Skip to main content

Veilige kerk

De Protestantse Kerk van Voorburg wil een veilige kerk zijn; een plaats waar mensen in vrijheid en vertrouwen samen komen om hun geloof gestalte te geven. Het werken aan een veilige gemeenschap of kerkplek is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat houdt in dat de leden elkaar met respect behandelen, dat geldt voor zowel professionals als vrijwilligers.

De leiding van onze gemeente is zich bewust van het feit dat een veilige kerk vraagt om plaatselijk beleid en uitvoering daarvan in de praktijk. Een belangrijk onderdeel hiervan bestaat uit preventie. Onze werkgroep Veilige Kerk heeft daartoe een gedragscode geschreven, die elke vrijwilliger bij aanvang van de werkzaamheden ontvangt en ondertekent. Voor een aantal taken zullen Verklaringen Omtrent Gedrag worden aangevraagd. Ook zijn er twee vertrouwenspersonen aangesteld. Vertrouwenspersonen kunnen onafhankelijk van de kerkenraad handelen.

Gemeenteleden die zich onveilig voelen, of ongewenst gedrag ervaren, kunnen bij vertrouwenspersonen terecht met hun verhaal, vragen en meldingen. Afhankelijk van de situatie kan de vertrouwenspersoon verwijzen en/of de melder bijstaan in gesprekken en klachtenprocedures. De vertrouwenspersonen zijn geen therapeut, mediator, pastoraal medewerker of advocaat. Zij staan naast het gemeentelid dat zich bij hen meldt, hebben een luisterende taak en ondersteunen de betreffende persoon.

Vertrouwenspersonen kunnen bij vermoedens van misbruik binnen de gemeente ook zelf proactief iemand benaderen. Vertrouwenspersonen vragen in de gemeente op beleids- en uitvoerend niveau met regelmaat aandacht voor preventie tegen grensoverschrijdend gedrag en zijn alert op de uitvoering van het beleid van de kerkenraad op dit terrein.

Vertrouwenspersonen zijn:
Ab Venemans, 
Jacqueline Bakker, 

Gedragscode

Vooraf

De Protestantse Kerk in Nederland wil een veilige kerk zijn, een plaats waar mensen in vrijheid en vertrouwen samenkomen om hun geloof gestalte te geven.

Als Protestantse Gemeente Voorburg onderschrijven wij dit en daarom gebruiken wij onderstaande gedragscode voor vrijwilligers. Voor een veilige gemeente zijn we samen verantwoordelijk. Met elkaar spreken we daarom deze gedragscode af. Voor iedereen binnen en buiten onze eigen gemeenschap zijn we hierop aanspreekbaar. Deze gedragscode is opgesteld ter bescherming van alle leden van de kerk en dus ook ter bescherming van de vrijwilligers zelf. Deze gedragscode geldt voor alle vrijwilligers op elk terrein van het kerkenwerk. Deze gedragscode wordt bij de benoeming of aanstelling aan de vrijwilliger overhandigd en met haar/hem besproken. De vrijwilliger wordt tevens geïnformeerd over het beleid veilige gemeente. De vrijwilliger verklaart zich door de acceptatie van de taak c.q. functie akkoord met de inhoud van de gedragscode vrijwilligers en het beleid veilige gemeente.

Gedragscode

  1. Veilige omgeving. We werken samen aan een omgeving en een sfeer waarbinnen iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt en vrijuit het geloof kan beleven.
  2. Respect. We respecteren elkaar en anderen. We benaderen de ander niet op een manier die haar of hem in waardigheid en integriteit aantast. Dit geldt in het bijzonder voor minderjarigen en andere kwetsbaren. Extra zorgvuldig zijn we bij pastorale en diaconale contacten, omdat we weten dat machtsverschillen hier een rol kunnen spelen.
  3. Geheimhouding. We gaan zorgvuldig om met vertrouwelijke (waaronder persoonlijke) informatie of gegevens van anderen, waaronder alles waarop onze geheimhoudingsplicht betrekking heeft.
  4. Persoonlijke integriteit. We respecteren de rechten van de ander. We berokkenen de ander geen schade. We gebruiken geen fysiek of mentaal geweld.
  5. Lichamelijke integriteit. We respecteren elkaars lichamelijke integriteit. We zijn terughoudend in fysiek contact.
  6. Privacy. We respecteren de privacy van de ander.
  7. Taalgebruik. Ons taalgebruik is respectvol. We stellen geen ongepaste vragen en maken geen ongewenste (seksueel getinte) opmerkingen over het persoonlijk leven of uiterlijk van de ander. We praten met respect over de ander, ook via de sociale media. Ook wanneer de ander niet aanwezig is. We roddelen niet en maken geen beschadigende grappen of opmerkingen over anderen.
  8. Financiële belangen. We vermijden elke vorm van belangenverstrengeling, in het bijzonder op financieel terrein. Met giften gaan we zorgvuldig om, zowel bij het aannemen als bij het doorgeven.
  9. Seksueel misbruik. We volgen in geval van (seksueel) misbruik door vrijwilligers of beroepskrachten, of bij vermoedens daarvan, het Protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met (seksueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties. Onder seksueel misbruik wordt verstaan: iedere vorm van grensoverschrijdend gedrag, misbruik van macht of vertrouwen, waarbij een machtsverschil of een afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de benadeelde en de beschuldigde, waarbij de beschuldigde een vrijwilliger of beroepskracht binnen de Protestantse Kerk in Nederland is. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen een vrijwilliger en een minderjarige zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  10. Een cultuur van openheid. We zetten ons in om samen te werken aan een cultuur van openheid. Dat draagt bij aan de gemeente als een veilige omgeving. We zijn alert en spreken elkaar aan wanneer we signalen opvangen of situaties van ongewenst gedrag meemaken. Wanneer we aarzelen over de aanvaardbaarheid van gedrag van onszelf of een ander, kunnen we contact zoeken met een van de vertrouwenspersonen.