Skip to main content
Koningkerk
KONINGKERK Wijkgemeente De Open Hof

Bezoek website

OUDE KERK Wijkgemeente Martini
OUDE KERK Wijkgemeente Martini

Bezoek website

Welkom bij de Protestantse Gemeente Voorburg

Hartelijk welkom op de website van de Protestantse Gemeente Voorburg, onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland.
Verbonden in geloof in God Twee wijkgemeenten in VoorburgSamen en beiden Een plaats voor inspiratie bezinning en rust Gastvrij en open oog voor buurt en daarbuiten.
Samen vindt u ons hier, beiden zijn we ook onszelf in de eigen wijkgemeente. Meer weten? Kijk rustig rond op dit portal voor de algemene informatie en loop verder door naar de twee kerksites voor de eigen activiteiten. Nog leuker vinden we het dat we u mogen begroeten in één van onze kerken of tijdens onze activiteiten!

KERKBALANS   Kerkbalans jubileumlogo
     
VEILIGE KERK    

PGV toekomstbestendig

Presentatie PGV toekomstbestendig op 12 oktober 2022 >>

Vorig jaar hebben we u kunnen informeren over de uitkomsten van de werkgroepen PGV toekomstbestendig. De uitkomsten zijn op deze website gepubliceerd. Ze behoefden echter nog nadere uitwerkingen.

 Er is de laatste maanden hard gewerkt om het vervolg van het project gestalte te geven. We kunnen u nu meedelen dat er vier projectgroepen zijn gevormd die bezig zijn met concrete uitwerking van een aantal deelgebieden. Ook de bemensing is rond. De leden zijn nu hard bezig om tot concrete uitwerkingen te komen.

Hieronder vindt u de u de vier projectgroepen, de opdrachten, de samenstelling van de projectgroepen en de tijdpaden voor 2022.

Zoals u kunt zien zult u als gemeente tussentijds op verschillende manieren betrokken worden bij de projecten. Door het noemen van de namen van de deelnemers kunt u ook als u dat wilt tussentijds informatie krijgen dan wel, wat nog mooier zou zijn, uw input leveren voor de projectgroepen. Schroom niet om, als u meent een bijdrage te kunnen leveren over een onderwerp dit mee te delen aan een lid van de projectgroep. Voor algemene vragen kunt u terecht bij de scriba, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor 2023 kunnen we nog geen tijdpad aangeven. Dit zal afhangen van het onderwerp. Uiteraard zijn we er attent op u zo veel en zo snel mogelijk te informeren als kan en gewenst is.

Uiteraard zijn de Algemene Kerkenraad en de beide Wijkkerkenraden nauw betrokken bij het project.

Ondertussen zijn er al positieve resultaten te melden. Zo zijn er behoorlijke kostenbesparingen doorgevoerd. Ook aan de inkomsten kant, bijvoorbeeld de verhuur zijn mooie resultaten te melden en dat ondanks de coronatijd!

Overigens kunt u dit ook zien aan de jaarcijfers! Deze worden na de AK- vergadering van 19 mei gepubliceerd.

We gaan met elkaar een periode van hard werken en communiceren tegemoet. Waarschijnlijk zullen er ook moeilijke en voor sommigen ingrijpende besluiten moeten worden genomen. We gaan er van uit dat we dit proces met elkaar goed zullen doorkomen, daarbij ons gedragen wetend door de steun van de Allerhoogste!

Namens de Algemene Kerkenraad,

Bram van Mannekes, voorzitter

Dick Smit, scriba

 PROJECTGROEPEN PROTESTANTSE GEMEENTE VOORBURG TOEKOMSTBESTENDIG:

PROJECTGROEP 1 PRO DEO

OPDRACHT

Omdat de PGV te maken heeft met dalende inkomsten en een dalend ledental is het belangrijk te onderzoeken of en in welke mate taken die nodig zijn voor de bedrijfsvoering in de toekomst meer door gemeenteleden kunnen worden uitgevoerd. Te denken valt aan onderhoud en verhuur van gebouwen, administratieve taken etc. Daarvoor is beleid nodig. De projectgroep vrijwilligerswerk is ingesteld door de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Voorburg en brengt aan haar verslag uit.

De projectgroep had als taak in kaart te brengen:

 1. Wat de mogelijkheden en knelpunten zijn per wijkgemeente wat betreft inzet en betrokkenheid van gemeenteleden en
 2. Wat nodig is om gemeenteleden te stimuleren taken op zich te nemen en
 3. Wat nodig is aan begeleiding en coördinatie.

Samenstelling

De projectgroep bestaat uit ds. Giel Schormans en ds. Jan van der Wolf (predikanten), Kees de Groot en Leonie Groeneveld (Open Hof) en Ruurd Schaap en Bep van Sloten (Martiniwijkgemeente)

TIJDPAD

Dit project heeft haar werkzaamheden al laten uitmonden in een notitie die als bijlage is bijgevoegd. De notitie heeft op de agenda gestaan van de Algemene Kerkenraad van 19 april jongstleden en is voor commentaar, suggesties etc. toegestuurd aan de beide wijkkerkenraden.

In de AK-vergadering van 23 juni hopen we de reacties te horen zodat daarna aan implementatie gewerkt kan worden. Streefdatum gereed is eind december.

PROJECTGROEP 2 FINANCIELE BEWUSTWORDING

OPDRACHT

Onderzoeken en adviseren met welke middelen en communicatietechnieken de financiële bewustwording op alle niveaus binnen de PGV verhoogd kan worden, waardoor de actieve betrokkenheid van de gemeenteleden bij het terugdringen van het financiële tekort van de PGV vergroot wordt.

Bij het uitwerken van deze opdracht wordt onder meer gekeken naar:

 1. Het inzichtelijk maken van de totale inkomsten en uitgaven van de PGV naar de gemeenteleden, waarbij de relatie tussen kosten en activiteiten helder wordt.
 2. Het inzichtelijk maken van de inkomsten en uitgaven per wijkgemeente, b.v. door een halfjaarlijkse rapportage naar de wijkkerkenraden.
 3. Vormen vinden hoe inkomsten en uitgaven per wijkgemeente kunnen worden weergegeven, waardoor de lange termijn trends helder zichtbaar worden.
 4. Welke vormen van communicatie nodig zijn om gemeenteleden hierbij te betrekken en te motiveren tot actie.
 5. Aangeven hoe de inkomsten uit vermogen worden beheerd en aangewend

Samenstelling

De projectgroep bestaat uit Ronald Droge (Open Hof), Arie-Jan van ’t Zelfde (Martiniwijk), Teunis Jan van Varik, (penningmeester en lid Martiniwijk), Annemarie Ormel,(Open Hof).

TIJDPAD

In de AK-vergadering van 23 juni zullen de voorlopige bevindingen gepresenteerd worden.

Op 3 oktober vindt de presentatie plaats in een gezamenlijke vergadering van wijkkerkenraden en AK.

Streefdatum gereed is eind december.

PROJECTGROEP 3 DOMUS DEI; TOEKOMSTBESTENDIG GERICHT OP GEBOUWEN

OPDRACHT

Vanuit bestaande adviezen van eerdere werkgroepen uitwerken hoe bestaande gebouwen het beste ingezet kunnen worden zodat de tekorten hiervan voor de kerkelijke gemeente geminimaliseerd worden of zelfs omgezet worden naar een overschot.

Bij het uitwerken van deze opdracht wordt onder meer gekeken naar:

 1. De beste inzet van de gebouwen op korte termijn (vanaf begin 2023) Andere beheersvormen (bijvoorbeeld gebouwen onderbrengen in een stichting), het aantrekken van nieuwe gebruikersgroepen van buiten de kerkelijke gemeenten en beperkte investeringen met korte verdientijd worden in de uitwerking meegenomen.
 2. De beste inzet van de gebouwen op langere termijn. (Gedeeltelijke) nieuwbouw is hier duidelijk een optie. Nieuwe vormen van gemeentezijn, zoals meer kleinschalige bijeenkomsten en zichtbare aanwezigheid in de buurt worden in de uitwerking meegenomen.
 3. De inbreng van buiten naar binnen de gemeente is belangrijk. Projectgroep 4 kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.
 4. Ook het landelijk project erfgoed erbij betrekken, evenals de gemeente Leidschendam-Voorburg (ook via politieke partijen)

De Oude Kerk en de Koningkerk bieden duidelijk verschillende uitdagingen en mogelijkheden. Het ligt dan ook voor de hand om de mogelijkheden voor beide kerken met bijgebouwen apart uit te werken.

Samenstelling

De projectgroep bestaat uit Albert van Eerden, projectleider en lid Open Hof, Annette Weijermars, vz. Huygensfestival en lid cultuurfonds Leidschendam-Voorburg, Hein Bos, lid Rotary en bekend bij Open Hof, Teunis Jan van Varik, penningmeester/lid Martiniwijk, Ruth Reinders, lid CvK en lid Martiniwijk, Michael Ruhl, Martiniwijk, Theo Soeters, lid Open Hof.

TIJDPAD

In de eerste helft van juni zal de gemeente geconsulteerd worden

23 juni presentatie voorlopige bevindingen in de AK

3 oktober presentatie in gezamenlijke vergadering van Wijkkerkenraden en AK.

Streefdatum inzet gebouwen op korte termijn gereed eind december. Kansrijke opties voor de langere termijn worden daarna pas uitgewerkt.

PROJECTGROEP 4 BETREKKEN VAN OMGEVING BIJ VOORTBESTAAN VAN BEIDE KERKGEBOUWEN

OPDRACHT

Onderzoeken op welke wijze de financiële bewustwording van bewoners, culturele organisaties, middenstand en de gemeente Leidschendam-Voorburg kan worden vergroot met als doel een hoger financiële ondersteuning van buiten de kerkelijke gemeente.

Bij het uitwerken van deze opdracht wordt onder meer onderzocht:

 1. Ideeën en mogelijkheden om de kerken intensiever te gebruiken, bijvoorbeeld door culturele instellingen.
 2. Welke structuren deze mogelijkheden bevorderen (bijvoorbeeld Stichting Vrienden Oude Kerk of Koningkerk, financiën onderbrengen in een stichting ter exploitatie van de kerk, structurele samenwerking met organisaties in Voorburg)
 3. Welke aanpassingen/voorzieningen zijn nodig om interessante voorstellen mogelijk te maken.
 4. Nagaan welke potjes (subsidies e.d.) er zijn om de voorgestelde activiteiten mogelijk te maken. Ook mogelijke bijdragen vanuit de burgelijke gemeente vallen hier onder

Samenstelling

Voorlopig werken de projectgroepen 3 en 4 samen. De samenstelling bestaat vooralsnog uit dezelfde personen.

TIJDPAD

In de eerste helft van juni zal de gemeente geconsulteerd worden.

23 juni presentatie voorlopige bevindingen in de AK

3 oktober presentatie in gezamenlijke van wijkkerkenraden en AK.

Streefdatum gereed eind december.

 

EERDERE RAPPORTAGES:

Rapportages PGV toekomstbestendig beschikbaar

mei 2021

De afgelopen maanden is er veel werk verzet door 3 werkgroepen in het kader van het traject PGV toekomstbestendig. Werkgroep 1 hield zich bezig met de vraag: wat voor kerk willen we zijn? Groep 2 dacht na over de gebouwen en de derde groep verdiepte zich in de financiën. Intussen heeft de Algemene Kerkenraad de rapportages onder grote dank aanvaard.

De interessante rapporten zijn te lezen:
PGV toekomstbestendig werkgroep 1 >>   Wat voor kerk willen we zijn?
Addendum werkgroep 1 >>
PGV toekomstbestendig werkgroep 2 >>    Gebouwen
PGV toekomstbestendig werkgroep 3 >>     Financiën

Let wel, ze bestaan uit analyses, scenario’s en oplossingsrichtingen. Er zijn geen besluiten genomen, behalve die betrekking hebben op inkomstenverhoging en het reduceren van (facilitaire) kosten.