Skip to main content
Koningkerk
KONINGKERK Wijkgemeente De Open Hof

Bezoek website

OUDE KERK Wijkgemeente Martini
OUDE KERK Wijkgemeente Martini

Bezoek website

Centrale Diaconie

Algemeen

Het College van Diakenen is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het diaconale werk in de Protestantse Gemeente te Voorburg. Het diaconale werk wordt gedaan door diakenen en diaconale medewerkers van de wijkdiaconieën.

Hoewel ZWO (Zending, Werelddiaconie en Ontwikkelingssamenwerking) onder de eindverantwoordelijkheid van het College valt, draagt zij voor haar werkzaamheden eigen verantwoordelijkheid, zie ZWO .

Activiteiten:

 • het collecteren in de kerkdiensten voor doelen genoemd in het collecterooster en het doorgeven van deze gelden;
 • het geven van financiële hulp waar de hulp van de overheid ontoereikend is en ook het Sociaal Fonds (waar de Gemeente Leidschendam-Voorburg en de gezamenlijke kerken van Voorburg, Leidschendam en Stompwijk financieel aan bijdragen) onvoldoende kan helpen;
 • het verlenen van persoonlijk praktische hulp betreffende financiële situaties, mee gaan bij aanvraag voor bijzondere bijstand e.d.;
 • het verlenen van algemene praktische hulp bij het invullen van formulieren (Papierwinkel), vakantiebeurs voor gezinnen die dit nodig hebben;
 • het geven van giften aan lokale organisaties als Vluchtelingenwerk voor een zomer- of een december-activiteit of bij deelname van kinderen aan het GHZV kinderkamp die dit niet (geheel) kunnen betalen;
 • attenties bij Christelijke feestdagen en persoonlijke gebeurtenissen, vaak gecombineerd met een huisbezoek;
 • het geven waar nodig van een kerstgift en een bijdrage voor een zomervakantie;
 • het organiseren van ontmoetingsdagen zoals koffieochtenden, dagje uit, kerstmaaltijd;
 • het organiseren van de jaarlijkse vakantieweek voor senioren;
 • het meewerken aan de organisatie van de vakantieweken voor mindervaliden (SIV);
 • contacten met o.m. het Sociaal Fonds, Platform De Andere Kant van Voorburg en de Raad van Kerken van Leidschendam-Voorburg;
 • overleg met vertegenwoordigers van lokale organisaties en politieke partijen en het bezoeken van regionale en landelijke diaconale bijeenkomsten.

Wijkdiaconieën

Voor de activiteiten en samenstelling van de wijkdiaconieën, waarvan de voorzitters vertegenwoordigd zijn in het College van Diakenen, wordt verwezen naar Wijkdiaconieën en de websites van de wijkgemeenten.

Kerntaken:

 • Het betrachten van onderling dienstbetoon.
 • Het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan wie dat nodig hebben.
 • Het deelnemen in arbeid ten behoeve van het algemeen maatschappelijk welzijn.
 • Het signaleren van knelpunten in de samenleving.
 • Het bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping

Hiermee geeft de gemeente inhoud aan haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid, te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

Financiële zaken:

 • begroting
  De penningmeester maakt jaarlijks een begroting op die is samengesteld uit de gegevens van de wijkdiaconieën, aangevuld met te verwachten algemene inkomsten en uitgaven.
 • collecterooster
  Het College van Diakenen maakt jaarlijks een collecterooster, dat ter goedkeuring aan de Algemene Kerkenraad wordt voorgelegd.Dit collecterooster bestaat uit twee onderdelen, de eerste collecte heeft altijd een diaconaal doel, terwijl de tweede collecte bestemd is voor het College van Kerkrentmeesters ten behoeve van de eigen kerkelijke doeleinden. De diaconale collectes zijn bedoeld zowel voor de leniging van de financiële noden in Voorburg, hulp aan derden, als ten behoeve van doelen aangereikt door ZWO. De wijkdiaconieën kunnen tweemaal per jaar een eigen doel aanwijzen.
 • Ter verantwoording van de uitgaven en het gevoerde beleid maakt de penningmeester een jaarrekening op, die door een accountant of financieel bureau wordt gecontroleerd en door de Algemene Kerkenraad wordt goedgekeurd.
 • rekeningummer Diaconie Protestantse Gemeente Voorburg is   NL27 INGB 0000 2619 19

Jaarverslag
Het College van Diakenen maakt een jaarverslag met alle zaken, die in het afgelopen jaar van belang zijn geweest. Naast verslagen van de wijkdiaconieën en ZWO worden verslagen opgenomen van de vertegenwoordigers bij Vluchtelingenwerk, Vakantie voor Senioren, SIV en de Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen afd. Voorburg. Het College vergadert 6x per jaar en in november de jaarvergadering.
Informatie:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

jaarrekening Diaconie 2023 >>

begroting 2024 Diaconie PGV>>