VOORBURG.

Deze Plaatselijke Regeling is vastgesteld door de Algemene Kerkenraad op 23 mei 2012 en is vanaf 1 juli 2012 geldig.

 

1. Samenstelling van de Algemene Kerkenraad (AK)

 

Artikel 1.1 Aantal ambtsdragers

De Algemene Kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers: 2 predikanten, 3 ouderlingen, 2 ouderlingen-kerkrentmeester en 3 diakenen en boventallig 1 preses en 1 scriba.

De niet boventallige ambtsdragers zijn volgens het onderstaand rooster door en uit de wijkkerkenraden aangewezen.

                                      2012               2016                2020 enz.
                                      t/m 2015         t/m 2019         t/m 2023

wijkgemeente A         poodk              poddk              poodk enz.

wijkgemeente B         poddk              poodk              poddk enz.

p = predikant; o = ouderling; d = diaken; k = ouderling-kerkrentmeester

 

2. De werkwijze van de Algemene Kerkenraad

Artikel 2.1 Aantal vergaderingen

De AK vergadert tenminste 6 maal per jaar.

 

Artikel 2.2

De vergaderingen van de AK worden tenminste 5 dagen van te voren bijeengeroepen door het moderamen onder vermelding van de zaken, die aan de orde zullen komen (de agenda).

 

Artikel 2.3

Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende vergadering door de AK wordt vastgesteld.

 

Artikel 2.4 Verkiezing moderamen

De in ordinatie (ord.) 4.8.2 genoemde jaarlijkse verkiezing van het moderamen geschiedt in de eerste vergadering van de maand september.

 

Artikel 2.5 Plaatsvervangers

In de vergadering genoemd in artikel 2.4 worden de plaatsvervangers van de preses en de scriba aangewezen.

 

Artikel 2.6 De gemeente kennen in en horen over

In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft dat de AK de gemeente kent in een bepaalde zaak en haar daarover hoort, belegt de AK een bijeenkomst met de (betreffende) leden van de gemeente, die wordt

- aangekondigd in het kerkblad dat voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt en

- afgekondigd op tenminste twee zondagen, die aan de bijeenkomst voorafgaan.

 

In deze berichtgeving vooraf maakt de AK kenbaar over welke zaak hij de gemeente wil horen.

 

Artikel 2.7

In gevallen dat de kerkorde voorschrijft dat de leden van de gemeente hun oordeel, c.q. hun mening kenbaar kunnen maken, wordt het onderwerp in het kerkblad gepubliceerd en worden de volledige stukken gedurende een week ter inzage gelegd. Bij publicatie worden tijd en plaats vermeld. Reacties kunnen tot drie dagen na de periode van ter inzage legging schriftelijk aan de scriba van de Algemene Kerkenraad gestuurd worden.

 

Artikel 2.8

Tot de vergaderingen van de AK worden gemeenteleden als toehoorder toegelaten, tenzij de AK besluit een zaak in beslotenheid te behandelen. Datum, plaats en tijdstip van de vergaderingen van de AK worden in het kerkblad bekend gemaakt.

 

Artikel 2.9

Het lopend archief van de AK berust bij de scriba, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters voor de archieven van de gemeente uit hoofde van ordinantie 11-2-7 sub g.

 

Artikel 2.10

De AK kan zich in zijn taak laten bijstaan door commissies.

Deze commissies ontvangen voor hun samenstelling, werkwijze en rapportage een instructie.

 

3.1 De vermogenrechtelijke aangelegenheden – College van Kerkrentmeesters

 

Artikel 3.1.1

In het College van Kerkrentmeesters hebben, naast de in artikel 1.1 genoemde ouderling-kerkrentmeesters, nog tenminste 8 kerkrentmeesters overeenkomstig ord. 11-2-2 zitting. Daaronder 4 leden met een taak op het niveau van de gemeente en in ieder geval 3 leden per wijkgemeente. Het College van Kerkrentmeesters regelt de werkwijze in het college in een eigen regeling.

 

Artikel 3.1.2

Het College van Kerkrentmeesters wijst een administrateur aan.

De administrateur is gerechtigd de vergaderingen van het college bij te wonen en heeft daar een adviserende stem. Op hem is het bepaalde in ord. 4-2 betreffende de geheimhouding van toepassing.

 

Artikel 3.1.3

De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met in achtneming van het door de AK vastgestelde beleidsplan en begroting tot een maximum van 10.000 euro per betaling.

Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd. Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter van het college op als diens plaatsvervanger.

 

Artikel 3.1.4

Tijdens de eerste collegevergadering na 1 september wijst het college de plaatsvervangers van de voorzitter en secretaris aan.

 

Artikel 3.1.5

Overeenkomstig ord. 11-4-3 heeft het College van Kerkrentmeesters de volgende taken aan de wijkraad van kerkrentmeesters toevertrouwd:

a. de zorg voor het kerkgebouw en de goede gang van zaken daarvan,

b. het beheer van de wijkkas.

 

3.2 De vermogenrechtelijke aangelegenheden – College van Diakenen

Artikel 3.2.1

In het College van Diakenen hebben, naast de in art.1.1 genoemde 3 diakenen, nog 4 diakenen overeenkomstig ord. 11-9-2 zitting, zodat het college totaal 7 leden telt. Daaronder in ieder geval de voorzitters van de wijkraden van diakenen.

 

Artikel 3.2.2

Het College van Diakenen wijst een administrateur aan.

De administrateur is gerechtigd de vergaderingen van het college bij te wonen en heeft daar een adviserende stem. Op hem is het bepaalde in ord. 4-2 betreffende de geheimhouding van toepassing.

 

Artikel 3.2.3

De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met in achtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en begroting tot een maximum van 10.000 euro per betaling. Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd. Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter van het college op als diens plaatsvervanger.

 

Artikel 3.2.4

Tijdens de collegevergadering in de maand september wijst het college de plaatsvervangers van de voorzitter en de secretaris aan.

 

Artikel 3.2.5

Overeenkomstig ord. 11-4-5 heeft het College van Diakenen de volgende taak aan de wijkraad van

diakenen toevertrouwd: beheer diaconale wijkkas.

 

3.3 De vermogenrechtelijke aangelegenheden - algemeen

Artikel 3.3.1

Voor 1 augustus maken de wijkkerkenraden na overleg met de wijkraden van kerkrentmeesters en diakenen de wensen en aandachtspunten van de wijkgemeenten voor de begroting voor het komende jaar kenbaar aan de colleges van kerkrentmeesters en diakenen, die deze, voor zover mogelijk, opnemen in de ontwerp begrotingen. Deze bepaling geldt ook voor de door de Algemene Kerkenraad ingestelde commissies.

 

Artikel 3.3.2 Het in de gelegenheid stellen van gemeenteleden hun mening kenbaar te maken over begroting en jaarrekening

Voor de vaststelling dan wel wijziging van de begroting en voor de vaststelling van de jaarrekening worden deze stukken in samenvatting gepubliceerd in het kerkblad. De volledige stukken kunnen gedurende een week worden ingezien. Bij de publicatie worden tijd en plaats vermeld. Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van ter inzage legging worden gestuurd aan de scriba van de Algemene Kerkenraad.

 

4. Aantal en grenzen van de wijkgemeenten

Artikel 4.1

De Protestantse Gemeente Voorburg heeft twee wijkgemeenten.

 

Artikel 4.2

De grenzen van de wijkgemeenten zijn ingetekend op een topografische kaart en tevens vastgelegd door middel van een lijst van straatnamen (eventueel: en huisnummers) en postcodes die de grenzen van de wijkgemeenten vormen van welke documenten een afschrift aan deze plaatselijke regeling is gehecht.

 

Artikel 4.3

Voor de vaststelling dan wel wijziging van het aantal wijkgemeenten en de grenzen wordt het voorstel daartoe in samenvatting gepubliceerd in het kerkblad. De volledige stukken kunnen gedurende een week worden ingezien. Bij de publicatie worden tijd en plaats vermeld. Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van ter inzage legging worden gestuurd aan de scriba van de Algemene Kerkenraad.

 

Toelichting

Artikel 1

Het aantal is conform ord. 4-9-2.

Wijkgemeente A is Opstandingskerk - Oude Kerk en

wijkgemeente B is Fonteinkerk - Koningkerk.

 

Artikel 2.1

Zie ord. 4-8-1

 

Artikel 2.6

De kerkorde kent verschillende vormen van “inspraak” door gemeenteleden:

a) het kennen en horen van, zoals bij regelingen (ord. 4-7-2), bij belangrijke vragen als toekennen van kiesrecht en toelaten doopleden tot het avondmaal (ord. 4-8-7).

Het kennen en horen gebeurt soms in de vorm van een beraad (bv. ord. 5-4 over andere levensverbintenissen).

b) een oordeel en mening kenbaar maken, zoals bij beleidsplan (ord. 4-8-7), begrotingen

(ord. 11-6-4) en aantal en grenzen wijkgemeenten (ord. 2-16-6 oordeel geven).

Deze twee vormen zijn nu in artikel 2.6 en 2.7 onderscheiden.

 

Artikel 2.8

Nu van deze mogelijkheid regelmatig gebruik gemaakt wordt, lijkt het goed om de vergaderdata bekend te maken.

 

Artikel 3.1.1

De vier leden op het niveau van de gemeente zijn de voorzitter en secretaris College van Kerkrentmeesters, de penningmeester van de gemeente en de kerkrentmeester personeel. Per wijkgemeente is er een kerkrentmeester financiën. Per kerkgebouw is er een kerkrentmeester beheer en een kerkrentmeester onderhoud.

 

Artikel 3.1.2

Zie ook ord. 11-2-5 (boekhouding en middelenbeheer niet in één hand).

 

Artikel 3.3.1

De voorbereiding van de begroting begint namelijk 1 augustus.

Aldus te Voorburg vastgesteld in de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 23 mei 2012.

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Voorburg

 

Preses                                                           Scriba

Mw. M. Zebregs                                            J.A. Stoop

Gepost in Organisatie

Afdrukken E-mailadres

Anbi gegevens Diaconie Protestantse gemeente Voorburg

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Voorburg.

      A.   Algemene gegevens.

Naam ANBI:

Diaconie van de Protestantse gemeente te Voorburg

Telefoonnummer (facultatief):

070-3863502

RSIN/Fiscaal nummer: nummer 824127651

Website adres:

www.protestantsegemeentevoorburg.nl   

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Bruijnings Ingenhoeslaan 2

Postcode:

2273 KR

Plaats:

Voorburg

   

De Protestantse gemeente te Voorburg is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Voorburg, waaronder de twee wijkdiaconieën en de ZWO commissie vallen.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Algemene Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de Kerkenraad 12 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 8 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:

beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.protestantsegemeentevoorburg.nl vindt u het beleidsplan 2018-2022 waarin is inbegrepen het beleidsplan van de diaconie van onze gemeente.

 

E. Beloningsbeleid.

De diaconie heeft geen betaalde diaconale krachten in dienst.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Het jaarverslag van het College van Diakenen kunt u vinden op de website www.protestantsegemeentevoorburg.nl Hierin vindt u alle verslagen van de diaconale activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Staat van Baten en Lasten (Voorlopig per 19-07-2019)
  Begroting Realisatie Realisatie
  2018 2018 2017
 
Inkomsten      
uit rente en dividend van belegd vermogen          10.515            9.240            9.436
Rustoord en het Anker            8.000            8.000            8.000
uit collecten en giften t.b.v. de diaconie          18.100          33.572          23.604
uit collecten en giften voor derden            2.000            1.947            2.455
Regio, provincie, land         11.000        14.997          12.451
ZWO          15.000          25.633          20.335
wereldwijd            3.200            5.643            6.610
       
Afboekingen voorzieningen -    -    -   
tekort (+) cq overschot (-) 90- 1.822 2.685-
       
Totaal          67.725        100.853          80.205
       
  Begroting Realisatie Realisatie
  2018 2018 2017
Uitgaven
kosten      
van Beheer, administratie en algemeen            8.335            6.151            7.761
Rustoord & het Anker -    -    -   
in kerkelijke gemeente          20.240          32.023          24.207
in woonplaats            6.550          10.922            7.791
in regio, provincie, land          14.400          18.286          17.006
ZWO          15.000          26.828          16.330
wereldwijd   3.200    6.643  7.111
       
Totaal          67.725        100.853          80.205
       

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage in de vorm van een vast bedrag, een gift dan wel d.m.v. collectes voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

 

Gepost in Organisatie

Afdrukken E-mailadres

Bijlage Beleidsplan College van Kerkrentmeesters

Visie

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is verantwoordelijk voor een aantal in de kerkorde omschreven taken. Dat betekent niet dat al deze taken ook feitelijk door ouderlingen-kerkrentmeesters dienen te worden uitgevoerd: in ieder geval dient het college deze zaken te coördineren. Het college is in haar handelen verantwoording verschuldigd aan de Algemene Kerkenraad (AK). Het college dient daarbij samen te werken met AK en wijkkerkenraden.

Beleid door het CvK is steeds afgeleid beleid van het beleid van de AK.

Overeenkomstig de plaatselijke regeling is de verantwoordelijkheid voor de gebouwen primair belegd bij de wijken. Het CvK treedt hier coördinerend op. De financiële middelen zijn met uitzondering van de wijkkassen centraal belegd, mede in het licht van de vermogensrechtelijke verantwoordelijkheden van het College. Daarmee wordt de noodzaak tot overleg afgedwongen.

Beleid en strategie

De grootste uitdagingen van de PGV in de komende jaren zijn in de visie van het CvK:

 • Het bijeen en betrokken houden van de PGV ondanks de ingrijpende besluiten en maatregelen van de afgelopen jaren;

 • De aanhoudende financiële tekorten, daarmee samenhangend de langzame uitholling van het vermogen en bedreiging van de voor het beroepingswerk vereiste solvabiliteit;

 • De vergrijzing en daarmee samenhangende afnemende ledenaantallen.

De PGV is daarin overigens niet alleen, vele gemeenten binnen de PKN worstelen hiermee. De situatie van de PGV is door de vermogenspositie nog relatief gunstig.

 

De beleidsplannen van de AK en de wijken geven maar beperkt aan hoe de AK en/of de wijkkerkenraden met deze thema’s om willen gaan. De PGV past in deze:

 • terughoudendheid met het inzetten van het beschikbare vermogen,

 • het terugdringen van kosten waar mogelijk en

 • (onderzoek naar) maatregelen om de inkomsten te vergroten.

Tegelijkertijd moet niet uit het oog worden verloren, dat het primaat ligt bij het zijn van een levende gemeente, en dat daarvoor waar nodig middelen moeten kunnen worden ingezet. De balans luistert echter nauw. Vanuit haar verantwoordelijkheden heeft het CvK in deze een middelengerichte rol te spelen, als adviseur van de kerkenraden, soms ook als bewaker van middelen en processen.

Middelenbeheer

Financiën

Begrotingen en jaarrekeningen worden door het CvK voorbereid en vastgesteld door de AK. Het CvK overlegt in de voorbereiding van de begroting met de wijken en AK over de plannen voor de komende jaren en gebruikt deze informatie mede als basis van de op te stellen begroting.

Legaten en erfstellingen worden beneficiair aanvaard. Legaten die specifiek aan een bepaald doel of een bepaalde wijk zijn toebedeeld worden als reservering zichtbaar gemaakt op de balans. In het overleg met de wijken over de begroting wordt tevens de besteding van voor de wijk bestemde reserveringen aan de orde gesteld. Het beleid inzake reserveringen wordt voorbereid in het CvK en vastgesteld in de AK.

De wijken hebben zeggenschap over de wijkkassen. De toedeling van middelen aan de wijkkassen vind plaats volgens het wijkkasbeleid uit 2009. Dit houdt in dat gelden die de wijk ontvangt voor 60% worden bepaald door het aantal leden, voor 40% door het aantal wijken.

De PGV belegt aan de hand van een beleggingsbeleid. Dit beleid wordt periodiek in de AK getoetst en daar vastgesteld. Laatstelijk is dit in 2012 gebeurd.

Gebouwen

De komende jaren staan in het teken van een beweging naar minder kerkgebouwen. Het exploiteren van niet langer voor de eredienst of huisvesting van predikanten benodigd vastgoed is geen taak voor de gemeente. Als zich een dergelijk geval voordoet zal het CvK streven naar afstoten van een dergelijk object. De Algemene Kerkenraad heeft in haar vergadering van 17 september 2015 de uitgangspunten voor de verkoop van kerkgebouwen opnieuw voorlopig vastgesteld. De AK kiest voor het volgende:

 • Uitgangspunten

Voor hergebruik en herbestemming uitgaan van de prioriteiten uit de leidraad[1] die de Synode in 2009 aan de kerkenraden heeft gegeven:

  • hergebruik door een andere christelijke gemeenschap uit de oecumene;
  • hergebruik door een binnen het christendom fungerende gemeenschap waarmee geen kerkelijke verbondenheid bestaat;
  • hergebruik door groepen van andere godsdiensten;
  • hergebruik door een sociaal-culturele instelling;
  • commercieel en profaan hergebruik.
 • Toetsing in elke concrete situatie koper en bestemming aan de criteria dat deze “geen schade berokkenen aan het beeld van de kerk” en de eenheid van de aanwezige kerk bewaren

Voor de resterende gebouwen is een inhaalslag in het onderhoud noodzakelijk. Te midden van het verdriet over het verlies van kerkgebouwen leeft bij delen van de gemeente ook de behoefte om de resterende gebouwen te verbeteren op basis van intensiever gebruik of het terugdringen exploitatielasten. De tegenstelling tussen investeren in gebouwen en afstoten van andere leidt tot spanningen in de gemeente. Besluitvorming in deze zal slechts kunnen plaatsvinden in AK verband.

Mensen voor de gemeente

De rechtspositieregelingen van de PKN voor predikanten en voor personeel zijn leidend voor het omgang in arbeidvoorwaardelijke zin met predikanten en personeel.

Aangaande predikanten heeft de AK in 2012 het besluit genomen de predikantsformatie terug te brengen naar 3,0 fte, gelijkelijk verdeeld over de beide wijken. De PGV beweegt zich dan ook in die richting. Noodzakelijke afwijkingen van deze lijn behoeven steeds besluitvorming in de AK. Waar de kerkorde het primaat rond het beroepingswerk en de omgang met predikanten bij de kerkenraden legt, treedt het CvK uitsluitend faciliterend op.

Aangaande het personeel van de PGV is het CvK de instantie die verantwoordelijk is voor het aanstellen van personeel. Dit gebeurt in overleg met de wijken voor zover het om aan de wijken toe te delen personeel betreft. Het CvK streeft er naar het bestand aan betaald personeel te minimaliseren, in verband met de financiële situatie van de PGV. Hierbij is een groter beroep op vrijwilligers noodzakelijk. Waar vrijwilligers niet te vinden zijn, zal betaald personeel worden ingezet dan wel worden ingehuurd. Een eventuele keuze om bepaalde diensten niet meer te leveren, zal steeds in overleg met AK en wijkkerkenraden worden gemaakt. Uitgangspunt is dat noodzakelijke afvloeiing van personeel zo veel mogelijk plaatsvindt door natuurlijk verloop: vanuit zorg voor het personeel, maar ook vanwege de kosten die een en ander met zich meebrengt vanwege de rechtspositieregeling.

Medewerkers Kerkelijk Bureau

Al lange tijd wordt samengewerkt met de Protestantse Gemeente Rijswijk rond het Kerkelijk Bureau. Voor het einde van 2017 dient een keuze gemaakt te worden voor verder te gaan met een eigen kerkelijk bureau of verdergaande schaalvergroting door samenwerking met andere kerken binnen de PKN, of uitbesteding van noodzakelijke functies.

Kosters

Recente ervaringen in de PGV wijzen uit dat betaalde kosters noodzakelijk zijn om de bedrijfsvoering in de gebouwen op orde te houden. Een combinatie van uitsluitend vrijwilligers met een schoonmaakbedrijf leidt tot overbelasting van de vrijwilligers. Wel lijkt het mogelijk voor de zondagse eredienst meer dan nu gebruik te maken van vrijwilligers. In de Koningkerk blijft een koster-beheerder functie bestaan in verband met de zalenverhuur. In de Oude Kerk is een kosterfunctie voldoende.

Kerkmusici

Zowel in de Oude Kerk als in de Koningkerk is een cantor organist aangesteld. In deze situatie zal vooralsnog geen wijziging optreden. In beide kerken wordt ruimte geboden voor muziekbeoefening door vrijwilligers.

Vrijwilligersbeleid

Een in 2011 door het CvK uitgevoerde beleidsstudie brengt in kaart welke taken die nu nog door betaalde krachten worden uitgevoerd door vrijwilligers kunnen worden verricht. Het werven van vrijwilligers is echter geen taak van het CvK. Het CvK kan wel faciliteren door het formuleren van duidelijke taakomschrijvingen voor die zaken die eventueel door vrijwilligers kunnen worden verricht, en het beschikbaar stellen van middelen voor benodigde cursussen, voor zover de Algemene Kerkenraad daarvoor ruimte in de begroting schept.

Management van processen

Financiële processen

De financiële administratie komt niet in aanmerking voor uitvoering door vrijwilligers. Het CvK draagt zorg voor voldoende functiescheiding tussen boekhouding en kashandelingen.

Door de AK is in 2013 beslist dat de accountantscontrole kan plaatsvinden op het niveau van een beoordelingsverklaring. In 2017 moet het CvK opnieuw toetsen of behoefte bestaat aan een verdergaande controleverklaring.

Ledenadministratie

De ledenadministratie wordt gevoerd in Scipio online door het kerkelijk bureau. De administratie is voor inzage toegankelijk voor de wijkcoördinatoren van de afzonderlijke wijken. De wijkcoördinatoren geven mutaties van de wijkouderlingen en predikanten door aan het kerkelijk bureau ter verwerking, en mutaties uit Scipio aan de wijkouderlingen en predikanten.

Registers

Het KB houdt doop- en belijdenisregisters bij. Huwelijksregisters worden niet bijgehouden. Het bijhouden geschiedt in Scipio en in een papieren register dat op het kerkelijk bureau aanwezig is.

Archieven

De archieven van de PGV worden beheerd door een archiefcommissie. Deze bestaat uit vrijwilligers. De commissie is organisatorisch opgehangen aan het CvK, en werkt op instructie daarvan. De archieven van de kerk worden bewaard in de Koningkerk, en periodiek overgedragen aan het gemeentearchief van de burgerlijke gemeente. In deze beleidsperiode zal de relatie tussen CvK en archiefcommissie verder worden uitgediept.

Handboek interne beheersing

Sinds 2011 wordt door het college gewerkt aan een handboek, initieel vanuit een financiële invalshoek, waarin voor het CvK van belang zijnde procedures worden gebundeld. Het handboek beoogt nieuwe kerkrentmeesters inzicht te geven in binnen de PGV gehanteerde werkwijzen en het tegengaan van kennisverlies bij vertrek van kerkrentmeesters. Het handboek kan tevens dienen ter ondersteuning van de accountant bij zijn controlewerkzaamheden betreffende de jaarrekening. Het handboek is een levend document.[1] Nota “Een protestantse visie op het kerkgebouw”, met name blz. 31vv

Gepost in Organisatie

Afdrukken E-mailadres

Schenken als periodieke gift

Schenken als periodieke gift

De mogelijkheid om een periodieke gift aan de Protestantse Gemeente Voorburg te doen zijn met ingang van 2014 verruimd.

Waarom een periodieke gift?
Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.

U kunt een periodieke gift doen aan de kerk op de volgende wijze doen.
• Een schriftelijke overeenkomst tussen de PGV en u
• Een notariële akte

Om een periodieke gift te kunnen aftrekken gelden de volgende voorwaarden.
• U hebt de gift laten vastleggen: de overeenkomst of akte
• U maakt regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen over naar de PGV
• Genoemde bedragen zijn elke keer ongeveer even hoog
• U maakt deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar over naar de PGV, waarbij de gift natuurlijk stopt bij overlijden.

U mag verder in de overeenkomst of akte opnemen dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt omdat u werkloos of invalide wordt: u voldoet dan nog steeds aan de voorwaarden.

Indien de looptijd van de overeenkomst korter wordt dan genoemde vijf jaar omdat u werkloos of invalide bent geworden mag u de betaalde bedragen aftrekken (Uiteraard niet de bedragen die u niet meer betaalt vanwege beëindiging van de overeenkomst. )

Klik hier voor een Modelovereenkomst-periodieke-gift-Kerkelijke-gemeente_blanko.pdf

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
het kerkelijk bureau:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of
070 – 386 35 02 op maandag t/m donderdag van 10.00 tot 12.00 uur

Gepost in Organisatie

Afdrukken E-mailadres

 • Kinderdienst kaars aansteken

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Kinderdienst kaars aansteken

 • Dopen

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Dopen

 • Kindermusical Mozes

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Kindermusical Mozes

 • Spelen op het springkussen

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  kerkactiviteit

 • Kaarsen

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Kaars branden voor een bijzondere gebeurtenis

 • Bijbellezen

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Bijbellezen

 • PGVbidden

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Bidden

 • Licht

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Verwonderen over Het Licht

kerkwijzer
Informatie rondom de wijkgemeenten

KERKWIJZER

De KerkWijzer wordt bezorgd bij alle leden van de Protestantse Gemeente Voorburg.

protestantse kerk omroep
uitzending gemist

OMROEP

U hoeft geen kerkdienst te missen. We zijn ook te beluisteren via de radio.