protestantsekerk logo verkl

KONINGKERK Wijkgemeente De Open Hof
Visit Website

OUDE KERK Wijkgemeente Martini
Visit Website

Centrale Diaconie

Jaarverslag   2019

 

Diaconie Protestantse Gemeente Voorburg

Inhoud

1      VOORWOORD.. 4

2      ORGANISATIE.. 5

2.1        Samenstelling College van Diakenen. 5

2.2        Samenstelling wijkdiaconie Martini 5

2.3        Samenstelling wijkdiaconie De Open Hof 5

2.4        Vergaderingen van het College. 5

2.5        Vergaderingen gezamenlijke diaconieën. 6

2.6        Overleg met het Kerkelijk Bureau. 6

2.7        Organisatie collecten. 6

2.8        Organisatie Heilig Avondmaal 6

2.9        Overleg met ZWO.. 6

2.10     Lidmaatschappen. 6

2.11     Deelname aan maatschappelijk overleg. 6

2.12     Verkoop grond Rustoord en Het Anker. 7

2.13     Nieuwe Initiatieven PGV. 7

2.14     Ontvangen nalatenschappen. 7

2.15     Aangevraagde leningen. 8

3      DIACONALE ACTIVITEITEN.. 8

3.1        Coördinatie door het College van Diakenen. 8

3.1.1         Presentie bij externe contacten. 8

3.1.2         Schuldhulpverlening. 8

3.1.3         Stichting Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg (SF) 8

3.1.4         Werkgroep Welkom in Leidschendam Voorburg. 8

3.1.5         Vakantieweken. 9

3.2        Acties in wijkgemeenten Martini en De Open Hof 9

3.2.1         Paasgroeten. 9

3.2.2         Voedselbank. 9

3.2.3         Kerstattenties. 9

3.3        Activiteiten specifiek voor Wijkgemeente Martini 9

3.3.1         Paas-bloemengroet 9

3.3.2         40-dagenproject 9

3.3.3         Ontmoetingsdag voor senioren (70-plussers) 9

3.3.4         Jaarlijks uitstapje voor senioren. 9

3.3.5         Oogstdienst 10

3.3.6         Kerstviering. 10

3.3.7         Diversen. 10

3.4        Activiteiten specifiek voor wijkgemeente De Open Hof 10

3.4.1         Ontmoetingsmiddagen voor senioren (75+) 10

3.4.2         Uitstapje voor senioren (75+) 11

3.4.3         Individuele hulpverlening. 11

3.4.4         Werkgroep Kerk en Buurt 11

3.4.5         Kaagdagen. 11

4      VERSLAG ZWO.. 11

4.1        Algemeen. 11

4.2        Zending. 12

4.3        Werelddiaconaat 12

BIJLAGE

Staat van Baten en Lasten

1         VOORWOORD

Met dit jaarverslag en de jaarrekening legt het College van Diakenen verantwoording af voor het in 2019 gevoerde beleid en wordt verslag gedaan van de uitgevoerde activiteiten. Mogelijk ten overvloede wijs ik u erop dat u kunt reageren via het Kerkelijk Bureau of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Het is eind mei 2020 als ik dit voorwoord schrijf, in een heel andere wereld: de kerkdiensten zijn alleen digitaal te volgen; collectes verlopen via de bankrekening; er zijn extra diaconale initiatieven, maar er zijn nog weinig diaconale vragen voor extra ondersteuning binnengekomen. Toch nog maar even de blik terug op het jaar 2019 met een schriftelijk verslag van de activiteiten en wat ons toen bezig hield.

Dank aan allen die in onze kerken door middel van giften het diaconale werk mogelijk maakten en aan de diakenen, diaconale medewerkers en de vele vrijwilligers die op diverse wijzen ervoor hebben gezorgd dat het geld op een goede en dankbare plaats is terechtgekomen o.a. door middel van hulp bij de vele activiteiten voor onze gemeenteleden. We hebben financiële steun gegeven aan organisaties en individuele gemeenteleden, ook met hulp van andere organisaties.

De wijkdiaconieën hebben overleg gehad voor activiteiten in de eigen wijk en ook  gezamenlijk vergaderd. Dat bood mogelijkheden voor uitwisseling van ervaring en advies aan het College.

Het College van Diakenen heeft zich op nieuwe vragen mogen richten. Deze lagen op het algemeen maatschappelijk terrein in een veranderende samenleving, maar ook op het terrein van een nieuw toekomstig (financieel) beleid, in het bijzonder n.a.v. het rendement op het verkregen kapitaal door de verkoop van de grond van het voormalige verzorgingshuis Rustoord. In 2019 is op papier een goed resultaat hierop behaald. Dat financieel-economische tijden grote invloeden hierop hebben, is op het moment van schrijven van dit voorwoord wel heel duidelijk.

Voor de penningmeester is het een intensief jaar geweest vanwege overleg over de boekhouding, jaarrekening en omzetting naar een ander administratiesysteem in eigen gelederen. Vanuit de PKN is een nieuwe model ingevoerd voor het indienen van begrotingen en jaarrekeningen: FRIS (het Financieel Rapportage en Informatie Systeem). Dat brengt uniformiteit en gemak voor het opstellen en indienen van de plaatselijke begrotingen en jaarrekeningen door diakenen en kerkrentmeesters. Zoals zo vaak, komt “het gemak” pas na de nodige inspanningen vooraf bij de omzetting van systemen.

Het jaar 2019 ligt nu ook op papier achter ons. Bestuurlijk wacht ons de komende tijd nog de nodige uitdagingen, zowel in maatregelen en de effecten daarvan op de samenleving als ook in de persoonlijke bezetting van het CvD. De penningmeester verlengt zijn ambtstermijn in het najaar niet en ondergetekende beleeft volgend jaar zijn twaalfde en laatste “diakenjaar”. Nieuwe mensen moeten dus worden gezocht.

Er ligt op diaconaal terrein mooi werk te wachten, waarbij hulp en versterking dus echt dringend nodig is. Met goede financiële middelen en mogelijkheden kunnen we in de wijkgemeenten en in een breder maatschappelijk perspectief vorm geven aan onze diaconale en missionaire opdracht. Ik hoop van harte dat dit verslag bijdraagt aan de bekendheid met en de interesse voor werkzaamheden van de Diaconie en hier nieuw contacten uit voort zullen vloeien. 

Cor Hoek, Voorzitter College van Diakenen Protestantse Gemeente Voorburg

2         ORGANISATIE

De Diaconie is een zelfstandige rechtspersoon. Het College van Diakenen heeft een dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast heeft een vertegenwoordiger van beide wijkdiaconieën zitting in het College. Het College van Diakenen is eindverantwoordelijk voor de diaconale activiteiten van de Protestantse Gemeente Voorburg, vertegenwoordigt de Diaconie naar buiten, organiseert de vergaderingen met de diakenen, stelt de begroting en het collecterooster op en legt jaarlijks via de jaarrekening en het jaarverslag verantwoording af.

2.1       Samenstelling College van Diakenen

Het College van Diaken bestond in 2019 uit de volgende personen:

Voorzitter                                                                   C.H. Hoek (tevens AK-lid)                    

Secretaris                                                                   L. Donner-Voříšková                                 

Penningmeester                                                         A. Roskam 

Namens Wijkgemeente Martini                                  vacature          

Namens Wijkgemeente De Open Hof                       J. Hendriks

Notulist                                                                       M. Berkhout

2.2       Samenstelling wijkdiaconie Martini

De diaconie van wijkgemeente Martini bestond in 2019 uit de volgende personen:

De dames G. van der Hoeven, M. Plugge, D. Sark, W. de Villeneuve, L. Donner-Voříšková en A. Walraven per jan. ’19 opnieuw diaken en de heren C.H. Hoek (voorzitter) en  J. Pronk. De heer D. Hagedooren heeft zich bereid verklaard om namens de diaconie van de PGV deel te nemen aan overleg in het kader van opvang en begeleiding van statushouders. Dhr. L. Cosman is vanuit de diaconie gevolmachtigde geweest in het overleg met de gemeente en Bouwinvest als toekomstig eigenaar van deel B van de grond van het voormalige Rustoord. Ook heeft hij contacten onderhouden t.a.v. de overdracht van het “Kloppenburgorgel” uit de voormalige Opstandingskerk.  Dhr. H. Koning heeft zich bereid verklaard om het penningmeesterschap van de wijkdiaconie op zich te nemen dat jarenlang in de vertrouwde en zorgzame handen van mw. de Graaf is geweest.

2.3       Samenstelling wijkdiaconie De Open Hof

De diaconie van wijkgemeente De Open Hof bestond in 2019 uit de volgende personen: de heren A. Roskam, E. van Steenbrugge, J. Hendriks, B. van Aller en de dames I. Silvius, M. Westerlaken, W. Koens en A. Nkurunziza. Dhr. A. van Aalst is in september als diaken bevestigd. Dhr. J. Merx is namens de diaconie van de PGV bestuurslid in de Stichting Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg.

2.4       Vergaderingen van het College

Het College kwam 10 keer bij elkaar voor een reguliere vergadering. Daarnaast was een aantal besprekingen met de Beleggingsadviescommissie. (zie ook 2.13) . In de reguliere vergaderingen kwam en o.a. aan de orde:

 • het vaststellen van het collecterooster;
 • het vaststellen van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag;
 • nieuwe Initiatieven Diaconie Protestantse Gemeente Voorburg met nieuwe financiële middelen;
 • besluiten over materiële- en immateriële hulp aan minder draagkrachtigen;
 • besluiten over voordrachten voor verstrekking van de Kerst- en vakantiegiften;
 • het voorbereiden van een vakantieweek voor senioren via Het Vakantiebureau PKN;
 • voorbereiding van de gezamenlijke vergaderingen van de wijkdiaconieën;
 • ondersteuning en evaluatie van de activiteiten in de beide wijken;
 • bespreking van diverse financiële organisatorische zaken, zoals de overgang naar een nieuwe opzet voor begroting en jaarrekening vanuit de PKN (zgn. model FRIS); aanvraag voor leningen en relatie tot het Kerkelijk Bureau;
 • herziening van de plaatselijke regeling voor de PGV en de wijkgemeenten.

2.5       Vergaderingen gezamenlijke diaconieën

De diaconieën van wijkgemeenten Martini en Open Hof kwamen 2 keer bij elkaar. Zij werden door het College geïnformeerd over wijk overstijgende zaken, bijvoorbeeld het project nieuwe initiatieven door verkoop grond Rustoord en ontwikkelingen Sociaal Fonds, en maakten afspraken over de gezamenlijke organisatie van diaconale activiteiten. Daarnaast vonden per wijkgemeente enkele werkvergaderingen plaats.

2.6       Overleg met het Kerkelijk Bureau

Met het Kerkelijk Bureau is een aantal gesprekken gevoerd. De dienstverlening voldeed vanuit het Kerkelijk Bureau niet aan de verwachtingen. In mei 2019 is door het College van Kerkrentmeesters besloten om dhr. J. Hendriks als interim officemanager te laten zorgdragen voor een betere afstemming en stroomlijning en het doen van een voorstel voor een betere dienstverlening vanuit het Kerkelijk Bureau aan de Diaconie. Met bijzondere toestemming van de Classicale Commissie blijft hij lid van het College. Door beschrijving van de diverse procedures is gewerkt aan verbetering van de dienstverlening en zijn afspraken vastgelegd.

2.7       Organisatie collecten

Door het College van Diakenen werd het collecterooster opgesteld voor de diaconale collecten. De diakenen organiseerden de inzameling van de gaven in de zondagse kerkdiensten en de afdracht aan het Kerkelijk Bureau. Over de opbrengst en de bestemming van de collecten wordt verantwoording afgelegd in de jaarrekening. In 2019 werd de opbrengst van de diaconale collecten ook gepubliceerd in de KerkWijzer. Over publicaties in het nieuwe blad PROEF! zijn ook afspraken gemaakt. Er is in een eerste oriëntatie gesproken over onderzoek naar mogelijkheden voor “digitaal collecteren”.

2.8       Organisatie Heilig Avondmaal

De diakenen bereidden in beide wijkgemeenten vier maal de viering van het Heilig Avondmaal voor.

2.9       Overleg met ZWO

Met de voorzitter en secretaris van ZWO vond het gebruikelijke gesprek plaats over het beleid van ZWO voor het komende jaar en een evaluatie over datgene waar ZWO het afgelopen jaar het ontvangen geld voor heeft bestemd. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het jaarverslag van ZWO (zie nader hst/par. 4) .

2.10  Lidmaatschappen

Het College is lid van de Landelijke Federatie van Diaconieën. De landelijke vergadering van 2019 is door de Federatie geannuleerd.  

2.11  Deelname aan maatschappelijk overleg

Het College van Diakenen nam deel aan overleg in:

Stichting Sociaal Fonds L,dam-Voorburg              J. Merx

Samenwerking Invaliden Vakantieweken             W. De Villeneuve-van Asbeck en A.C.M. Walraven-van Ham

Werkgroep Statushouders                                     D. Hagedooren

2.12  Verkoop grond Rustoord en Het Anker

Dankzij dhr. L. Cosman is eind 2018 de transactie i.v.m. de verkoop van de grond Rustoord afgerond. De verkregen financiële middelen zijn resp. worden in 2019 resp. 2020 successievelijk via een vermogensadviseur, IBS Asset Management B.V. te Amsterdam,  belegd.

Het college heeft dhr. L. Cosman gevraagd om te bemiddelen bij de verkoop van de grond Het Anker.

Ter advisering over de beleggingen is een Beleggingsadviescommissie Diaconie gevormd, bestaande uit:

 • Marja Westerlaken,
 • Eppe Beimers en
 • Nicolette van Varik.

2.13  Nieuwe Initiatieven PGV

De diaconie heeft besloten om het rendement uit de belegging i.v.m. de verkoop van de grond Rustoord in te zetten voor nieuwe initiatieven. Dhr. J. Hendriks is gevraagd om als projectleider dit project te trekken. Tevens zijn de predikant G. Schormans en de heer J. Grotendorst, consulent bij STEK den Haag gevraagd om als adviseur het college bij te staan.

Beide kerkenraden en de Algemene kerkenraad zijn over het project geïnformeerd.

Besloten is om bij dit project de gemeenteleden te raadplegen en actief te betrekken. Uiteindelijk is besloten om de mening van gemeenteleden middels een enquête te inventariseren. In 2020 worden de uitkomsten van de enquête verwacht. Daarna zal een beslissing genomen worden over het vervolg.

2.14  Ontvangen nalatenschappen

In december 2017 heeft de diaconie van de PGV als erfgenaam vanuit het testament van een in 2017 overleden gemeentelid een nalatenschap aanvaard. De executeur-testamentair heeft begin 2019 haar activiteiten beëindigd en is een bedrag van € 9176,45 op de rekening van de Diaconie overgemaakt. Mede rekening houdend met de wens van het overleden gemeentelid is besloten om 50% van de erfenis te besteden aan het kinderhuis Vliet en Burgh en 50% aan de opvang van vrouwen in een noodsituatie.

3         DIACONALE ACTIVITEITEN

3.1       Coördinatie door het College van Diakenen

3.1.1        Presentie bij externe contacten

Ter bevordering van contacten met de Gemeente Leidschendam-Voorburg is een aantal maal een vergadering van de Participatieraad bijgewoond, waarvan diaken dhr. Hendriks tevens lid is.

Tweemaal is ingegaan op een uitnodiging van STEK Den Haag voor het bijwonen van een bijeenkomst in het kader van het beleidsplan en mogelijkheden voor diaconale presentie in de kerkelijke en burgerlijke gemeente.

De penningmeester en voorzitter zijn aanwezig geweest bij een bijeenkomst van IBS (onze vermogensadviseur) in Amsterdam betreffende een brede schets van het beleggingsklimaat.

De voorzitter heeft met vertegenwoordigers van Charitas L/V, PG L’dam en Ver. Vrijzinnigen contacten gehad met directie en bestuur van Stichting Buren over een aantal concrete vraagstellingen vanuit het werkveld en de afnemers van de Voedselbank. Doel was om informatie uit te wisselen, mede vanwege een wisselende bestuurssamenstelling. In 2019 heeft tot wederzijdse tevredenheid een afrondend gesprek plaatsgevonden.

3.1.2        Schuldhulpverlening

Door bemiddeling van het College werd in enkele situaties de hulp van Stichting Arm in Arm  en daarna een schuldhulpmaatje ingeroepen om mensen met schulden te ondersteunen en verder te begeleiden. Tevens is in een aantal  situaties een renteloze lening verstrekt en zijn kleinere eenmalige financiële bijdragen verstrekt.

3.1.3        Stichting Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg (SSF)

In het SSF participeren de Gemeente L-V, de diaconie van de Protestantse Gemeenten van Leidschendam en Voorburg en de charitas van de R.K. parochies in de gemeente L-V. Hun jaarlijkse financiële bijdrage wordt uitgegeven aan urgente financiële noden aan inwoners. Op voordracht van Kwadraad (sociaal-maatschappelijk werk) worden de aanvragen besproken in een overleg, waarin de vertegenwoordigers van de participanten zitting hebben. Daarnaast is er overleg over meer algemeen bestuurlijke zaken. Afgelopen jaar is de omzetting van het SF naar een Stichting SFLV gerealiseerd. Dhr. J. Merx heeft vanuit de diaconie PGV zitting in het stichtingsbestuur.

3.1.4        Werkgroep Welkom in Leidschendam Voorburg

In 2019 is een reizende fototentoonstelling “Omzien naar elkaar” gepresenteerd die o.a. in de kerken van L-V te zien was.. Hierbij was de verwachting dat zowel vanuit de kerken als vanuit de burgerij nieuwe mensen zich willen aanmelden voor deze bijzonder belangrijke taalkundige ondersteuning van de circa 450 statushouders in L-V en dat de aandacht en het begrip voor statushouders worden bevorderd. De heer D. Hagedooren neemt namens de diaconie van de PGV deel aan overleg in deze werkgroep.

3.1.5        Vakantieweken

Van zaterdag 3 t/m 10 augustus zijn 10 deelnemers een week naar het Nieuw Hydepark in Doorn op vakantie geweest. In PROEF! 2 van 2020 is hierover een interview met enkele deelnemers geplaatst. De Diaconie droeg zorg voor het vervoer van en naar Doorn. Het vervoer werd uitgevoerd door de Vervoersdienst van Welzijn Jong en Oud (Woej).

Voor de vakantieweek van Samenwerking Invaliden Vakantieweken (SIV) heeft zich geen (??) deelnemer gemeld. Door een inmiddels verhoogde financiële bijdrage van € 1500,- aan SIV door diverse diaconieën uit de regio wordt dit initiatief mogelijk gemaakt.

Aan het GHZV-kamp van 10 t/m 17 augustus heeft een aantal leidinggevenden uit onze wijkgemeenten weer gezorgd voor een prima vakantieweek voor 80 deelnemers tussen 10 en 18 jaar. Er is weer via de collecteopbrengst financiële ondersteuning verleend en de diaconie droeg bij aan de kosten voor deelname van totaal 7 kinderen waarvan 4 kinderen vanuit Vliet&Burgh.

3.2       Acties in wijkgemeenten Martini en De Open Hof

Als bijlage bij het beleidsplan van de diaconie voor de periode 2018 – 2022 is een jaaroverzicht gemaakt van alle activiteiten in onze wijkgemeenten. Dit is in de kerkenraden toegelicht. Onderstaand vindt u een korte beschrijving van enkele activiteiten:

3.2.1        Paasgroeten

Met Pasen zijn door leden van de beide wijkgemeenten kaarten gestuurd naar gevangenen in binnen- en buitenland, een initiatief van Kerk in Actie.

Bewoners van de verzorgingshuizen en aanleunwoningen kregen namens de gezamenlijke kerken van Voorburg met Pasen een plantje aangeboden.

3.2.2        Voedselbank

Tijdens een kerkdienst in november zijn door beide wijkgemeenten goederen ingezameld voor de Voedselbank Stichting Buren. Ook tijdens het cultureel festival in Winkelcentrum Julianabaan heeft de diaconie haar medewerking verleend aan het inzamelen van levensmiddelen .

3.2.3        Kerstattenties

Ter gelegenheid van Kerstmis kregen de bewoners van de verzorgingshuizen en bijbehorende aanleunwoningen namens de gezamenlijke kerken een bloemetje gekregen.

3.2.4        Breien voor daklozen

In aansluiting op een grote actie, vermeld in het Haagse Kerkblad, hebben een flink aantal gemeenteleden meegedaan aan de actie Breien voor daklozen. Er zijn veel gebreide kledingstukken naar het straatpastoraat van het Leger des Heils overhandigd.

3.3       Activiteiten specifiek voor Wijkgemeente Martini

Aanvullend op bovengenoemde gezamenlijke activiteiten zijn de volgende activiteiten georganiseerd:

3.3.1        Paas-bloemengroet

Met Pasen is via gemeenteleden een bloemengroet bezorgd bij een aantal gemeenteleden die gedurende langere tijd niet naar de kerk kunnen komen.

3.3.2        40-dagenproject

Op voordracht vanuit de wijkgemeente zijn extra inzamelingen gehouden voor Anestemi een

Christelijk College voor Vakonderwijs In Namibië. Anestemi is een Grieks woord voor opstaan, opwekken, wat gebroken leek weer opheffen. Met name voor jongeren die opgegroeid zijn in armoede wordt in kleine groepen met intensieve aandacht ook voor het geestelijk en psychosociale welzijn vakonderwijs gegeven. Op paasmorgen mocht in de dienst een cheque van € 2000,- aan Bep van Sloten, bestuurslid van een organisatie voor onderwijs voor jeugdigen in Afrika, worden uitgereikt.  

3.3.3        Ontmoetingsdag voor senioren

Alle 70-plussers uit de wijk hebben een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst in partyboerderij Hijdra op 19 juni. Tachtig gemeenteleden genoten ervan om elkaar om te zien en te spreken onder het genot een prima verzorging van de lunch, met koffie vooraf.

Ds Leneke Marchand vertelde een hilarisch, humoristisch verhaal, waarin velen zich herkenden uit de tijd dat zij zelf met de tent op stap gingen. Dat diaconie zich, naast financiën, zich ook bezig houdt met contacten, mocht na afloop met waardering worden vastgesteld.

3.3.4        Jaarlijks uitstapje voor senioren

Op 12 september vertrokken we met ruim vijftig deelnemers naar Oudenbosch in Brabant. Na thee of koffie bezochten we de Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara met een plezierige en duidelijke uitleg over deze verkleinde kopie van de St. Pieter te Rome. Daarna gingen we naar het  Kralingse Bos in Rotterdam, waar onze uitstap besloten in een pannenkoeken-restaurant. Rond 20.00 uur mochten we terugkijkend op een plezierige dag in Voorburg thuiskomen.

3.3.5        Oogstdienst

Zoals jaarlijks gebruikelijk is weer een grote fruitmand voor de kinderen bij Vliet en Burgh bezorgd. Met de daarbij gevoegde waardebonnen kon ook daarna op de Voorburgse markt nog vers fruit gekocht worden bij de ons bekende groenteman.

3.3.6        Kerstviering

In de Oude Kerk was er voor de kerstviering een extra uitdaging vanwege het nieuwe (aan elkaar geschakelde) meubilair. Dankzij een grote groep extra helpers, konden we de kerkzaal toch inrichten met de nieuwe stoelen en gehuurde lage tafels. Na welkom met koffie, thee en kerstkrans met de nodige tijd voor ontmoeting, vond de kerstviering plaats met samenzang en overdenking door ds. Schormans.  Daarna was er gelegenheid om onder het genot van door vrijwilligers en de diaconie zelf verzorgde hapjes en een drankje weer met elkaar in contact te komen. Zoals gebruikelijk werd het Bijbels Dagboekje voor het nieuwe jaar uitgereikt. Aan een aantal gemeenteleden die langdurig niet in de kerk kunnen komen, is het boekje ook bezorgd, met een plantje daarbij.

Na afloop van onze viering konden bewoners van de Philadelphia afdeling van Nieuw Heeswijk ook gebruik maken van de opstelling. De volgende dag stonden de helpers weer klaar om de kerkzaal weer in orde te maken.

3.3.7        Diversen

·       Het maaltijd-project, om de 14 dagen op dinsdag, loopt nog prima met een gemiddeld aantal bezoekers van rond de vijfendertig. Mw. G. van der Hoeven vertegenwoordigt – als mede initiatiefneemster - de diaconie bij deze activiteit.

·       De wekelijkse bloemengroet werd ook dit jaar weer, onder hartelijke dank, kosteloos verzorgd door de plaatselijke bloemist De Leeuw in de Herenstraat.

·       Diverse gemeenteleden die vanwege bijzondere omstandigheden extra aandacht verdienden, kregen een kaart toegestuurd met zoveel mogelijk namen van in de kerkdienst aanwezige gemeenteleden.

3.4       Activiteiten specifiek voor wijkgemeente De Open Hof

3.4.1        Ontmoetingsmiddagen voor senioren (75+)

De wijkdiaconie organiseerde in samenwerking met de werkgroep pastoraat drie ontmoetingsmiddagen voor senioren (75+): met Pasen, in augustus na de zomer en met kerst. Er waren gemiddeld 70 deelnemers. De middagen worden voorbereid door een team van  dames.

De paasmiddag werd bezocht door  veel personen. Na de koffie met gebak was er een liturgie met als thema ‘onvoorwaardelijke liefde’. Onder het genot van een advocaatje met slagroom en zelfgemaakte hapjes werd de rest van de middag nagepraat.

De zomermiddag werd ook bezocht door veel personen. Naast een liturgisch moment deden de gasten geanimeerd mee aan een voorwerpenraadspel. Onder het genot van een glas wijn of fris en lekkere hapjes werd er nagepraat. Het was een ontspannen en gezellige middag.

De kerstlunch vond voor de kerst plaats en werd bezocht door tientallen personen. Na de lunch was er een kerstliturgie en onder het genot van een glas wijn of fris werd er gezellig nagepraat.

3.4.2        Uitstapje voor senioren (75+)

De wijkdiaconie organiseerde in samenwerking met de werkgroep Pastoraat een bustocht waar veel gemeenteleden aan deelnamen terwijl de predikanten ook meegingen. Er was tevens een verpleegkundige aanwezig. De dag begon met koffie in de Koningkerk.

3.4.3        Individuele hulpverlening

Door bemiddeling van de diakenen kregen diverse personen met een laag inkomen een kerstgift en/of vakantiegift zodat zij tijdens de dure kerstdagen en de zomervakantie iets extra’s konden doen.

3.4.4        Werkgroep Kerk en Buurt

De Diaconie maakt het werk van de werkgroep Kerk en Buurt financieel mogelijk. De werkgroep Kerk en Buurt organiseert een aantal keren per jaar een high tea op de zondagmiddag. De high tea is een gezellige ontmoeting op de zondagmiddag onder het genot van een kopje thee met iets lekkers en een goed programma (dia-lezing of muziek). Verder organiseert de werkgroep, samen met buurtorganisatie Fenomeen Bovenveen, de landelijke burendag voor de wijk Bovenveen waar de Koningkerk gevestigd is.

3.4.5        Kaagdagen

De wijken rondom de Koningkerk zijn de wijken in Voorburg waar relatief veel mensen van allochtone komaf wonen. Het zijn vaak mensen die moeten leven van een minimuminkomen. Een aantal bij FOX AOB en Stichting Kleurrijk betrokken gemeenteleden organiseert jaarlijks – samen met wijkorganisatie Woej - een zomer-uitstapje voor vrouwen met een allochtone of vluchtelingenachtergrond en hun kinderen. Sinds 2009 hebben ca. 1700 vrouwen en kinderen gebruik gemaakt van dit aanbod. Hiervoor kon gebruik gemaakt worden van vakantiehuis De Stal op De Kaag, eigendom van Pastoor van Lent die een kennis was van mevrouw Vonk, voorheen predikant in de Koningkerk.

4       VERSLAG ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)  

3.5       Algemeen

In de ZWO-groep zijn beide wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Voorburg vertegenwoordigd. In 2019 waren de leden van de werkgroep:

Houw Thè, voorzitter

Ank van den Berg, secretaris

Jan Jenezon, penningmeester

Ds. Els van der Wolf

Ada Bannink tot 1 september 2019

Hester Sanderman

Joke Wittekoek

Johan Pronk

Jan Jenezon is m.i.v. 1 januari 2019 Jan van der Harst opgevolgd als penningmeester.

Ada Bannink is in verband met haar verhuizing naar elders per 1 september 2019 gestopt met haar werkzaamheden voor ZWO.

De werkgroep ZWO is haar dankbaar voor al het werk dat zij in de afgelopen jaren verzet heeft.

Aan het eind van 2019 hebben wij nog geen opvolger voor haar gevonden.

In overleg met de wijkkerkenraad Martini is Arjan van Mourik bereid gevonden om als contactpersoon tussen de wijkkerkenraad en ZWO te fungeren.

In juli is een kerkkoor uit Kampala, Oeganda, te gast geweest in Voorburg.

Femke Bannink woont met haar man James in Kampala.  Zij zijn lid van dit kerkkoor.

Het koor heeft opgetreden in Rotterdam en in Voorburg en Den Haag.

Op 7 juli 2019 heeft het koor meegewerkt aan een feestelijke kerkdienst in de Oude Kerk.

De werkgroep ZWO-groep heeft in het afgelopen jaar driemaal vergaderd.

Besloten is de Samen Delenkrant in een meer bij-de-tijdse layout en in kleurendruk uit te geven. 

De kosten hiervan zijn nauwelijks hoger.

De werkgroep ZWO heeft in 2019 een deel van haar bankzaken bij de SKG (Stichting Kerkelijk Geldbeheer) in Gouda ondergebracht.

De beheerkosten van de SKG zijn aanzienlijk lager dan bij de ING-bank, zodat er meer geld overblijft voor de ondersteuning van de projecten.

3.6       Zending

In 2018 is de werkgroep ZWO  op zoek gegaan naar een zendingsproject, waar zij zich voor langere tijd aan kan verbinden en een jaarlijkse vaste bijdrage kan geven.

Via één van onze predikanten zijn wij in contact gekomen met mw. Foka van de Beek, die als zendingswerker door de Gereformeerde Zendings Bond (GZB) in 2019 is uitgezonden naar de provincie Burgas in Bulgarije.

De lokale bevolking aldaar bestaat uit Bulgaren, Roma en Turkse moslims.

In een aantal dorpen zijn de laatste jaren huisgemeenten en bijbelstudiegroepen ontstaan.

Deze staan bekend onder de naam Samaritaanse vrouwen.

De vrouwen werken ook aan verbetering van de relaties tussen de verschillende groepen.

Zij hebben voor hun werk behoefte aan bijbelkennis en theologische toerusting en hebben hiervoor begeleiding gezocht en deze gevonden bij de GZB.

Foka van de Beek gaat deze vrouwen begeleiden.

De GZB zendt de zendingswerkers uit vanuit een plaatselijke kerk en zoekt daarnaast kerken die aan de kosten van uitzending willen bijdragen.

In het geval van Foka van de Beek gaat het om de kerk in Veenendaal.

De werkgroep ZWO heeft zich voor drie jaar verbonden aan dit zendingsproject en draagt bij aan de kosten.

Na deze drie jaar vindt een evaluatie plaats en wordt een besluit genomen over de voortzetting van de steun aan dit project.

Per jaar worden er vier zendingscollectes gehouden.

De opbrengsten van de voorjaars- en de najaarszendingscollecte zullen worden bestemd voor dit zendingsproject.

De beide andere zendingscollectes worden bestemd voor doelen die door KerkinActie worden aangedragen.

3.7       Werelddiaconaat

Zoals hierboven vermeld is Ada Bannink gestopt met haar werk voor ZWO.

Met haar en haar dochter Femke, die ons project in Oeganda leidt, is overleg gepleegd over het wel of niet voortzetten van dit project.

De korte lijnen die er zijn en de persoonlijke contacten vervallen nu Ada elders is gaan wonen.

Ook is het uitgangspunt van de werkgroep ZWO dat deelname aan projecten in principe eindig is.

Femke is van mening dat beëindiging van onze deelname op te vangen is door nieuwe sponsors te zoeken.

Onze bijdrage zal in de loop van 2020 stoppen.

Onze beide andere projecten, het kinderopvanghuis in Savar in Bangladesh en het schoolproject in Phalaborwa, Transvaal, Zuid-Afrika lopen.

Zoals ieder jaar hebben in 2019 twee collectes plaatsgevonden voor de drie projecten.

Behalve onze bijdragen aan deze drie projecten worden ook incidentele bijdragen gedoneerd aan kleine projecten (meestal van gemeenteleden) of als gevolg van noodsituaties ergens ter wereld, zoals voor Noodhulp Samos.

Deze laatste bijdragen worden overgemaakt aan KerkinActie.

 

Financieel jaarverslag ZWO Werkgroep Voorburg.

debet

 

 

credit

 
         

Overlopende posten 2018

  631

 

Kosten zakelijk betalingsverkeer

500

     

Overige kosten

862

     

Kosten Samen delen krant

2069

 

   

 

 

Werelddiaconaat

   

Werelddiaconaat

 

Giften februari actie

8132

 

Project Bangladesh

3500

Giften oktober actie

6263

 

Project Oeganda

3500

Taartenbakactie (Koningkerk)

737

 

Project Zuid-Afrika

3500

     

Noodhulp Samos

500

 

   

Taartenbakactie (Koningkerk)

700

     

Gift project Oeganda

300

         

Zending

   

Zending

 

Giften via vaste bijdragen

546

 

Project Foka vd Beek

1000

Giften via collecten

3718

     
     

Kerk in Actie div. doelen

3494

         

Bijzondere collecten

1945

 

Afdracht bijzonder collecten

1305

         
         
         
     

Positief resultaat

742

         

Totaal ontvangen

21972

 

Totaal uitgegeven

21972

 

BIJLAGE
vastgestelde versie - september 2020

Jaarrekening Diaconie Protestantse Gemeente Voorburg 2019

 

       

STAAT van BATEN en LASTEN

     
 

Begroting

Rekening

Rekening

 

2019

2019

2018

Opbrengst en Baten

     
       

Opbrengst Onroerende Zaken

8000

8000

8000

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

7890

18734

11909

Opbrengsten levend geld

21500

23210

24761

Door te zenden collecten en giften

38850

53715

48879

Totaal baten A

76240

103659

93549

       

Uitgaven en Kosten

     
       

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

1500

1466

1526

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen

3500

4023

3290

Kosten beheer, administratie en archief

7990

14048

7191

Rentelasten/bankkosten

870

4374

1859

Diaconaal werk plaatselijk

26950

27678

42523

Diaconaal werk regionaal/landelijk

2500

5667

2500

Afdrachten door te zenden collecten en giften

36900

59535

55059

Totaal lasten A

80210

116791

113948

       

Operationeel resultaat (A)

-3970

-13132

-20399

       

Incidentele baten en lasten

     

 

     

Incidentele baten

19850

1842194

-15850

Incidentele lasten

0

0

0

Incidentele baten en lasten (B)

19850

1842194

-15850

       

Resultaat verslagjaar (A+B)

15880

1829062

-36249

       

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

     
       

Onttrekkingen bestemmingsreserves

0

0

0

Onttrekkingen bestemmingsfondsen

0

0

0

Toevoegingen bestemmingsreserves

0

-32175

0

Toevoegingen bestemmingsfondsen

0

0

0

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)

0

-32175

0

       

Resultaat naar Algemene reserve (D)

15880

1796887

-36249

 

 • Kinderdienst kaars aansteken

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Kinderdienst kaars aansteken

 • Dopen

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Dopen

 • Kindermusical Mozes

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Kindermusical Mozes

 • Spelen op het springkussen

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  kerkactiviteit

 • Kaarsen

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Kaars branden voor een bijzondere gebeurtenis

 • Bijbellezen

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Bijbellezen

 • PGVbidden

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Bidden

 • Licht

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Verwonderen over Het Licht

proef2

KerkmagaZIN PROEF

KerkmagaZin Proef is bedoeld voor alle leden van de Protestantse Gemeente Voorburg.

protestantse kerk omroep
uitzending gemist

OMROEP

U hoeft geen kerkdienst te missen. We zijn ook te beluisteren via de radio.