Skip to main content
Koningkerk
KONINGKERK Wijkgemeente De Open Hof

Bezoek website

OUDE KERK Wijkgemeente Martini
OUDE KERK Wijkgemeente Martini

Bezoek website

Anbi gegevens Diaconie Protestantse gemeente Voorburg

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Voorburg.

      A.   Algemene gegevens.

Naam ANBI:

Diaconie van de Protestantse gemeente te Voorburg

Telefoonnummer 

070-3863502

RSIN/Fiscaal nummer:  824127651
KvK  763677

Website adres:

www.protestantsegemeentevoorburg.nl   

E-mail:


Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Adres:

Bruijnings Ingenhoeslaan 2

Postcode:

2273 KR

Plaats:

Voorburg

   

De Protestantse gemeente te Voorburg is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Voorburg, waaronder de twee wijkdiaconieën en de ZWO commissie vallen.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Algemene Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de Kerkenraad 12 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 8 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Op de website  beleidisplannen  van de Protestantse Gemeente Voorburg vindt u het gehanteerde beleidsplan. Het beleidsplan is 2023 herzien, waarin rekening is gehouden met het inmiddels geopende diaconale centrum.

E. Beloningsbeleid.

De diaconie heeft geen betaalde diaconale krachten in dienst.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Het jaarverslag van het College van Diakenen kunt u vinden op de website www.protestantsegemeentevoorburg.nl Hierin vindt u alle verslagen van de diaconale activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

Protestantse gemeente te Voorburg

College van Diakenen - Jaarrekening 2022

   jaarcijfers totaal 2023

Toelichting jaarrekening 2022

Algemeen

Tezamen met de rest van Nederland lieten we in het begin van dit boekjaar de meest vervelende karakteristieken van de Corona-pandemie achter ons. Voor het kerkelijk leven en de daarbij zo belangrijke ‘ontmoeting’ brak de zon weer door. In haar kielzog kon ook de diaconie haar functies weer op de traditionele wijze oppakken. Huisbezoeken, diaconale projecten, aandacht voor elkaar en onze omgeving en de collecten: het geheel kon weer als vanouds worden georganiseerd. We zijn daar dankbaar voor.

Al snel pakten zich aan deze heldere hemel de donderwolken samen. Een door velen niet meer voor mogelijk gehouden oorlog op het Europees continent en de consequenties daarvan laten diepe sporen na. Hoe is het mogelijk? Wat een verschrikkelijke dingen kunnen mensen elkaar aandoen. De diaconie steunt uiteraard de vluchtelingen en probeert de consequenties in onze samenleving waar mogelijk op te vangen. Of het nu financieel of door middel van gepaste aandacht is. Wij bidden tot God dat Hij ons hierbij tot steun kan zijn, dat aan deze verschrikkelijke oorlog een onmiddellijk eind mag komen. 

In de jaarrekening laten de geschetste ontwikkelingen ook diepe sporen na. Oplopende rente en een neergaande aandelenbeurs veroorzaakten een negatief beleggingsresultaat van € 566.465 op de bij IBS ondergebrachte portefeuille. De fors opgelopen inflatie (9,97% op jaarbasis) zorgde er bovendien voor dat het vermogen in reële termen niet in stand gehouden is.

Het voor de diaconie uitgestippelde beleid is het afgelopen jaar overeenkomstig de doelstellingen uitgevoerd. Het Diaconaal Centrum ‘Bij Bosshardt’ is begin november door notabelen van het Leger des Heils en de gemeente Leidschendam-Voorburg geopend. Inmiddels wordt uitgebreid van de gecreëerde faciliteiten gebruik gemaakt.

Door onze gemeenteleden is – in samenspel met de diaconie - een bestemmingsfonds tegen energiearmoede gevormd van € 28.713, waarmee een bijdrage kan worden geleverd aan het opvangen van de gevolgen van de oplopende energiekosten voor huishoudens binnen Voorburg die dat nodig hebben. 

Staat van Baten en Lasten

Samenstelling resultaat

Het totaalresultaat over het boekjaar 2022 sluit af met een negatief saldo van € 96.348 (begroting 2022 negatief € 4.380). Voegen we hieraan de bedragen toe die per saldo onttrokken zijn uit de bestemmingsreserves, dan daalt de vermogenspositie van € 3.950.535 per ultimo 2021 tot € 3.317.531 per ultimo 2022 (een daling van € 633.004). 

Aan de basis hiervan ligt een operationeel resultaat van negatief € 76.250 (budget negatief € 102.380). De incidentele resultaatscomponenten (B en C) zijn als volgt opgebouwd:

 - Gerealiseerd koersresultaat       

-47.901

(budget positief  € 33.000) 

 - Ongerealiseerd koersresultaat  

-508.853

(budget positief  € 67.000) 

 - Onttrekking reserve koersverschillen

+ 508853

(budget negatief € 67.000)

 - Onttrekking reserve Bij Bosshardt   

+55986

(budget positief  € 65.000)

 - Toevoeging reserve energiekosten

-28.713

(budget nihil)

 - Onttrekking reserve energiekosten   

+530

(budget nihil)

Totaal saldo B en C van staat baten en lasten    -  €    20.098 (budget positief  € 98.000)     

Samenstelling operationeel resultaat

De opbrengst van rente en dividend ligt met € 9.270 ongeveer op het niveau van 2021 (budget € 4.750). De overschrijding vindt haar herkomst in een laatste renteboeking vanuit een SKG-deposito (€ 3.115) en een bescheiden opbrengst uit de beleggingsfondsen.

De collecten en giften namen ten opzichte van 2021 met € 12.844 toe tot een niveau van € 81.319 (budget € 59.100). Onder de giften bevinden zich de bijdragen van gemeenteleden om een fonds te vormen voor mensen die door toenemende energielasten in de problemen raken (totaal € 18.185). Vanuit de totaalopbrengst ‘levend geld’ is € 39.632 aangewend voor externe collectedoelen (2021 € 36.559).

Aan plaatselijk diaconaal werk is in 2022 € 91.290 besteed (2021 € 31.601). Naast de uitgaven voor het Diaconaal Centrum ‘Bij Bosshardt’ (€ 55.986) zijn hiermee tal van projecten financieel gevoed. Gedacht moet hierbij worden aan het project ‘koken voor de buurt’, de actie vakantietas, het Zomerkamp GHZV, ouderenmiddagen/presentjes, kerst- en vakantiegiften voor hen die het nodig hebben, noodhulppakketten, boodschappenbonnen, ondersteuning sociale buurtprojecten enzovoort. Het secretarieel jaarverslag omvat een meer gedetailleerde uitwerking van deze activiteiten, die als de kern van het lokale diaconale werk kunnen worden gezien.

De kosten van beheer, administratie en archief zijn met € 18.283 ruimschoots hoger dan in 2021 (€ 13.585) en het budget (€ 13.930). Van deze kosten heeft € 3.000 betrekking op de afrekening met het kerkelijk bureau in 2020 en € 725 op 2021 na het oplossen van een meningsverschil hieromtrent. Verwacht wordt dan ook dat deze kosten zich op een lager niveau stabiliseren.

Energiefonds

Na het oplopen van de energieprijzen gedurende het jaar 2022 heeft de diaconie besloten een fonds te vormen waarmee mensen kunnen worden ondersteund die hierdoor financieel in de problemen komen. Onze gemeenteleden hebben – met een bedrag van € 18.185 – ruimschoots gevolg gegeven aan deze oproep. Daarbij heeft de diaconie besloten om elke storting van € 190 aan te vullen tot € 300. Hiermee is een fonds ontstaan van € 28.713.

Inmiddels is besloten het fonds in drie gelijke delen op te splitsen die bestemd zijn voor respectievelijk individuele financiële ondersteuning van diaconale relaties van de kerk, door maatschappelijk werk aangedragen relaties en voor de voedselbank (waar mensen met financiële problemen zich het eerste zullen melden). Uitgangspunt is dat deze onderverdeling gaandeweg kan worden aangepast als dat wenselijk wordt geacht.

Diaconaal Centrum ‘Bij Bosshardt’

In het jaar 2022 is hard gewerkt om het Diaconaal Centrum ‘Bij Bosshardt’ te realiseren. Op basis van de door de Algemene Kerkenraad gedragen besluitvorming zijn kerkrentmeesters aan de slag gegaan om verbouwingen binnen de Koningkerk te realiseren (verbinden van twee vergaderzalen, verzorgen van een uitgang aan de tuinzijde, de aankleding van de verkregen ruimte en het realiseren van keukenfaciliteiten). Financiering hiervan heeft door de diaconie plaatsgevonden.

Het Leger des Heils heeft de inrichting van de verkregen ruimte en de ‘reshare-kledingwinkel’ voor haar rekening genomen en zorgt voor parttime bezetting van de huiskamer. De relaties tussen de Kerk en de Diaconie alsmede de samenwerking tussen Diaconie en Leger des Heils zijn contractueel vastgelegd en goedgekeurd door het CCBB (Classicale College ter Behandeling van Beheerszaken). De ‘huiskamer’ wordt door de Diaconie van de kerk gehuurd en – voor zover noodzakelijk – ter beschikking gesteld voor gebruik door het Leger des Heils. Een onafhankelijk bestuur, waarin de Diaconie en het Leger des Heils vertegenwoordigd zijn, verzorgt de bestuurlijke aansturing.

Financieel is een bedrag van € 55.986 aan de in 2021 gevormde voorziening van € 150.000 onttrokken (budget € 65.000). De enigszins verlate oplevering heeft hierbij voor een lager dan verwacht huurbedrag gezorgd, naast een enkele investering die in 2023 zal plaatsvinden. 

Het Diaconaal Centrum is begin november 2022 feestelijk geopend en trok – inclusief de openingsreceptie – in totaal 300 bezoekers gedurende de laatste maanden van het jaar. De start van de huiskamer mag dan ook ‘veelbelovend’ worden genoemd. De huiskamer- en ‘reshare-activiteiten’ zijn geconcentreerd op woensdag en donderdag. Op vrijdag wordt het project ‘koken voor de buurt’ uitgevoerd en de ‘huiskamermaaltijden’ georganiseerd. Daarnaast wordt de ruimte gebruikt voor kerkelijke activiteiten. 

Beleggingen

 

Beleggingsmandaat IBS

De door IBS beheerde beleggingsportefeuille omvatte aan het begin van het boekjaar een belang van € 2.797.022. Overeenkomstig het aangekondigde beleid is in twee tranches een bedrag van € 400.000 aan het beleggingsdepot toegevoegd. Op grond van instabiliteit van de markt is een derde tranche in de vorm van liquiditeit vastgehouden. 

Na verrekening van het negatieve vermogensresultaat (€ 556.754), dividend/rente (€ 1.382) en de bij de beleggingsportefeuille behorende kostenlast (€ 11.083) resteert een eindwaarde van € 2.630.567. Per saldo een negatief resultaat van € 566.455 (2021 positief 311.608). De consequenties van de oorlog in Oekraïne doen zich markant en negatief gevoelen.

Het ‘total return’ op de portefeuille bedroeg negatief 18,45%. Een performance lager dan de gehanteerde benchmarks (MWCI-index, FTSE Euro Bonds), hetgeen met name wordt verklaard door de afwezigheid van beleggingen in defensie-industrie en de onderweging van de traditionele energiesector als gevolg van het gekozen duurzame beleggingsbeleid. Desalniettemin stemt de ‘performance’ niet tot tevredenheid. Evaluatie vindt in 2023 plaats.

Beleggingen in eigen beheer

In eigen beheer is belegd in sociale vastrentende beleggingen. Het betreft woonvermogen van het Leger des Heils (250.000, rente-opbrengst 1,9%), een belegging in OICO-credit met onderliggende vastrentende waarden (€ 30.362) en enkele diaconale leningen (€ 3.785). De aanwezige voorziening is verhoogd van € 2.300 tot € 3.785. Mede door de waarderingsgrondslagen – deze vastrentende waarden zijn door afwezigheid van een marktwaarde op nominale waarde gewaardeerd – hebben zich in dit deel van de portefeuille geen sterke vermogensschommelingen voorgedaan.

Beleggingsstatuut

Een aanpassing van het beleggingsstatuut is in voorbereiding. Het concept is inmiddels uitgewerkt en afgestemd met het CCBB. Definitieve besluitvorming wordt voorgelegd aan de Algemene Kerkenraad.

Toelichting begroting 2023

Het cijfermateriaal voor het jaar 2023 wordt sterk beïnvloed door de ontwikkelingen die zich in het jaar 2022 hebben voltrokken. 

Zoals aangekondigd en verwerkt in de begroting van 2022 is inmiddels het Diaconaal Centrum Bij Bosshardt gerealiseerd en geopend. Binnen de Koningkerk is daarmee – in samenwerking met het Leger des Heils – een huiskamer voor en door de buurt gerealiseerd. De benodigde investeringen zijn in 2022 verwerkt. De uitgaven voor het ‘huiskamerproject’ bestaan in 2023 uit de benodigde huuruitgaven en daarmee samenhangende lokale diaconale inspanningen.

Bedroeg het operationeel tekort in het budget voor 2022 € 102.380 (realisatie 2021 - € 21.267), in het budget voor 2023 wordt – door bovengenoemde invloeden – rekening gehouden met een tekort van € 67.661.

Beleidsmatig wordt erop ingezet dat een belangrijk deel van het negatieve operationeel resultaat wordt gefinancierd vanuit het strategisch resultaat op het kernvermogen (de beleggingsportefeuille). Naar het zich laat aanzien worden deze uitgangspunten in 2022 niet gerealiseerd. De verliezen op beleggingsportefeuille zijn fors. Desalniettemin blijft de lange termijnvisie ongewijzigd. Deze uitgangspunten zijn in de begroting verwerkt.  De daling van de algemene reserve – exclusief mutatie koersverschillen en bestemmingsreserves – komt uit op € 7.647 (budget 2022 - € 4.380).

Na de samenstelling van het budget is nieuw beleid ingezet in de vorm van de oprichting van een fonds ter bestrijding van energie-armoede. Voorzien is dat de diaconie aan dit fonds een bijdrage levert van € 5.500. Het tekort zou met dit bedrag toenemen.

Opbrengsten uit renten, dividenden en beleggingen

Als gevolg van de lage rentestand zijn de bestaande deposito’s niet verlengd. De directe beleggingsopbrengsten in het budget voor 2023 omvatten de intrestopbrengsten op sociale belegging in woonvermogen van het Leger des Heils.

Collecte-opbrengsten en giften

Voor het jaar 2023 is een nieuw collecte-rooster samengesteld. In de samenstelling van de collectedoelen zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. De verdeling over externe doelen, Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking en de uitgaven-bijdragen is ongewijzigd ten opzichte van 2022/2021. Verwacht wordt dat de collecte-opbrengsten circa 3% toenemen ten opzichte van 2022. De afdrachten aan het diaconaal quotum volgen deze ontwikkeling.

Kosten

De kosten voor administratie en archivering zijn begroot op € 14.265 (budget 2022 13.930). Hieronder zijn verantwoord de bijdrage voor het functioneren van het kerkelijk bureau, de externe administratiekosten en de jaarrekeningcontrole. Rekening is gehouden met een inflatie van rond 5 procent.

Op basis van de prognose voor 2022 en de daling van de waarde van de beleggingsportefeuille zijn de kosten voor vermogensbeheer in het budget voor 2023 lager vastgesteld (11.656 ten opzichte van 15.000 in het budget voor 2022). De verwachte bankkosten nemen toe van 1.000 in 2022 tot 2.608 in het budget voor 2023.

Diaconaal werk plaatselijk

Bij de post ‘ondersteuning van personen’ is een stijging voelbaar vanwege ten opzichte van voorgaande jaren. Hieronder worden bijvoorbeeld onze bijdrage aan het sociaal fonds en de vakantie- en kerstgiften geadministreerd. Het totaal van de individuele ondersteuning is in het budget voor 2023 vastgesteld op € 22.718. Rekening is gehouden met een inflatie van rond 5% in 2023.

Onder de rubriek ‘overige kosten diaconaal plaatselijk werk’ worden onder meer de uitgaven verantwoord voor het Diaconaal Centrum Bij Bosshardt. Zijn in 2022 naast huurlasten de investeringen verantwoord (totaalbudget 2022 € 65.000), in 2023 bestaan de uitgaven uit voor Bij Bosshardt uit huurlasten en sociale ondersteuning (budget 2023 € 30.000). Dit bedrag wordt – elders in de begroting – ten laste van de geformeerde bestemmingsreserve gebracht. Daarnaast worden er onder deze begrotingspost de lasten voor projecten verantwoord zoals ‘koken voor de buurt’.

Afdrachten door te zenden collecten

Van de collecte opbrengsten wordt in totaal naar verwachting € 43.956 direct afgedragen aan externe doelen (budget 2022 € 36.700). Het restant van de collecte opbrengsten maakt onderdeel uit van de uitgaven met betrekking tot diaconaal plaatselijk werk.

Incidentele baten

De begrotingsmethodiek om het strategisch rendement van 3,4% te presenteren in het budget voor 2023 blijft voor 2022 ongewijzigd gehandhaafd. Vanuit het strategisch rendement worden de plaatselijke diaconale uitgaven (diaconaal centrum) gefinancierd. Bekend mag worden verondersteld, dat de werkelijke beleggingsopbrengsten in 2022 sterk negatief zijn.

Van het strategisch rendement wordt verondersteld dat 1/3 wordt gerealiseerd en 2/3 via koerswinsten aan de voorziening koersverschillen wordt toegevoegd. 

De uitgaven voor het Diaconaal Centrum Bij Bosshardt (€ 30.000) wordt uit de daartoe geformeerde bestemmingsreserve onttrokken.

Totaalsaldo

Aan het Eigen Vermogen – exclusief mutaties in de voorziening voor koersverschillen en bestemmingsvoorzieningen – wordt € 7.647 onttrokken. 

De begroting is samengesteld op het moment dat er van het initiatief om een energiefonds te formeren en een actieve rol te spelen op het gebied van energie-armoede. Gemeenteleden en diaconie sparen hier samen om een fonds te formeren van € 15.000 euro dat alleen voor de bestrijding van energie-armoede zal worden uitgegeven. De verwachting is voorshands dat de diaconie € 5.500 aan dit fonds bijdraagt. Zoals eerder vermeld neemt het negatieve saldo van baten en lasten hiermee dienovereenkomstig toe.

Wij spreken de hoop en het vertrouwen uit dat de vermogenspositie in 2023 zich zodanig zal herstellen dat de beleidsdoelstelling (handhaven van het kernvermogen) kan worden gerealiseerd en daarmee de ruimte ontstaat voor additionele diaconale projecten.