protestantsekerk logo verkl

KONINGKERK Wijkgemeente De Open Hof
Visit Website

OUDE KERK Wijkgemeente Martini
Visit Website

 • Home
 • Bestuur en Financiën
 • ANBI Diaconie PGV

Anbi gegevens Diaconie Protestantse gemeente Voorburg

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Voorburg.

      A.   Algemene gegevens.

Naam ANBI:

Diaconie van de Protestantse gemeente te Voorburg

Telefoonnummer (facultatief):

070-3863502

RSIN/Fiscaal nummer: nummer 824127651

Website adres:

www.protestantsegemeentevoorburg.nl   

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Bruijnings Ingenhoeslaan 2

Postcode:

2273 KR

Plaats:

Voorburg

   

De Protestantse gemeente te Voorburg is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Voorburg, waaronder de twee wijkdiaconieën en de ZWO commissie vallen.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Algemene Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de Kerkenraad 12 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 8 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:

beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.protestantsegemeentevoorburg.nl vindt u het beleidsplan 2018-2022 waarin is inbegrepen het beleidsplan van de diaconie van onze gemeente.

 

E. Beloningsbeleid.

De diaconie heeft geen betaalde diaconale krachten in dienst.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Het jaarverslag van het College van Diakenen kunt u vinden op de website www.protestantsegemeentevoorburg.nl Hierin vindt u alle verslagen van de diaconale activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Jaarrekening Diaconie Protestantse Gemeente Voorburg 2019

 

       

Verkort overzicht

     
 

Begroting

Rekening

Rekening

 

2019

2019

2018

Opbrengst en Baten

     

Opbrengst Onroerende Zaken

8000

8000

8000

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

7890

18734

11909

Opbrengsten levend geld

21500

23210

24761

Door te zenden collecten en giften

38850

53715

48879

Totaal baten A

76240

103659

93549

       

Uitgaven en Kosten

     

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

1500

1466

1526

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen

3500

4023

3290

Kosten beheer, administratie en archief

7990

11868

7191

Rentelasten/bankkosten

870

4374

1859

Diaconaal werk plaatselijk

26950

27678

42523

Diaconaal werk regionaal/landelijk

2500

5667

2500

Afdrachten door te zenden collecten en giften

36900

59535

55059

Totaal lasten A

80210

114431

113948

       

Operationeel resultaat (A)

-3970

-10772

-20399

       

Incidentele baten en lasten

     

Incidentele baten

19850

184214

-15850

Incidentele lasten

0

0

0

Incidentele baten en lasten (B)

19850

1842194

-15850

       

Resultaat verslagjaar (A+B)

15880

1831422

-36249

       

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

     

Onttrekkingen bestemmingsreserves

0

0

0

Onttrekkingen bestemmingsfondsen

0

0

0

Toevoegingen bestemmingsreserves

0

-32175

0

Toevoegingen bestemmingsfondsen

0

0

0

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)

0

-32175

0

       

Resultaat naar Algemene reserve (D)

15880

1799247

-36249

 

Balans

     
 

2019

2018

 

Activa

     

Financiële vaste activa

6215

6965

 

Beleggingen

1814457

1049025

 

Kortlopende vorderingen en overlopende activa

8655

27251

 

Geldmiddelen

1124147

87533

 

Totaal

2953474

1170774

 
       

Passiva

     

Eigen vermogen

2893542

1094295

 

Bestemmingsreserves en -fondsen

47425

15250

 

Voorzieningen

6995

6995

 

Kortlopende schulden en overlopende passiva

5512

54234

 

Totaal

2953474

1170774

 
       

Algemene gegevens

     
 

2019

 

 

Aantal belijdende leden

1137

   

Aantal doopleden

1142

   

Totaal aantal leden

2279

   
       

Aantal pastorale eenheden (PE)

1911

   

Gemiddelde bijdrage per lid (=levend geld/#leden)

10

   

Gemiddelde bijdrage per pastorale eenheid (=levend geld/#PE)

12

   

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage in de vorm van een vast bedrag, een gift dan wel d.m.v. collectes voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

 

 • Kinderdienst kaars aansteken

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Kinderdienst kaars aansteken

 • Dopen

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Dopen

 • Kindermusical Mozes

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Kindermusical Mozes

 • Spelen op het springkussen

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  kerkactiviteit

 • Kaarsen

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Kaars branden voor een bijzondere gebeurtenis

 • Bijbellezen

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Bijbellezen

 • PGVbidden

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Bidden

 • Licht

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Verwonderen over Het Licht

proef2
Informatie rondom de wijkgemeenten

KerkmagaZIN PROEF

KerkmagaZin Proef wordt bezorgd bij alle leden van de Protestantse Gemeente Voorburg.

protestantse kerk omroep
uitzending gemist

OMROEP

U hoeft geen kerkdienst te missen. We zijn ook te beluisteren via de radio.